Rund-, Kalfs- en Varkènsvleesch. 5De Groene Valk. Deze in de achttiende eeuw befaamde herberg, die op vele aquarellen en tekeningen uit die tijd is afgebeeld, is blijkens daarvan opge maakte acten in de beginjaren van de vorige eeuw herhaaldelijk van eigenaar veranderd. Op 19 oktober 1800 wordt de Groene Valck her berg met stallingen, schuuren, doorrij, erve en werve", met "eigen vrije uit— en inweg van en naar de Brederooselaan of weg' door de toenmalige eigenaren Hendrik Kromhout in Velsen en Gerrit van den Aartweg in Santpoortverkocht aan Dirk Wessels te Amsterdam. Het was deze Dirk Wessels of zijn vertegenwoordiger als herbergier van de Groene Valck, die als één van vijf kasteleins in Velsen en Santpoort bij Besluit van Schout en Schepenen van Velsen van 21 december 1804 opdracht kreeg reizigers op te nemen, zo die daar om vroegen, op straffe van intrekking van de licentie. Er waren namelijk klachten van reizigers dat in Velsen en Santpoort onvoldoende onderdak geboden werd. Onbekend is of hij er hierdoor genoeg van had, maar al op 1 oktober 1806 verkoopt hij de Groene Valck aan "onze" Abraham Snijders van De Weijman (zie hierboven, waar ook vermeld is dat Abraham Snijders op 26 maart 1807 is overleden waarna reeds op de volgende dag zijn erfgenamen voor de secretaris van Velsen verschijnen om hun eigen domsrechten op de beide herbergen, De Weijman en De Groene Valck te laten vastleggen.) (27 maart 1807). En op 29 van Grasmaand (april) 1809 komt opnieuw voor Schout en Schepenen een transactie tot stand, waarbij op verzoek van de weduwe van Abraham Snijders, "Jufvrouw" Euphrosina Anspach en van de door haar aangestelde voogden over Abraham's en haar minderjarige kinderen alle eigendomsrechten op de beide ge noemde herbergen "nu geheel en al" op haar naam gesteld worden. In deze acte is echter de Groene Valk als "geweesen herberg of logement" vermeld. Acten van latere datum betreffende de Groe ne Valk hebben we niet, maar aangenomen moet worden dat het van toen af met deze herberg afgelopen was. Het ligt voor de hand dat Abraham Snijders als eigenaar van de Weijman de Groene Valk had aangekocht om daarvan geen concurrentie meer te kunnen ondervinden. Eén bijzonderheid over de Groene Valk willen wij U niet ont houden: Toen in 1761 Schout en Schepenen van de "Ambagtsheer- lykheyd van Velsen en de Sandpoort" een Keure en Ordonnantie op de Exercitie van de Brandspuyten uitvaardigden, was daarbij bepaald dat één brandspuit te Velsen en een tweede in de Sand poort zou worden gestationneerd. Deze Santpoortse brandspuit zou worden geplaatst in een daartoe te bouwen brandspuithuis op het erf achter de herberg De Groene Valck. Dit gebeurde en sedertdien heeft op die plaats, namelijk waar nu de Kerkweg op de Vlugthovenstraat uitkomt, steeds een brand spuithuisje gestaan. De Groene Valk stond aan de Heerenweg (nu Hoofdstraat) op de plaats waar tegenwoordig de Terrasweg daarop uitkomt. Het pand waarin dit in de achttiende eeuw kennelijk gerenommeerde lo gement gevestigd was geweest en waar later, rond onze eeuw wisseling, de slagerij met woonhuis van slager Kohier was on- 24 dergebracht, is in een koude februarinacht in 1910 tot de grond toe afgebrand. Hierdoor kon later -krachtens Raadsbesluit van 17 december 1913- de Terrasweg naar de toenmalige Voorplaats (later herdoopt in Kerkweg) worden aangelegd. Deze Terrasweg is daarna tweemaal verlengdin 1914 werd tot verlenging naar de toen tot stand gekomen Burg. Enschedélaan (tussen Voorplaats en driesprong "Achterweg"- Brederoodseweg bij huize Shamrock) besloten en in 1933 keurde de gemeente raad de tweede verlenging goed tot aan de plaats waar nu de Dinkgrevelaan ligt. Hierdoor komt nu de Terrasweg, inderdaad midden in het terrein uit waar zich vroeger het prachtige beu kenbos Terras bevond, overblijfsel van de befaamde achttiende- eeuwse buitenplaats Velserhooft Links op de foto slagerij Joh. Kohier (later van Essen) in de voormalige "Groene Valk". De van oudsbekende zaak beveelt zich beleefd aan tot het leveren van 1ste kwaliteit A. VAN ESSEN Jr., (voorheen JOH. KÖHLER), Rijksstraatweg 87-91. Uitsluitend lste kwaliteit. 25

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1986 | | pagina 14