Het naast het garagebedrijf staande imposante "Zwitser- 252 se Huis", gebouwd omstreeks 1890 -onder andere met ge bruikmaking van bouwmateriaal, afkomstig van de sloop van het huis Middeloo te Driehuis- is nog in zijn oude staat behouden gebleven, maar het is aan een uiterlijke onderhoudsbeurt toe! Het is ook een beschermd Rijks monument Op de omslagfoto van dit blad is het te zien, met iets verderop het na een felle brand in december 1981 ge sloopte, befaamde café-restaurant De Weiman. In ons verhaal over "Herbergen", (enz.) schreven wij al dat 248 deze in oude stijl opgetrokken opvolger van de "aloude herberg" van die naam niet meer in de vroegere vorm zou worden opgebouwd. Intussen is het -tevoren aan de Stichting voor advies voorgelegde- bouwplan voor een "hotel garni" op dezelfde plaats al bijna voltooid. Het zal waarschijnlijk nog dit najaar worden geopend. Vervolgen we nu onze weg, dan moet de hier uitkomende Wüstelaan worden overgestoken. Vroeger was dit een smal straatje, tussen kegelbaan en rijtuigstal/doorrit van de Weiman en de erfbegrenzing van het puntvormig tot de Rijksstraatweg (en nu ook nog tot de Hoofdstraat) reiken- Wüstelaan)de onbebouwde tuinperceel van de familie Dam, wonend in 103 het witte huisje met het in de oude staat bewaarde krui deniers- en snoepwinkeltje. Hoewel dit pand en het er- Wüstelaan)naast gelegen pand, waarin zich een schilderswerkplaats 101 -van de gebroeders Snijders (of Schneiders)- heeft be vonden, niet aan de Hoofdstraat staat, maken ze toch deel uit van Santpoorts dorpfront. Beide panden staan op de Rijksmonumentenlijst. Het straatje, dat vroeger nauwelijks ruimte bood voor het passeren van volgeladen hooiwagens, was destijds bekend als "straatje van Dam". Voorbij de Wüstelaan zien we eerst het hier uit de toon 246, 244 vallende lage "moderne" kantoorgebouw met plat dak, waarin onder andere een politiepost en een tandartsen praktijk zijn ondergebracht. Het is gebouwd op de plaats waar het vóór de oorlog gesloopte, in zeer vervallen staat verkerende "hofje van Rijke" had gestaan. Dit da teerde van omstreeks 1730. Behalve de nu nog iets ver derop staande witte huisjes waren toen alle woninkjes al jaren onbewoonbaar verklaard. Niettemin waren tot omstreeks 1930 de meeste ervan nog bewoond. De hierbij afgedrukte foto s laten duidelijk zien hoe sterk het hof je kort vóór de sloop al in verval was. Van herstel of behoud kon tóen kennelijk geen sprake meer zijn, hoewel de bekende heer J.S. Visser van de vroegere vereniging "Vrienden van Oud-Santpoort" daar voor nog zijn best had gedaan. Toch had hij gedeeltelijk succes, want de twee nu nog aan de Hoofdstraat staande witte huisjes, waarin vroe ger het café De Wildeman was gevestigd, zijn door zijn inspanningen behouden gebleven. 34 242, 240. Van deze twee hu hoord, stond nr. nr. 242 is daar ting Santpoort, Aan de hand van Koster kregen, d huisjes van het van onderstaande van de situatie weest isjes, die ook tot het hofje hebben be- 240 al'vele jaren op de Monumentenlijst, in 1980, mede door toedoen van de Stich- bijgekomen. gegevens, die wij van mevrouw Toering- ie in haar prille jeugd in een van de hofje heeft gewoond, kan met behulp plattegrond een beeld worden gegeven zoals deze tussen 1925 en 1940 is ge- 8 de "Boschbeek" (de"Houtere beek") waterpomp waterput plankier O voormalig café DE WILDEMAN 240 O Rijksstraatweg. (Nu: Hoofdstraat) Cd o "krakeling" of "krul" Bollenveld Nijssen duiker De Slaperdijk grindweg Zoals op de plattegrond is aangegeven, liep de uit de duinen bij Brederode komende "boschbeek" door het ter rein van Vlugthoven en tussen het nog bestaande pandje 242 en huisje A via een duiker onder de Rijksstraatweg naar de sloot langs de weg, die uitmondde in de Delft. 35 I -t

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1986 | | pagina 19