G. P. PETERSE SIGARENMAGAZIJN, COIFFEUR. G. J. VAN SCHAIK I HERMs. WOLTERING, 205) Op dit kruispunt heeft -waarschijnlijk op de plaats van de tegenwoordige zaak van Hop (nr 205) tot in het laatste kwart van de zestiende eeuw de door Johan van Brederode -na een be devaart naar Ierland- in 1399 gestichte Sint Patrick-kapel ge staan. Vermoedelijk is de kapel tijdens het beleg van Haarlem in 1573 vernield. 202) Maar behalve deze kapel vond de vermoeide reiziger op dit kruis- 200) punt ook een goede herberg, waar hij -na of vóór zijn bezoek aan de kapel- kon uitrusten en veilig de nacht doorbrengen. Hier stond immers de in ons artikel over Herbergen, enz. be schreven "vermaarde en Neering Rijke" herberg "van ouds De Wildeman", die in 1726 op een openbare veiling is verkocht. Blijkens de in het artikel genoemde acte van verkoop van 7 oktober 1810 was het toen met die Neering al lang niet meer zo goed gegaan. De herberg was namelijk intussen "geappro- prieerd" tot "timmermanswinkel" -werkplaats) Volgens de acte van verkoop van 1726 omvatte het complex van de herberg ook "stallinge, schuer en hooijbergh met zijn erve" én een niet nader omschreven woning. In de acte van 1801 was het;"een Huis met desselfs Lootsen, Schuuren, Erve, Werve en Thuin". Het geheel moet een zeer grote oppervlakte bestreken hebben, met de bijgebouwen,"ervewerve en thuin" (en de "hooijbergh") achter de eigenlijke herberg, want deze stond natuurlijk met het -brede- front aan de "Heirwegh". Het is in tussen niet duidelijk of de gerestaureerde huisjes verderop in de Bokkesteeg/Vlugthovenstraat hiertoe behoord hebben, maar wél weten wij, dat D. Nol, die als jongeman in Santpoort een melkwijk was begonnen en na zijn huwelijk in de Bokkesteeg was gaan wonen, toen de timmermanswerkplaats, die aan de op de hoek staande boerderij was gekoppeld, leeg kwam te staan, daar zijn melkzaak heeft gevestigd. Die "boerderij" kan slechts de voormalige herberg met bijgebouwen geweest zijn. 202) D. Nol heeft met zijn familie nog vele jaren in het later ge- 200) moderniseerde hoekpand zijn bloeiende melkAruidenierszaak qe- had. (nrs.202/200) 198) De aan het hoekpand grenzende huizen in de Hoofdstraat, de num- 196) mers 198, 196 en 194, moeten tot de oudste bebouwing van het 194) dorp gerekend worden. Dat de panden een respectabele ouderdom hebben, kan ook blijken uit het feit dat onder de in nr. 196 gevestigde schoenenzaak en woning van Nieuwstratenachter het souterrain waarin de voor oude Santpoorters zo bekende schoen maker Van Sambeek tot in de twintiger jaren zijn ambacht uit oefende parallel daaraan nóg een kelder is, met gewelfde zolder en muren van 26 cm dikte. In die muren zijn nog dichtgemetselde vroegere doorgangen te zien, waarvan het verhaal gaat dat ze hebben gediend als vluchtgangen naar (of van) de kapel op het kruispunt In 1905 waren in dit blokje huizen, behalve schoenmaker Van Sambeek, kleermaker Peterse, bakker Van Schaik, kapper "Manus" Woltering en boekhandelaar Van Meurs gevestigd. Allen hadden toen immers hun zaken "tegenover het postkantoor". Kleermaker Peterse verhuisde later naar het pand waar thans reisbureau Europa is gevestigd (nr.179)Van Meurs en Woltering naar de genoemde nummers 216 en 214; bakker Van Schaik werd opgevolgd door bakker Beulink. In de vroegere bakkerij is nu "Hop's Kin dershop" gevestigd. P. van Meurs verhuisde later naar het na 1913 gebouwde nieuwe hoekpand van de Terrasweg (nr.184), waar nog steeds een drogisterij is. c Rijksstraatweg 83. 1:11: :i c u i. i: CONF1SEUR - PATISSIER - GLACIER. SANTPOORT (tegenover het Postkantoor). Gelegenheid voor Ververschingen. 203) Voordat we nu verder gaan, moeten we nog even terug naar de viersprong. We bespraken daarvan al drie hoekpanden. Het vier de (nr.203) was -ook al op heel oude kaarten aangegeven- een boerderij, later de boerderij Eijndenhoeffdie de toenmalige eigenaar van Velserhooft, Jacobus du Peyrou uit Amsterdam, in 1732 door aankoop aan zijn bezittingen had toegevoegd om er de veehouderij te kunnen uitoefenen. Velserhooft is, met inbegrip van alle andere in en om Santpoort gelegen bezittingen van de laatste eigenaar, Mr. Jan Bernd Bicker, in 1805 verkocht aan makelaar L. de Groot uit Dordrecht, waarna gedeelten ervan, onder andere de boerenhofstede Eijndenhoeff in andere handen zijn overgegaan, Eijndenhoeff bleef behouden; later had de familie Rutte er haar boerenbedrijf. In 1927 of 1928 is de boerderij overgegaan in handen van C(or) Maarschalk, die er ging wonen en er zijn, toen nog bescheiden, garagebedrijf 44 :i (Gedipt. Coupeur). HEERENKLEED1NG NAAR MAAT. Moderne Coupe .-. Elegante AFWERKING ACCURATE BEDIENING ENGELSCHE EN FRANSCHE STOFFEN Stalen op aanvrage di i SANTPOORT. (Ti'ireiMm'r liet Postkantoor). Alle soorten Sigaren. Paifu meriën. TEVENS VERKRIJGBAAR WIJNEN, LIKEUREN LIMONADES, ENZ. 45

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1986 | | pagina 24