J. VAN WORT Hzn. A. v. d. VLERK o m 0 o o SANTPOORT, Rijksstraatweg 54. onderbracht. Tenslotte is de boerderij gesloopt om plaats te maken voor het tegenwoordige moderne garagebedrijf. 201) Aan deze zijde van de Hoofdstraat verder gaand komen we eerst aan het al besproken pand (201) dat na de verhuizing van J. Stapel naar het verderop gelegen adres (nr.185) door D. Pee reboom is betrokken en waar zijn echtgenote jarenlang de zaak in huishoudelijke artikelen en kinderspeelgoed "De nieuwe kin dervriend" beheerde, terwijl haar man in zijn dubbele functie van "aanspreker" en dokters-fonds-bode meestal -op de fiets- op pad was. Men vindt hem dan ook op menige prentbriefkaart uit die jaren als "poserende voorbijganger" terugl 190) Pal tegenover dit pand, naast een afgesloten gangetje iets 188) naar voren komend, staan nog twee oude huisjes, waarin Zonneveld's sigarenzaak (nr.190) en Warmer-dam's melkhandel (nr.188) goede Santpoortse klandizie hebben gehad. In nr.188 heeft later Loendersloot een speelgoedzaak gehad, aanvankelijk als een soort dépendance van zijn in de voor malige pastorie aan de overkant gevestigde zaak in huis houdelijke artikelen. 186) Maar dit speelde zich eerst vele jaren later af, nadat het 184) aanzien van de Rijksstraatweg op dit punt een zeer ingrij- 182) pende verandering had ondergaan. In februari 1910 brandde namelijk het tegenover de N.H.Pastorie staande grote pand af waarin rond de eeuwwisseling de slagerij met woonhuis van slager Joh. Kohier was ondergebracht en waarin in de achttiende eeuw de vermaarde herberg "De Groene Valk" ge vestigd was geweest. Kohier had omstreeks 1905 zijn zaak verkocht aan A. van Essen sr., die dus eigenaar was toen het pand verloren ging. Door de op de brand volgende afbraak van het complex ont stond een grote gaping in de bebouwing aan deze zijde van de Rijksstraatweg en kwam het achterliggende terrein open te liggen. Dit werd in de volgende jaren een geliefd speel- en voetbalveld voor de dorpsjeugd, ook nog nadat krachtens raadsbesluit van 1913 tot de aanleg van de Terrasweg van de Rijksstraatweg naar de Voorplaats (nu Kerkweg) was overge gaan. De huizenbouw aan deze nieuwe verbindingsweg liet nog lang op zich wachten, met uitzondering van twee hoekpanden aan de Rijksstraatweg. In het éne daarvan (nr.186) kwam van Essen's nieuwe slagerij, in het andere (nr.184) de drogis terij van Van Meurs. 180) Op de oude plattegrond zien we naast het afgebrande pand eerst een smalle open ruimte; hierop is na 1892 maar lang vóór de brand de ouderwetse kruidenierszaak met woning van P.J. Hubers gebouwd; nog op hoge leeftijd liep deze vrijwel dagelijks achter zijn handkar tot in Driehuis om zijn waren af te leveren. In het pand ernaast hebben achtereenvolgens schoenmaker Van der Vlerk, melkboer Schollee en melkboer Tromp hun bedrijf gehad. 170) Verdergaande kreeg men, zoals op de plattegrond te zien is, een doorgang naar het achtererf (en de timmermanswerkplaats) van timmerman/aannemer J.J. van Wort, vervolgens het dubbele 46 pand waar hij met zijn gezin in de éne helft en zijn vader en zuster (tante Suze) in de andere helft hebben gewoond. Het pand is, hoewel het is verbouwd en donkerrood "gecamou fleerd" is. nog herkenbaar aanwezig. O O O 1.5 O O O 1.5 11 O 11 Beveelt zich aan voor allerlei soort Timmer- en Metselwerk en Huisreparatie. Timmerman - Metselaar - Aannemer SANTPOORT Dorpstraat G, 97. Speciale inrichting tot het ver vaardigen van alle soorten Maat- cn Reparatiewerk. zoowel voor srebrekkige als normale voeten. 0 O O O Mr. SCHOENMAKER. 47

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1986 | | pagina 25