56 De Stichting stelt zich ten doel het behoud van het landelijk aanzien, van het dorpskarakter, van het woon- en leefklimaat, van objecten van historische, cultuur-historische of cultu rele waarde en van het natuurschoon van Santpoort en zijn om geving, alsmede de bescherming daarvan tegen (verdergaande) verstedelijking en/of andere vormen van aantasting dan wel be derf, alles in de ruimste zin des woords. De Stichting tracht dit doel te verwezenlijken door: a. aansluiting te zoeken bij de Bond Heemschut, de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten en/of andere hetzelfde of soortgelijk doel nastrevende organisaties of instellingen: b. een inventarisatie op te maken en bij te houden van de ob jecten in en om Santpoort, welke in het kader van de doel stelling beschermd, behouden of hersteld moeten worden; c. bij daarvoor in aanmerking komende overheids- of andere in stanties, instellingen of personèn te bevorderen, dat be schermende maatregelen worden genomen, welke noodzakelijk of wenselijk zijn ter verwezenlijking van de doelstelling; d. bij de hierboven onder c bedoelde instanties, instellingen of personen, ter behartiging van de in de doelstelling om schreven belangen, gevraagd of ongevraagd, advies uit te brengen in gevallen waarin dit nodig, nuttig of wenselijk wordt geacht; e. indien nodig in rechte op te treden ter behartiging van de in de doelstelling omschreven belangen? f. door middel van de pers en/of andere media, het doen houden van lezingen en het beleggen van vergaderingen, in bredere kring belangstelling en steun voor de doelstelling en akti- viteiten van de Stichting te kweken; g. andere wettige middelen. (artikel 2 en artikel 3 Statuten Stichting Santpoort)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1986 | | pagina 30