Woord vooraf over de inhoud vaB_dit_nummer Wij hebben gemeend in dit nummer van De Zandpoort u nu eens iets te mogen voorzetten uit de geschiedenis van de oude dorpskern van Santpoort en meer in het bijzonder van de huidige Hoofdstraat. Hierbij kan natuurlijk geen sprake zijn van meer dan enkele brok stukken uit de historie. In drie bijdragen wordt u wat verteld over deze straat, die door de eeuwen heen een gedeelte is geweest van de belangrijkste recht streekse verbindingsweg van Zuid naar Noord, evenwijdig aan de smalle kuststrook, een droge route langs de duinen in het westen en het waterrijke en drassige Hollandse landschap in het oosten. Pas toen in de dertiger jaren van deze eeuw de verkeersweg bui ten de dorpskern om werd aangelegd, verloor dit deel van de Rijks straatweg tussen Haarlem en Alkmaar zijn functie én zijn naam. De straat werd toen een echte dorpsstraat en kreeg de tegenwoor dige naam. Wij vonden Kees van Berendonk bereid zijn opmerkelijke visie te geven over de Romeinse tijd in Nederland en over de Hoofdstraat als een voormalig stukje van een van de door de Romeinen in het begin van onze jaartelling aangelegde verbindingswegen van hun versterkingen langs de Oude Rijn en de Rijnmonding (bij het te genwoordige Katwijk en Rijnsburg) naar hun vooruitgeschoven pos ten, zoals het vlootstation Castellum Felisanum". Vele eeuwen liggen tussen deze periode en de beide andere stuk jes over de Hoofdstraat en het oude Santpoort. Het eerste hiervan is grotendeels ontleend aan de catalogus van onze in 1982 in Huize Beeckestijn gehouden expositie Drinken en Klinken in Kennemerlandover herbergen en logementen aan deze zelfde weg, uit de tijd toen men nog van Heirwegh of Heerenweg sprak, tot heden. Het artikel sluit verder aan op de situatie zoals deze is aangegeven op een oude kaart van 1892 behorende bij een concessie-aanvraag voor eenpaardetram. Deze bijdrage is in hoofdzaak samengesteld door ons bestuurs lid Hans Kruger. Het derde artikel waarvoor de gegevens bijeengegaard zijn door mevrouw To Lindeman-Meijerinkbeschrijft de historie van de stoomtram Haarlem - Alkmaar, die van 1896 tot 1924 over de Rijks straatweg door het dorp reed en in die jaren een belangrijk aan deel had in de bepaling van "het gezicht van Santpoort". En tenslotte schreef mevrouw Line Vermande-Deinum, die op uit nodiging van het Velsense gemeentebestuur zitting heeft in de gemeentelijke Monumentencommissie, een bijdrage over de tot standkoming van de gemeentelijke Monumentenverordening, de in stelling van de Monumentencommissie en het monumentenbeleid. 2 55_§ÏÏ™TÏNG_SANTP00RT_IN_DE_JAREN 1984 en_1985 In de jaren 1984 en 1985 -en uiteraard ook nu nog- heeft het stichtingsbestuur, bijgestaan door zijn adviseurs en enkele enthousiaste medewerk(st)ers bij de uitoefening van zijn taak weer zeer veel werk van uiteenlopende aard verricht. Gebrek aan mankracht had ook nu weer ten gevolge dat wij niet zijn toegekomen aan min of meer geregelde verslaggeving daarover Wél is de Stichting enige malen "in het nieuws" ge weest, maar door gebrekkige en vaak "gekleurde" voorlichting, niet van ons afkomstig, was dat "nieuws" nogal eens onvolledig, onjuist en weinig vleiend voor de Stichting. Eenmaal hebben wij naar aanleiding van ongegronde critiek daarop door publicatie van Gen uiteenzetting van ons standpunt in de plaatselijke pers gereageerd, (sta-caravans Velserend) Doordat de Stichting zelden heeft geaarzeld waar no dig te protesteren wanneer ingegrepen of juist het achterwege la ten daarvan door gemeentelijke instanties landschappelijke waarden en belangen in het gedrang brachten, werd veelal van "officiële" zijde geen medewerking en weinig sympathie ondervonden. Onze critiek betrof dikwijls bouwplannen waardoor het aanzien van het woonmilieu of het landschap werd geschaad, plannen ook die smijdig waren met bestaande voorschriften van bestemmingsplannen. Zowel bij de gemeente als bij Gedeputeerde Staten werden bezwaren procedures gevoerd, in een aantal gevallen gevolgd door zo geheten AROB-procedures bij de afdeling rechtspraak van de Raad van State, en tegen een tweetal bestemmingsplannen (Velserbroek en Hofgeest) is nog steeds een "Kroonberoep" aanhangig.Ij Van de vele zaken die ons door bespreking in de —ge middeld eens in de drie a vier weken gehouden- bestuursvergaderin gen en door opstelling van bezwaar- en beroepschriften en van "memories" en teksten voor te houden spreekbeurten vóór Raads-en Commissievergaderingen zeer veel werk hebben bezorgd en tijd heb ben gekost willen wij er enkele vermelden. 1. Inspraakprocedures en hoorzittingen naar aanleiding van door ons ingediende bezwaar- en beroepschriften samenhangend met het Ontwerp-Bestemmingsplan Santpoort-Zuid I, en bepaalde aspec ten van het Bestemmingsplan Velserbroek; verder is een bezwaren procedure gaande tegen een door B W als Ontwerp-bestemmings- plan aangekondigde reeks "moderne" bouwvoorschriften welke in één keer in een groot aantal oude en zeer verouderde planologi sche regelingen (bestemmingsplannen) zouden moeten worden inge*- voegd, waarmee men de voorgeschreven wettelijke gang van zaken voor herziening van de afzonderlijke bestemmingsplannen denkt te kunnen "omzeilen". 2. De kwestie Spaarnberg. Zoals bekend heeft de Stichting Sant poort, bijgestaan en vertegenwoordigd door haar adviseur, Mr.W. de Vos uit Amsterdam, in 1983 kunnen voorkómen dat, in flagrante strijd met het bestemmingsplan, op Spaarnberg met me dewerking van het gemeentebestuur een grote camping officieel werd geopend. 3

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1986 | | pagina 3