Desondanks bleek aan het illegale kamperen op het landgoed geen einde te zijn gekomen, waarop Mr. de Vos een kort geding aanspan de met als resultaat dat een totaal kampeerverbod werd uitgevaar digd. Maar toch ontvingen wij per brief van 30 januari 1984 be richt van het college van B W dat het aan de Stichting Spaarn- berg (eigenaresse van het landgoed) toestemming had gegeven tot het doen plaatsen van een dertigtal caravans in het weekeinde van 7 en 8 april! Nadat de Stichting Santpoort B W had herinnerd aan het rechterlijk verbod en tevens had gewezen op de beschikking van Gedeputeerde Staten van 3 januari 1984, waarbij werd vastgesteld dat in de betrekkelijke voorschriften van het bestemmingsplan geen basis kon worden gevonden voor het afgeven van een verkla ring van geen bezwaar voor het scheppen van een beperkte kampeer- faciliteit op het landgoed, trok men de verleende toestemming ijlings in. Hierna gaf het bestuur van de Stichting Spaarnberg te kennen, dat het afzag van de gevraagde kampeermogelijkheden. Intussen hebben zich nieuwe ontwikkelingen voorgedaan: het scha delijke economische beleid van het bestuur van Spaarnberg leidde ten slotte tot een faillissement. Na enige tijd volgde aankoop van Spaarnberg door het project-ontwikkelingsbureau MACO-Bouw N.V. te Amsterdam, dat bouwplannen heeft. De toekomst van het landgoed Spaarnberg is dus nog steeds onzeker en de Stichting Santpoort blijft alert de gang van zaken gadeslaan. 3. Illegale caravan-opslag en volkstuinen Oost van de Wüstelaan. In de afgelopen tien jaar is in strijd met de bestemming van dit gebied (Agrarisch gebied Zuid) een steeds omvangrijker caravan opslag en een uitgebreid complex van illegale volkstuinen ontstaan. Ondanks -reeds van 1975 af- herhaalde protesten van omwonenden en -van 197 6 af- van de Stichting Santpoort, heeft het gemeentebe stuur in al die jaren niets ondernomen. In tegendeel het gemeen tebestuur is voornemens deze illegale ontwikkelingen in een nieuw bestemmingsplan te "legaliseren". De Stichting Santpoort blijft zich tegen deze ware landschapsverloedering verzetten. 4. Ander landschapsbederfOok ander landschapsbederf kreeg de aandacht van de Stichting, zoals de illegale stacaravans in het natuurbad Velserend, een caravanstalling bij de Kwekerslaan, de manege Rozenstein, enz. 5. Monumentencommissie. De Stichting heeft meegesproken bij het ontwerpen van een gemeentelijke monumenten-verordening en de ver ordening op de monumentencommissie. Er is vervolgens een gemeentelijke monumentencommissie ingesteld, waarin vice-voorzitter mevrouw L. Vermande-Deinum als lid is be noemd. (Zie verder het artikel over het Monumentenbeleid.) 6. Verdere activiteiten. Op 26 maart 1985 organiseerden de Stich ting Ons Bloemendaal en de Stichting Santpoort gezamenlijk een avond in de Pedagogische Akademie Da Costa waarop mevr.Drs. Albers een interessante lezing met dia's hield over landgoederen in Ken- nemerland. De belangstelling voor deze lezing was overweldigend. De Stichting Santpoort heeft zowel in 1984 als in 1985 deelgenomen aan de in de Vleeshal te Haarlem onder auspiciën van de Stichting Historisch Museum Zuid-Kennemerland gehouden Historische Markt en aan soortgelijke manifestaties te Alkmaar en Hoorn, georganiseerd door de Culturele Raad Noord-Holland. De Stichting was ook tegenwoordig op de in Santpoort-Zuid in 1984 gehouden Kreakunst-markt. Het is vermeldenswaard dat de Stichting Santpoort van de aanvang af betrokken is geweest bij de ontwikkeling van het bouwplan voor het thans op de plaats van de afgebrande Weijman verrijzende hotel. 7. Tussen dit alles door hebben wij ook nog veel tijd moeten be steden aan de samenstelling van dit zeer dikke nummer van De Zand poort, (dik omdat het zo laat komt!) waarbij wij beseffen dat het beter zou zijn geweest als wij onze achterban eerder van nieuws hadden voorzien. Wij hopen in de toekomst niet weer zo'n achter stand in berichtgeving op te lopen! 8. Slot-opmerking. Bij deze kleine bloemlezing uit onze activiteiten moeten wij het laten. Het zal wel duidelijk zijn dat aan het tienjarig bestaan van onze, op 2 maart 197 6 opgerichte stichting door het overstelpend vele werk van het bestuur geen bijzondere aandacht kon worden besteed. Zoals bekend is heeft de Stichting van de aanvang af de be bouwing van de Velserbroek als ernstig landschapsbederf be schouwd en daar bezwaar tegen gemaakt. Eind 1984 tekende de Stichting "Kroonberoep" aan tegen de gedeeltelijke goedkeuring door Gedeputeerde Staten van de bestemmingsplannen Velserbroek en Hofgeest. Dit is nog niet in behandeling genomen. Tegen de intussen aangevangen uitvoering van bouwplannen op een brede strook langs de Hofgeesterwegdie als groenstrook onbebouwd had moeten blijven, is, nadat bezwaarschriften geen resultaat hadden gehad, in april 1986 "Arob-beroep" (bij de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State) ingediend. Ook dit beroep moet nog in behandeling komen. At A'- At At At 5 7V TV W TV 7V

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1986 | | pagina 4