Uit_deverslagen_van_de_penningmeester Uit de door de penningmeester, de heer Teunissen. opgestelde financiële verslagen over de jaren 1984 en 1985 blijkt het volgende Het totale aantal deelnemers in de verslag-periode is wat klei ner geworden. Opmerkelijk was daarbij dat enige per jaar beta lende deelnemers de Stichting verlieten, maar de kern van "Deelnemers voor het leven" groter werd. De laatstvermelde ont wikkeling en het feit dat vele per jaar betalende deelnemers meer dan de minimum-bijdrage overschrijven, stimuleren het be stuur in zijn werkzaamheden. bestaande uit de bijdragen van de deelnemers /sters en renten, bedroegen in de jaren 1984 en 1985 in totaal ƒ7062, Hierbij dient te worden opgemerkt dat de Stichting Santpöört~In~ het geheel geen subsidie ontvangt. Enerzijds is dit een nadeel, omdat bij het ter hand nemen van projecten eerst de financiële gevolgen moeten kunnen worden overzien. Anderzijds is dit een voordeel, omdat de Stichting dan onafhankelijk van subsidiever- strekkende instanties kan blijven werken. De_uitgaven bedroegen in de jaren '84 en '85 in totaal ƒ4096, Het geld werd besteed aan: Het verkrijgen van de nodige informatie ƒ1019, Aansluiting bij andere gelijkingestelde verenigingen ed(inclverplichte jaar lijkse bijdrage aan de Kamer van Koop handel) - 525-- Vergaderkosten - 277,-- Publiciteitskosten(incl.De Zandpoort) -1434, Administratie-documentatiekosten - 281, Reiskosten - 233, Telefoonkosten - 70,-- Porto-en inningskosten - 126, Diverse andere uitgaven - 131, (alle bedragen zijn op hele guldens afgerond) III Dankzij een selectief- en stringent gevoerd beleid van het bestuur, bleven de uitgaven beduidend lager dan de inkomsten. Dat is geen luxe, maar een noodzaak. De inkomsten bestaan namelijk voor een deel uit de éénmalige betalingen van de mensen die zich "voor het leven" bij de Stichting aansluiten. Van die inkomsten kan in de volgende jaren alleen de rente worden gebruikt voor het doen van uitgaven. Volledigheidshalve kan nog worden vermeld dat geen van de bestuursleden en de medewerk(st)ers enige vergoeding ont vangt voor de werkzaamheden welke voor de Stichting Santpoort worden verricht. De penningmeester is bereid belangstellenden nadere inlich tingen over de financiën te verstrekken. Het bestuur. 6 Monumentenbeleid_van_Velsen De gemeenteraad stelde op 1 december 1983 de nieuwe monumen tenverordening en de verordening op de monumentencommissie vast. Wethouder K.W. Bijl installeerde op 27 augustus 1984 de monu mentencommissie Samenstelling_van_de_monumentencommissie_^M1C^)_ Voorzitter: P. Jongens (voormalig hoofd van het bureau monu mentenzorg van Haarlem) Vice-voorzG. Weijs-Boon (bestuurslid Stichting Dorp Velsen) Secretaris: P. Vermeulen (ambtenaar 4e afdeling secretatie) J.G. Berkhout (museum-consulent bij de Culturele Raad van Noord-Holland) S. Rolle (gemeente-archivaris). S. Schaafsma (chef afdeling bouwkunde O.W.). L. Vermande-Deinum (vice-voorz. Stichting Santpoort). Ter voorlichting en advisering van de monumenten-commissie stelt dra. Joke van der Aar (architectuur-historica) de inven tarisatie-rapporten samen. M.C^-vergaderingen^ Elke maand vergadert de commissie tijdens een middag vanaf 2 uur in het stadhuis. De vergaderingen zijn meestal openbaar; meestal op dinsdag en worden in de rubriek Plein '45, Ijmuider Courant bijtijds aan gekondigd, met vermelding van de belangrijkste agenda-punten. M^C^-taakvoorlichting en advies aan het college van B W - op verzoek of eigener beweging- tot samenstelling van een ge meentelijke monumentenlijst en i.v.m. aanverwante kwesties. M^C^-doelstelling^ a. Behoud van een deel van de stedebouwkundige structuur en van de nog overgebleven historische bebouwing. b. Bescherming van een aantal panden als monument, geselec teerd op zowel architectuur en sociaal historische waarde als op visuele waarde. c. Aanwijzing van een aantal beeldbepalende panden. Dit zijn onmisbare elementen in het algemeen beeld als samenvoegende of karakteristieke waarde. d. Bescherming, waar nodig, door middel van een conserverend bestemmingsplan met o.a. voorschriften voor eventuele nieuw bouw. e. Bescherming van terreinen en objecten van algemene waarde door hun historische, wetenschappelijke, landschappelijke of volkskundige betekenis. M^C.,;werkwijze^ Per gemeentedeel of wijk wordt een rapport •s-amengesteld waarin de stedebouwkundige opzet, historische 7

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1986 | | pagina 5