m achtergrond, de architectuur en het landschap in samenhang daarmee wordt geïnventariseerd met een bijbehorend advies voor bescherming van panden, objecten enz. De inventarisatie van Oud-IJmuiden en de havens is reeds gereed gekomen en aan het college van B W aangeboden. Ondertussen is de monumentencommissie zich in Santpoort gaan oriënteren tot voorbereiding van de eerstvolgende inventari satie van het Santpoortse deel van de gemeente Velsen. L. Vermande-Deinum Zo nu en dan moeten wij constateren dat deelnemers(sters) verhuisd zijn. Daarom doen wij een dringend beroep op U, in het bijzonder indien U deelnemer(ster) voor het leven bent, bij verhuizing het nieuwe adres aan ons door te geven. 8 poort? Uit het aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden van A.J. van der Aa (onder letter Z, 13e deel) 1851 vond ik o-a. het volgende over het toenmalige Zandpoort. Zandpoort of Sandpoort, dorp in het baljuwschap van Brederode, provincie Noord-Holland. Haarlem ligt 1 uur Zuidwaarts, Beverwijk 1% uur Noordwaarts en Velsen uur Noordwaarts. Dit dorp bestaat nagenoeg uit eene enkele rij welgebouw de huizen, welke, in eene regte rigting, langs de West zijde van den Straatweg, die van Haarlem naar Alkmaar loopt, zijn gebouwd. Het heeft naar het Oosten een zeer schoon en uitgebreid uitzigt over de weilanden naar Spaarn- dam, Spaarnwoude, de scheepvaart op het IJ, de Zaanland- sche dorpen en naar Amsterdam en ten Westen aangename wan deldreven. Hier vereenigen zich de Straatwegen van Alkmaar, Haarlem, Bloemendaal en Spaarndam en er rijden dagelijks twee diligences van Haarlem op Alkmaar en terug hierdoor, evenals naar Zaandam; terwijl dit dorp te water, voor zeer kleine vaartuigen, gemeenschap heeft met Haarlem, door mid del van eene Vaart, de Delft genaamd, die in het Spaarne uitloopt. De Straatweg van Haarlem is in 1814, die van Bloemendaal in 1822 en die van Spaarndam naar dit dorp in 1825 aangelegd. Men telt in de kom van het dorp 45 huizen en 570 inwoners (zonder de Jan Gijzenvaart) De menschen vinden hun bestaan in landbouw en veeteelt, als mede in de werkzaamheden op de buitenplaatsen en bleekerijen Ook heeft men er eenen Koorenmolen. Vroeger waren er in de nabijheid van dit dorp drie voorname linnen-bleekerijenwelke thans tot buitenplaatsen zijn in- gerigt Kunt U zich dit beeld voorstellen? 130 jaar geleden, wat een tijd! T.L.M. 9

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1986 | | pagina 6