Hieraan werd toegevoegd dat men electrificatie van de lijn zou toejuichen. Het heeft allemaal niet geholpen: op 7 oktober 1923 werd het baanvak Alkmaar - Velsen (remise)opgeheven en op 8 april 1924 volgde het baanvak Velsen - Schoten (Soendaplein) (Uit S. RolleGisterenHaast onherkenbaar.) Wij laten hieronder enkele gegevens uit het Gemeente-archief volgen -In Velsen's Gratis Advertentieblad van 27 juni 1896: een eer ste dienstregeling waarin vertrektijden met aansluitingen op vertrek-en aankomsttijden van de treinen op het station Haarlem zijn vermeld. -In hetzelfde blad een bericht dat een goede indruk geeft van de functie van de stoomtram in deze beginperiode en van de werk omstandigheden van het trampersoneel "Terwijl er j.l. Zondag (de dag der opening van de zendings feesten op "Waterland" (onder Velsen) door de stoomtram een paar 1000 menschen vervoerd werden en de conducteurs begrijpe lijkerwijs het zeer druk hadden, heeft iemand de aardigheid gehad een partijtje plaatsbiljetten weg te nemen, die onder een bank lagen. De waarde der biljetten is ongeveer ƒ12,-. 't Jammerste is dat een arme conducteur, die n.b. van Zondagnacht 4 ure tot Maandagnacht 3 ure, dus 23 uren achtereen dienst had, dit van zijn karig weekloontje moet afbetalen. Mocht degene, die het weggenomen heeft, berouw hebben over zijn daad en op eene geschikte manier er weer van wenschen af te komen bezorge hij ze maar aan ons bureau, dan brengen wij ze op de plaats hunner bestemming zonder dat de politie er mee in kennis worde gesteld." -Op 27 juli 1896 in hetzelfde blad de mededeling dat meer trams zullen rijden en het op tijd lopen zal worden bevorderd. Aan het publiek het verzoek zich daarvoor naar de haltes te begeven (en dus niet onderweg in te stappen!) -Op 24 oktober 1896 een kranteberichtdat door de opening van de stoomtramdienst Haarlem - Beverwijk op de spoorwegstations Beverwijk, Velsen en Santpoort in juli en augustus ongeveer 2.000,- minder is ontvangen dan het jaar tevoren. - Op 24 december 1896: "Zeer ten gerieve van het publiek zijn in de loop der week de wagens der stoomtram voorzien van kachels die aan de bodem vastgeschroefd en ter beveiliging van een omhulsel voorzien zijn." -Op 10 februari 1897 in Haarlems Dagblad een complete officiële dienstregeling van de Tramways Néerlandais (de Belgische Exploi tatie maatschappij)met onder de vermelding van de tijden een 14 aantekening dat de "uren van vertrek in Alkmaar en Haarlem juist zijn, de andere tijden bij benadering zijn vermeld". Verder de aantekening dat, behalve in scherpe bochten, de tram overal stopt voor het in- en uitstappen van de reizigers! Uit de dienstregeling blijkt verder dat de ritduur Santpoort Haarlem (Kennemerplein) 20 minuten bedroeg en dat de volgende tarieven golden: Santpoort - Haarlem 10 cent, Santpoort - Alk maar 35 cent. (2de klasse) Voor de eerste klasse moest bij rit— prijzen 2de klasse beneden 25 cent 5 cent worden gesuppleerd, bij ritprijzen boven 25 cent, 10 cent. -Op 12 april 1897 bericht het blad Kennemerland over de goede zaken die de stoomtram Haarlem - Alkmaar "gedurende de Paasch- dagen heeft gedaan en constateert dat de tram hoe langer hoe meer de Hollandsche Spoorweg Mij. de loef afsteekt "Tijdens het Paaschfeest konden de lange stampvolle tramtreinen (zeven wa gens) ondanks extra diensten nauwelijks de belangstelling van het reislustige publiek verwerken. Bij sommige haltes moesten velen bij het vertrek van de laatste tram blijven staan De geregelde diensten en het, ondanks de drukte, op tijd rij den maken een goede indruk op het publiek." -Van veel later datum - de stoomtram was kennelijk de moei lijke jaren van mobilisatietijd gedurende de eerste wereld oorlog (1914-1918) tamelijk goed doorgekomen- is een korte beschrijving van een aanbevolen rit per stoomtram, in "Uit stapjes door Nederland" van 1920: "De stoomtrams van de lijn Haarlem - Alkmaar rijden -in aansluiting met de electrische stadstrams te Haarlem- door de bloeiende gemeenten Schoten, Santpoort, Velsen, Beverwijk, Noorddorp, Castricum, Limmen en Heiloo en komen te Alkmaar aan bij den alom bekenden "Alkmaarder Hout", (enz.) -Bij gelegenheid van de laatste rit van de tram wijdde een zekere Tom de Rijmer aan de stoomtram een afscheids-rijm. Dit was gepubliceerd in Haarlems Dagblad van 7 april 1924. Het luidde: Gij doet vandaag uw laatsten tocht 'k Wil u een woord tot afscheid geven: Wat men ook van U zeggen mocht Gij waart in Uw kortstondig leven, Voor velen nuttig. Schoon Uw smook Herhaaldlijk menigeen deed klagen Des machinisten fel gestook Ons zeker menigmaal deed vragen Om voertuig van moderner aard, Gij hebt de dorpen hier verbonden En toondet U dus 't leven waard, Maar hebt Uw einde nu gevonden 15

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1986 | | pagina 9