- 4 - Een krante-bericht over een eventuele vestiging van een transport- en distri butiecentrum op het terrein aan de Oude Pontweg, door de Stichting genoemd als mogelijke locatie voor de illegale caravanstalling aan de Wüstelaan, was voor ons aanleiding de Provinciale Planologische £ommissie in kennis te stellen van de in juni 1987 van de gemeente ontvangen inspraak-rapportage, met ons commen taar daarop brief van 11 maart 1988 Hierna lag de zaak kennelijk stil, want pas in oktober 1988 kwam de openbare kennisgeving van terinzage-legging van het Ontwerp-BestemmingsplanKort daarna dienden wij ons bezwaarschrift in bij het gemeentebestuur. Op 24 november kon het worden toegelicht op een hoorzitting; het gemeentelijk verslag hiervan werd pas begin april 1989 ontvangen, gevolgd door oproepingen voor de vergadering van de Commissie Ruimtelijke Ordening en de gemeenteraads-vergaderingBij de laatste oproeping was de tekst gevoegd van het voorstel van B. en W. voor vaststelling van het bestemmingsplan door de Raad) Naar aanleiding van de NOTA tot vaststelling van het plan en onze corresponden tie daarover met de Provinciale instanties zonden wij twee brieven aan elk der Raadsleden persoonlijk, met dringend verzoek de door B. en W. beoogde legalisa tie van volkstuinen en caravan-stalling af te wijzen. Vóór de raadsvergadering van 18 mei werd onzerzijds nog van het spreekrecht gebruik gemaakt. De behande ling in de Gemeenteraad leidde niet tot vaststelling van het bestemmingsplan, maar tot een opdracht aan de wethouder om met de Provinciale instanties nader overleg te plegen over de "juridische haalbaarheid" van het voorstel van de Stichting tot verplaatsing van de caravanstalling. Copieën zonden wij - met bij lagen ter adstructie- zowel aan de PPD als aan de PPC-subcommissie voor ge meentelijke plannen. Ondanks onze bemoeiingen en enkele in de Raad gerezen tegenwerpingen besloot de Gemeenteraad op 6 juli 1989 toch tot vaststelling van het bestemmingsplan con form het voorstel van B. en W Eind juli 1989 werd het plan ter inzage gelegd, waarop de Stichting Santpoort daartegen bij Gedeputeerde Staten bezwaar maakte. Slechts één van de "omwonenden" had gevolg gegeven aan de oorspronkelijk gedane toezegging eveneens een bezwaarschrift in te dienen. In het bovenstaande is volstaan met de vermelding van gewisselde stukken en verrichte acties, zonder evenwel verder op de inhoud in te gaan. Wie meer wil weten, kan inzage van het dossier bij de Stichting vragen. Naast de behandeling, voorbereiding en -indien noodzakelijk- opstelling van be zwaar- en beroepschriften tegen bestemmingsplannen en het tijdig indienen van memories voor de behandeling bij de Raad van State, enz. heeft het bestuur zich ook op velerlei ander gebied, verband houdend met de doelstelling, ingespannen. - Landgoed_Spaarnberg Een van de onderwerpen was de bedreiging van het landgoed Spaarnberg door bouw plannen van de tegenwoordige eigenaar, het projectbureau MACO te Amsterdamvoor een groot appartementengebouw aan de Oostrand van Spaarnberg. In mei 1987 kreeg de Stichting inzage van het eerste bouwplan. Dit plan beoogde de bouw van een 40 luxe-appartementen bevattend pand, waarvan het bouwvolume 56% meer zou zijn dan het bestaande gebouw, dat gesloopt zou moeten worden. Gedeputeerde Staten hadden aangegeven dat een vervangend pand vrijwel geen gro ter volume dan het bestaande mocht hebben. PPD Provinciale Planologische Dienst - 5 - - 5 - Het stichtingsbestuur achtte dit plan dan ook daarom en bovendien door de massale vormgeving en plaatsing aan de rand van het beschermde agrarisch gebied onaan vaardbaar Eind augustus kwam in de bestuursvergadering een tweede bouwplan op tafel. Het bouwvolume was teruggebracht tot "21.000 m3) het gebouw zou 32 wooneen heden gaan bevatten. Het koetshuis was intussen in particuliere handen gekomen van iemand die ver bouwingsplannen had; verdere gegevens waren er nog niet. In de vergadering van 14 april 1988 werd meegedeeld dat inmiddels het dak van het koetshuis was afge broken, zonder dat van gemeentewege daarvoor toestemming was gegeven. Geen bouwvergunning) Op 3 augustus 1988 richtte het bestuur een bezwaarschrift aan het gemeentebe stuur tegen de plaats, omvang en stijl van het appartementengebouw, de inrich ting van het park Spaarnberg en de verbouwing van het koetshuis. Eind augustus vond een hoorzitting plaats waar een toelichting op de bezwaar schriften werd uitgesproken en overgelegd. In onze vergadering van 19 september kwamen kranteberichten op tafel volgens welke de bezwaren van de Stichting Sant poort ongegrond zouden zijn verklaard. Eind november 1988 werd van de gemeente een reactie ontvangen op het bezwaarschrift; deze zaak is vervolgens blijven liggen Ook de werkzaamheden aan het koetshuis, dat volgens mededeling van de eigenaar uiterlijk vrijwel ongewijzigd zou blijven, maar duidelijk door verhoging van het dak veel meer omvang heeft gekregen, liggen al geruime tijd stil Het spreekt vanzelf dat het stichtingsbestuur ten aanzien van Spaarnberg waak zaam blijft. Uit een verkort overzicht van de op de bestuursvergaderingen besproken andere zaken, moeten genoemd worden 1. de sloop zonder vergunning van een van de vier identieke kleine villa's uit 1987 aan het gedeelte van de Bloemendaalsestraatwegnaast de wasserij, voor malige blekerijHoek en Vaart. De ongeoorloofde sloop van het pand kon niet meer voorkomen worden, maar een prachtige oude treurwilg naast het huis, die ook zou hebben moeten sneuvelen, is door aktie van omwoners tijdig beschermd. Tegen de eigenaar zijn -behalve een waarschuwing- geen maatregelen genomen. Intussen is op de plaats van het afgebroken huis een redelijk bij de andere panden passende nieuwe willa gebouwd, waardoor de"schade" aan dit complex be perkt is gebleven. Een en ander speelde zich af in januari-maart 1987. 2. De voortdurende waakzaamheid ten aanzien van in openbare kennisgevingen ver melde bouwaanvragen en verleende bouwvergunningen, die meebrengt dat in vele gevallen ter plaatse door een der bestuursleden onderzoek wordt gedaan. Een voorbeeld was de bouwaanvraag in 1987 voor een aanbouw bij een pand aan de Hoofdstraat 169, hoek Velserbroekstraateen karakteristiek oud pand uit 1840 dat voor eventuele bescherming in aanmerking kwam. Er was voor ons geen aan leiding bezwaar te maken. In dit verband moet vermeld worden dat door het feit dat vice-voorzitter van de Stichting, mevrouw Vermande-Deinumzitting heeft in de gemeentelijke mo numentencommissie duidelijk meer aandacht wordt geschonken aan de bescherming van in Santpoort aanwezige daarvoor in aanmerking komende objecten. De door haar in samenwerking met de heer P. Jongens, momenteel voorzitter van - 6 -

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1989 | | pagina 4