FR 35 De Crenterlaan De tegenwoordige J.TCremerlaandie zijn naam ontleent aan de vroegere eigenaar van het landgoed Duin en Kruidberg, Oud-Minister van Koloniën en eerder bekend pionier van de Deli-tabak, loopt ongeveer over het tracé van de vroegere oprijlaan van Duin en Kruidberg. Deze begon aan de Hagelin- gerweg, waar hij werd afgesloten door een ijzeren toegangs hek tussen twee rood-bakstenen pijlers. Een gedeelte van.de beboste landstrook is aan de Oost-kant van de spoorbaan nog behouden gebleven in de vorm van een speelterrein. En een zeer fraai gaaf overblijfsel van de strook, met de oude oprijlaan, is behouden gebleven tussen spoorbaan en Duin en KruidbergerwegDaar staat ook het door verbouwin gen niet erg fraai geworden KennemergaardeHet eind van de oude oprijlaan naar Duin en Kruidberg, aan de weg van die naam, is nog in de oorspronkelijke staat behouden ge bleven, met de twee rood-bakstenen pijlers van het oude toegangshek en eveneens in rode bakstenen opgetrokken stijl volle portierswoning. Er tegenover is de vroegere op het Huis aanlopende oprijlaan met toegangshek echter vervallen en met rasterwerk afgesloten. Huize Kennemergaarde was voor de oudste zoon, Herbert Cre mer, tabaks-groothandelaar te Amsterdam, gebouwd. Na diens overlijden heeft zijn weduwe er nog vele jaren ge woond De voormalige -fraaie- boerderij naast Kennemergaarde her bergt nu een bekende manege. De Valckenhoef was veel ouder. Dit rentmeestershuis (laat ste rentmeester was de gepensioneerde Majoor der Huzaren Jhr Mocq) een groot landhuis in Engelse stijl, was destijds omringd door een prachtige tuin, met geometrische aanleg. Beide huizen bestaan nog, zij het in min of meer verbouwde vorm. Aan de spoorweg, waar nu een voetgangerstunnel deze kruist, was in de beginjaren van deze eeuw een particuliere trein- halte van de familie Cremer. FR 36 De "Lichthoeve", Kwekerslaan 12 t/m 18 Oorspronkelijk was de Lichthoeve een oude boerderij met koe-en paardenstal, die in 1923 werd opgekocht door de Doopsgezinde Gemeente en omgebouwd tot het kindertehuis "De Lichthoeve". Zuster Kuyck startte een klein tehuis voor kinderen van ge scheiden ouders, baby's van ongewenst moederschap en voor wezen en half-wezen. Ondanks de vergroting met een aangebouwde vleugel, werd het gebouw te klein voor de steeds toenemende vraaq naar onder dak De Lichthoeve kreeg grote bekendheid door de liefdevolle en volledige inzet van zuster Kuyck en haar helpsters. Tijdens de oorlogsjaren werd het tehuis overgeplaatst naar een groot nieuw gebouw van de Doopsgezinde Gemeente in Gar deren -50- FR 37 De Biezenweg en omgeving Het landelijk gebied rondom de begraafplaats "De Biezen" dat gelegen is tussen de Hagelingerweg en de oude Rijksstraatweg (nu W. parallelweg Rijksweg nr.9) vormt een onderdeel van het z.g. Agrarisch-gebied West, de groene long tussen Driehuis en Santpoort-Noord In de 19e eeuw werden hier o.a. de landgoederen "Papenburg" aan de Westkant van de Hagelingerweg, "Auspicus et Telis" aan de Biezenweg ten Oosten van de Hagelingerweg en "Rozenstein" aan de oude Rijksstraatweg verkaveld. In dit gebied heeft men zich sinds _+1870 vooral toegelegd op de bollencultuur en de groenten-en aardbeienteelt. Daartoe wer den vele gronden ontbost en afgegraven. Dat is goed te zien aan de oude wegen, de Kwekerslaan, de Biezenweg en het Spek- kenwegje, die het gebied doorkruisen op het oude niveau, +één meter boven de omringende terreinen. In de oorlogsjaren '40-'45 werden verschillende boerderijen verwoestdie na de oorlog vervangen werden door kleine nood- boerderijen, o.a. Biezenweg 66 en Spekkenwegje 1. De Biezenweg, één van de oudste wegjes van Velsen, is waar schijnlijk aangelegd bij de bouw van het oudste kasteel, het "Huys te Velsen" in de twaalfde eeuw. Dit kleine weerbare kasteel lag ten Westen van de spoorweg bocht. Het latere landhuis daar met dezelfde naam werd in de oorlog '40-'45 verwoest. De Biezenweg had bovendien strategische waarde door de dwarsverbinding van de meest Westelijke Noord-Zuid-route (nu Duin en Kruidbergerweg) met de eertijds belangrijke Heer(e)weg naar Velsen (nu de oude Rijksstraatweg). In 1989 is de Biezenweg tussen de Hagelingerweg en het Spek kenwegje aanzienlijk verbreed, hetgeen ten koste ging van de oude houtwal met bomen en struiken. Deze oorspronkelijk doorlopende houtwal aan de Zuidkant van de Biezenweg diende vooral als bescherming tegen stuifzand-stormen. Dit mooie gebied is helaas aangetast door illegale ontwik kelingen, die, zonder dat het gemeentebstuur ingreep, leid den tot blijvend oneigenlijk gebruik van gronden. Versnippering tot volkstuinen met allerlei bouwsels is het gevolg FR 38 Begraafplaats "De Biezen"-Kwekerslaan Algemene begraafplaats "De Biezen" is in 1874 aangelegd naar ontwerp van L.P. Zocher, en ter vervangingvan de be graafplaats bij de Engelmundus-kerk in het dorp Velsen. De Engelse landschapsstijl is te herkennen aan de niveau verschillen, de vijverpartijen en de afgevlakte taluds. Bij de ingang staat de voormalige doodgraverswoning, ge bouwd in 1906, als een kleine villa in schilderachtige En gelse landhuisbouw, en met een overkapte houten klokkestoel op het dak. Het smeedijzeren spijlenhek met naast de inrijpartij aan weerskanten een voetgangers-draaihek is versierd met pijn- -31-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1990 | | pagina 17