Coupon -48- Woonplaats Handtekening Knip uit - vul in - stuur op: Stichting Santpoort, Postbus 21, 2080 AA Santpoort-Zuid. Ik meld mij aan als deelnemer van de Stichting Sant poort voor: een jaar (f 15, het leven (f 150,Hiervoor ontvang ik als dank een prent van Oud-Santpoort. (Ik wacht met betalen tot ik uw acceptgiro-kaart heb ontvangen.) Ik heb foto's/verhalen/van Oud-Santpoort. U kunt mij bellen op nummer Ik wil de Stichting Santpoort graag daadwerkelijk helpen. Neemt u contact met mij op? Naam De Stichting stelt zich ten doel het behoud van het landelijk aanzien, van het dorpskarakter, van het woon-en leefklimaat, van objecten van historische, cultuur-historische of culturele waarde en van het natuurschoon van Santpoort en zijn omgeving, alsmede de bescherming daarvan tegen (verdergaande) verstede lijking en/of andere vormen van aantasting dan wel bederf, alles in de ruimste zin des woords. De Stichting tracht dit doel te verwezenlijken door a. aansluiting te zoeken bij de Bond Heemschut, de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten en/of andere hetzelfde of soortgelijk doel nastrevende organisaties of instellingen; b. een inventarisatie op te maken en bij te houden van de ob jecten in en om Santpoort, welke in het kader van de doel stelling beschermd, behouden of hersteld moeten worden; c. bij daarvoor in aanmerking komende overheids- of andere instanties, instellingen of personen te bevorderen, dat beschermende maatregelen worden genomen, welke noodzake lijk of wenselijk zijn ter verwezenlijking van de doel stelling d. bij de hierboven onder c bedoelde instanties, instellingen of personen ter behartiging van de in de doelstelling om schreven belangen, gevraagd of ongevraagd, advies uit te brengen in gevallen waarin dit nodig, nuttig of wenselijk wordt geacht; e. indien nodig in rechte op te treden ter behartiging van de in de doelstelling omschreven belangen; f. door middel van de pers en/of andere media, het doen houden van lezingen en het beleggen van vergaderingen, in bredere kring belangstelling en steun voor de doelstelling en acti viteiten van de Stichting te kweken; g. andere wettige middelen. (artikel 2 en artikel 3, Statuten Stichting Santpoort)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1990 | | pagina 26