7c. Villa Najade, Duinweg. Villa Najade aan de Duinweg 22 wordt verbouwd tot drie wonin gen en aangebouwd met een ronde woontoren van twee bouwlagen. Bezwaar van de Stichting Santpoort 19 september 1991 Het bestuur van de Stichting Santpoort maakt hierbij bezwaar tegen het plan, voor een aanbouw aan Je villa Najade, Duinweg 22 te Santpoort-Zuid. Door het college van B W van Velsen is bij verkoop (juni'91) de eis gesteld, dat het gebouw gehandhaafd dient te blijven. Het college heeft daarmee aangetoond deze markante villa te willen behouden voor de toekomst, als beeldbepalend element voor de Duinweg. De koper, architect G.J. van Delft, wil eveneens het aanzien respecteren door restauratie en door de villa in drie wooneen heden op te splitsen. Twee daarvan zijn reeds doorverkocht. De bestaande achteraanbouw (kantoor op platte grond) aan de Westgevel wordt momenteel als derde wooneenheid "hoekvilla" met bouwplan aangeboden. Deze "hoekvilla" zal door verbouw en door een aanbouw o.a. van een vrijwel ronde, grote glas-donjon van twee woonlagen aan de Westzijde (met een grote uitsprong aan de Zuid-Westhoek) nog moeten ontstaan. De lange en markante Zuidgevel ligt evenwijdig aan de Duinweg en is vooral bepalend voor het karakteristieke aanzicht van de villa. Onze bezwaren gaan uit naar: a. de ronde uitbouw, die ons inziens te dominant zal worden door situering, grootte en stijl. b. de enkele, visueel storende, garage aan de Zuidkant onder de bestaande uitbouw. c. de o.i. detonerende stijl van de Noordzijde. d. de pergola op het dak. e. het ontbreken van garage-voorzieningen voor tenminste drie wooneenheden Garages en toegangswegen zijn o.i. het beste te combineren met geplande nieuwbouw achter villa Najade. Ons bezwaar kan van invloed zijn op het advies van de Provin ciale Welstandscommissie die nodig is voor het verdere be sluitvormingsproces 16 7d. Verkeersproblemen Santpoort-Noord. Begin 1991 kwamen, o.a. vanuit Driehuis, dringende verzoeken, om mee te willen werken aan de gezamenlijke actie om tot een oplossing te komen van de steeds toenemende verkeersoverlast op de route BroekbergenlaanHagelingerweg, v.d.Vondellaan. Het leefmilieu van Santpoort-Noord is danig aangetast door de verkeersstroom van ±20.000 voertuigen per etmaal. Dat zijn er ±5000 meer dan in 19851, een groei van 25% in 5 jaar. De verdere bebouwing van de Velserbroek van ruim 3000 woningen nu, naar 6000 over enkele jaren en bovendien de ontwikkeling van het haven- en het strandplan doen een zelfde of nog grote re groei verwachten voor de volgende jaren, indien er me tijdig ingegrepen wordt. Doeltreffende maatregelen om het doorgaande verkeer te doen afleiden naar de A 208 zijn dringend nodig. De bescherming van het algemeen leefmilieu is één van de uitgangspunten in onze statuten. Tezamen met andere organisaties in Santpoort en Driehuis is ondergetekende daarom tot verschillende acties overgegaan. Het resultaat tot nu toe: - een gezamenlijke brief van de Dorpsraad Driehuis, het Dorpscomité Santpoort-Noord en de Stichting Santpoort aan het gemeentebestuur (Simei'91). Daarin wordt gewezen op de oorzaken van de verkeersgroei en de te verwachten verdere groeiop de niet nagekomen maatregelen, vastgelegd in het verkeerscirculatieplan (VCP) en vooral op de levensgevaarlijke situaties voor overstekende kinderen en ouderen. In Driehuis kreeg de Dorpsraad reactie van het college van B W, in Santpoort kregen we echter geen enkel bericht. - ondergetekende heeft bij een raadsvergadering, een com missievergadering en een hoorzitting hierover ingespro- kön - een bezwaarschrift ingediend tegen de tweebaans-rotonde op de kruising van de Santpoortse Dreef—Hagelingerweg - contact gehad met het zeer actieve comité Hagelingerweg (nu comité "Flessenhals"). Een brief van het college van B W (15 nov.'91) aan de bewo ners langs de route in Santpoort en Driehuis en aan de boven genoemde instanties verwijst naar een algemene aanpak van de verkeersproblemen in heel Velsen na de evaluatie van he V.C.P. en belooft op korte termijn een "plan van aanpak" voor die verdere plannen. L.D. 17

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1991 | | pagina 10