Verslag van de werkzaamheden over de jaren 1990 en 1991 en financieel overzicht van 1989 en 1990 1. Inleiding: Het laatste verslag, betreffende onze werkzaamheden in de periode oktober 1986 tot ultimo 1989, was,-zoals altijd- samengesteld door onze toen nog functionerende voorzitter Mr.L.F. (Frans) de Groot. Zoals altijd op nauwkeurige verantwoorde wijze en in verzorgde stijl, sinds de oprichting in 1976 van de Stichting Santpoort. Eind voorjaar 1990 legde hij zijn functie neer in verband met zijn verhuizing. Zl j" afscheidsbrief met ondermeer een dringende oproep tot aanvulling van het bestuur, verscheen als losse bijlage in de laatste "De Zandpoort", nr.9/10 ("culturele fietsroute") Tot onze ontsteltenis kregen wij op 16 november j.l. bericht dat hij was overleden in Waalre op 14 november. Wij zullen uitgebreid op zijn persoon en zijn werk als voor zitter terugkomen in de a.s. "De Zandpoort" van voorjaar 1992. Het financieel overzicht van de jaren'86,'87 en'88 was van de hand van onze penningmeester, JACoTeunissen n™een la"gdu^ige ziekte overleed hij op 16 december, 1990, door nabestaanden en ons bestuur zeer betreurd. Hij was een plichtsgetrouwe penningmeester die bovendien zeer geïnteresseerd was in de veelzijdige aspecten van ons werk. kP inÏÏ^6 daartoa.hfel wat z^en na bij diverse gemeentelij ke instanties en hielp het bestuur daardoor om tot een wel overwogen besluit te kunnen komen. deraïL?iïb%^kj" f°9 J^eed£\ ?een opvolger gevonden voor een ergelijke waak -functie, die onontbeerlijk is voor het voortbestaan en goed functioneren vande Stichting. Gelukkig echter is sinds najaar 1990, de heer H.(Huub) Kers- sens hem opgevolgd als een bekwame penningmeester die o.a. de automatisering van de administratie grondig heeft aangepakt. V0"verwachts overleed op 16 januari 1991 een trouwe medewerkster, mevrouw C.S.(To)Bos-Meijerink, die vrijwel vanaf onderzoek" V"1 h~ft 9edaan °P het ^"ied van hÏÏtoris^ Zij leverde bijdragen aan "De Zandpoort" en hielp mee aan de het^iaar 1980 T" /nt°onstel "Drinken en Klinken" in omvangri jk archief f1"" Beeokests^r,) en aan de ordening van ons Ais heugelijk feit kunnen we echter melden dat mevrouw M.(Map) v.d. Heuvel (archiefonderzoek) en de heer drs.A.Albert Z^urt!,lei\ (archiefonderzoek en hoofdsamensteller van de a.s. vann3 °0rt") Z1Ch alS medewerkers opgaven naar aanleiding van onze oproep. LD/RM 2. Toelichting op de inhoud van de nieuwe "DE ZANDPOORT" De Stichting Historisch Museum Zuid-Kennemerlandwaarin Stichting Santpoort participeert, en het Frans Halsmuseum organiseren een tentoonstelling, die onder de titel "Een Hollandse textielstad" eind 1993 in de vleeshal aan de Grote Markt te Haarlem zal worden gehouden. Deze expositie zal een overzicht geven van bijna acht eeuwen (1274-1969) Haarlemse textielgeschiedenis Het onderzoek naar de Haarlemse ontwikkelingen, dat daaraan ten grondslag ligt, kan het eenzijdige beeld, dat wij van de Nederlandse textielnijverheid hebben, verrijken met nieuwe inzichten. In de zeventiende eeuw waren textiel en blekerij de belangrijkste pijlers van de stedeijke economie. Medio 1989 heeft het Historisch Museum Zuid-Kennemerland het initiatief genomen tot dit project, dat moet uitmonden in een tentoonstelling en een publikatie. Alle historische verenigingen in de regio werden aangeschreven om archief-onderzoekers voor dit project aan te werven. Het onderzoek richt zich in de eerste plaats op het in kaart brengen van het onstaan en de verdere ontwikkelingen van de textielnijverheid in Haarlem en omgeving vanaf de eerste vermelding van textielwerkers in Haarlem in 1274 tot aan de sluiting van de laatste textielfabriek in 1969. Een belangrijke pijler van het linnenbedri jf in en rond de stad Haarlem was de blekerij die rond 1600 sterk opbloeide: de duinstreek in de omgeving van Haarlem leende zich bij uitstek voor het bleken van linnen en garens. De Vlamingen, die na 1577 naar Haarlem waren getrokken, introduceerden nieuwe productie-technieken en zorgden door hun handelscontacten voor een grotere aan-en afvoer van bleekgoed. De veredeling van linnen was een "Haarlemse" specialiteit. In het Santpoortse gebied waren ca. 15 blekerijen gevestigd. Het waren linnen- garen- en kleerblekerijen. De meeste bleke rijen lagen aan de toen aanwezige Jan Gijzenvaart. De werkgroep blekerijen, waarin onder andere medewerkers en bestuursleden van Stichting Santpoort hun medewerking verle nen, is gestart met het onderzoek naar de blekerijen in de buurtschap "de Jan Gijzenvaart". Deze buurtschap "de Jan Gijzenvaart" was gesitueerd langs de huidige Bloemendaalse- straatweg en Wüstelaan, vanaf de grens met Bloemendaal tot en met Spaarnberg (volgens sommige bronnen tot molen "de Zand haas" Onze nieuwe uitgave van de Zandpoort, die in het voorjaar van 1992 zal uitkomen, zal grotendeels aan het onderzoek naar de blekerijen in Santpoort gewijd zijn met onder andere de ge schiedenis van Spaarnberg door drs. A. Zuurbier. OPROEP AAN DE LEDEN! Wij doen een beroep op ieder, die informatie kan verstrekken in woord, geschrift of beeld over blekerijen of de hier uit voortgekomen wasserijen, ons hierover in te lichten. H.K. 3

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1991 | | pagina 3