3. Bestuursmededelingen Bestuurssamenstelling: Waarnvoorzitter Penningmeester Secretaris Alg.bestuur L.Deinum H.Kerssens R.Molenaar H.Kruger Stuyvesantstraat 15 Burg.Enschedélaan 4 2 Broekbergenlaan 20 Wüstelaan 97 tel385069 tel373256 tel380326 tel376719 Bestuursimpasse Ondanks intensieve wervingsinspanning, is het ons, tot nu toe niet gelukt om het bestuur uit te breiden. De uJt5reidin9 is vooral gewenst op het gebied van het inrichten van het orgaan "De Zandpoort" (historische artikelen), het beoor delen van bestemmingsplannen, bewaking van de in gang gezette pro cedures e.d. H De consequentie van onvoldoende capaciteit is, dat niet alle belangrijke zaken kunnen worden opgepakt en/of tot het einde worden afgewerkt. Dit kan met name gevolgen hebben voor het behoud van het nog landelijke karakter van Santpoort. H0t .di.chtsllbben va" de randstad is vooral in de kuststrook een bedreiging voor de nog open gebleven ruimtes zoals de agrari sche gebieden in en om Santpoort. gebi(rd u" interesse heeft en u zich wilt inzetten voor het behoud van het karakter van Santpoort, of dat u iemand in uw te^e^en fï H dit zou willen doen, dan verzoek ik u kontakt op te nemen met de voorzitter of de secretaris van de stichting. Deze zijn gaarne bereid inzicht te geven in de uit te voeren activitei- Ledenbestand s2erd9ledinbestandegeVenS lede" gnomen in een geautomati- De in het bestand opgenomen gegevens (voorzover bekend) ziin- naam, voorletters, titel, adres, huisnummer, woonplaats en postco- Ik vei-zoek u de gegevens (zie adres-sticker) op juistheid te controleren en eventuele onvolkomenheden aan mij door te geven. Donatie I9<n De Secretaris Bij dit verslag wordt u een accept-giro voor de betaling van de donatie over 1991 toegezonden. Ik verzoek u het bedrag vóór 31 januari 1992, al dan niet middels Hn^h '0 HaCCDPtZHir°' °Ver te maken °P de rekening van de stich ting bijde Postbank onder nummer 3606774 ten name van Penning meester Stichting Santpoort. y De bijdrage voor deelnemers(sters) voor het leven is op f 150 en voor per jaar betalende deelnemers (sters) op 15 vastae- steid. Eventuele onverplichte extra bedragen zijn uiteraard w2l- De Penningmeester 4 Financieel verslag over de jaren 1989 en 1990 1989 1990 f f T nkomsten Jaarlijkse bijdragen leden 133 3.580 Raad van State 55Q Rente 653 4.130 Uitgaven Verkrijgen informatie 325 332 Aanslagen bij andere verenigingen Vergaderkosten Publiciteitskosten Drukwerk, kopieën e.d. i/ 4g Reiskosten Telefoon ?g Porto - inningskosten Raad van State Diversen 927 1.165 4. - 274 2.965 Resultaat Toelichting op het financieel verslag over de jaren 1989 en 1990. - De inkomsten in 1989 bleven achter, omdat eenmalig in dat jaar geen donatie is geheven in verband met het, over een langere periode, uitblijven van het orgaan "De Zandpoort". De geregistreerde inkomsten betreffen nagekomen donaties 1988. - Als gevolg van een hogere en/of extra bijdrage van deelne mers (sters), is in 1990 meer ontvangen dan de vastgestelde minimumbedragen - De ontvangsten Raad van State in 1989 zijn het gevolg van het terug storten van geld in verband met het positief beslissen op beroepschriften van de Stichting Santpoort. - De post "verkrijgen informatie" bestaat in belangrijke mate uit de kosten van het abonnement op gemeentebladen. - De uitgaven Raad van State in 1990 zijn het gevolg van het starten van een beroepsprocedure. Afhankelijk van het al dan niet positief beslissen op het beroepschrift, worden deze kosten teruggestort.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1991 | | pagina 4