6 iuli 1989 De raad besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan Agrarisch Gebied Zuid, conform het voorstel van B W. In ons bezwaarschrift, gericht aan Gedeputeerde Staten, hand haven wij onze uitgangspunten: -Zowel de volkstuinen als de caravan-opslag zijn ille gaal -Het vigerende bestemmingsplan, het streekplan en het nieuwe bestemmingsplan hebben een consoliderende strek king met de nadruk t.a.v. het behoud van het landschap. -Volkstuinen en caravan-opslag liggen tezamen dwars op de lengterichting van het gebied en vormen, mede daardoor, een ernstige aantasting van het landschap. -De caravan-opslag is te verwijderen naar b.v. de Oude Pontweg; de volkstuinen zijn, mogelijk, te verplaatsen. 15 februari 1990 Tijdens de hoorzitting in het Provinciehuis benadrukken wij vooral de mogelijkheid die het gemeentebestuur van Velsen heeft om de caravan-opslag binnen de plan-periode van 10 jaar te verplaatsen naar de gemeentelijke terreinen aan de Oude Pontweg of aan de Amsterdamse weg. 20 februari 1990 Gedeputeerde Staten van Noord—Holland geven geen goedkeuring aan legalisatie van de caravan-opslag bij de Wüstelaan. Overweging: "Een caravan-opslag van deze omvang op de hui dige lokatie is uit landschappelijk oogpunt beslist onaanvaardbaar en in strijd met het streekplan voor het Amsterdam-Noordzeekanaalge- bied. Aansluitend op eerdere adviezen dringen wij aan op het zoeken naar en het realiseren van een alternatieve lokatie voor deze opslag. De weerlegging van het gemeentebestuur van Velsen waarom de lokatie Oude Pontweg niet zou kunnen, achten wij zwak". De Stichting Santpoort heeft in haar bezwaren tegen legalisa tie van de caravan-opslag volledig gelijk gekregen. Daardoor zijn wij hierna geen partij meer en niet in staat geweest om bij de Raad van State toelichting te kunnen geven t.a.v. nieuwe wellicht zwaarwegende onjuistheden in het verweer van gemeentebestuur van Velsen en dat van Handgraaf, hetgeen o.i. van invloed is geweest op de beslissing. Wij gaan niet in beroep tegen de beslissing van Gedeputeerde Staten tot goedkeuring van de legalisatie van de volkstuinen. maart Het gemeentebestuur van Velsen en eigenaar april'90 J.P.Handgraaf gaan via hun advocaten in beroep bij de Raad van State (z.g. Kroonprocedure 8 Het verweer gemeente bestuur van Velsen "De caravan-opslag werd eind zestigerjaren begin zeventiger jaren -in strijd met de voor schriften- opgericht. Daartegen zijn in de loop der jaren geen acties ondernomen om zonodig met toepassing van bestuursdwang tot ontruiming van het terrein te komen(!)(de acties van de Stich ting Santpoort worden verzwegen, red.). Wel is door omwonenden over de gebruikswijze geklaagdopnieuw wordt <^e Stichting Santpoort verzwegen) Wij stellen ons nu echter op het standpunt dat hoe men ook over het gedogen denken mag-er een zodanige lange tijd niets tegen deze gebruiks- vorm is ondernomen, dat thans in redelijkheid geen bestuursdwang meer toegepast kan en mag worden Er worden geen reële mogelijkheden gezien tot verplaatsing te geraken binnen de plan-perio de". Advies aan R.v.State afd.geschil len van bestuur "De caravan—opslag van J.P.Handgraaf behoort in het bestemmingsplan te worden opgenomen" De IJmuider Courant, 5 maart 1991, vermeldt dat De onafhankelijke adviseur Handgraaf be zocht en daarover in zijn rapport het volgende stelde: -verplaatsing van de illegale opslag lijkt onwaarschijnlijk, want essentiële medewerking van Handgraaf is niet te verwachten. -hij is zeer gehecht aan de huidige plaats van de caravan-opslag -zelf woont hij reeds lang ter plaatse en in de directe nabijheid zijn ook directe verwanten van hem woonachtig 4 maart 1991 behandeling beroep door afd.geschil len van bestuur 13 juli 1991 beslissing R.v.State Woordvoerder Gedeputeerde Staten stelt: "De opslag moet daar weg en kan o.i. binnen de tien jaar van de plan-periode verplaatst worden naar b.v. het terrein Oude Pontweg". Woordvoerder gem. Velsen antwoordt: "Wij hebben geen alternatievenHet terrein Oude Pontweg zou niet reëel zijn; bovendien zijn we al met firma Overdorp tot overeenstem ming gekomen voor verkoop" Koninklijk besluit"Vernietiging besluit Ge deputeerde Staten van Noord—Holland en alsnog goedkeuring aan de bestemming opslag-terrein van caravans aan de Wüstelaan in Santpoort Zuid" Overweging: In aanmerking moet worden genomen -dat J.P.Handgraaf dit gebruik ter plaatse wil handhaven -dat niet gebleken is van een mogelijkheid tot 9

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1991 | | pagina 6