verplaatsen van de caravan-opslag binnen de plan-periode -dat het gezicht op het terrein verder beperkt kan worden door een groenstrook aan N.O.zijde zodat een positieve bestemming voor het terrein aanvaardbaar is. Nabeschouwing De beslissing was een harde klap in het gezicht van het be stuur en de deelnemers van de Stichting Santpoort en het zal zeker even hard zijn aangekomen bij de omwonenden en bij andere Santpoorters. Wij kunnen niets meer doen en ook de Ombudsman is niet in te schakelen. Uiteraard is dit zuiver juridische en eenzijdige besluit van de Raad van State onrechtvaardig, want het beloont de wets overtreders; Handgraaf en het gemeentebestuur van Velsen. Handgraaf blijft dus met de opslag van ±1000, meest witte, caravans het prachtige landschap verpesten. Hij kan het terrein als opslag voor caravans doorverkopen. De eigenaar kan tot in lengte van dagen profiteren van hoge inkomsten en het gemeentebestuur van eveneens hoge belasting inkomsten Bovendien heeft het gemeentebestuur geen verplaatskosten, integendeelwant het terrein aan de Oude Pontweg kan nu verkocht worden. Illegaal handelen in Velsen wordt goed beloond! In de overgebleven agrarische gebieden kun je door illegale praktijken, zoals het aanbrengen van paardeboxen en maneges, hoefslagen en volkstuinen, opslag en vuilstort enz. en door stug volhouden komen tot legalisatie. Het gemeentebestuur zal je op die illegale weg niet hinderen, integendeel, -zo lijkt het- want het zou wel eens hun eigen lange illegale weg kunnen zijn naar zelfbeheer van gronden, zonder de knellende agrarische bestemming en/of landschappe lijke bescherming. In elk geval zijn zo de kwesties rond Handgraaf te begrijpen, want, zowel bij de verkoop van zijn gronden tot illegale volkstuinen, als bij de ontwikkeling van zijn illegale cara van-opslag, heeft het gemeentebestuur niet ingegrepen, waarmee zij in feite de verloedering heeft gestimuleerd. We besluiten dit uitgebreide verslag van de Handgraaf-kwestie met verwijzing naar een brief van Frans de Groot (11 maart 1988) aan de sub-commissie voor gemeentelijke plannen van de Provinciale Planologische Dienst. Deze brief heeft een belangrijke rol gespeeld in het advies van deze commissie aan Gedeputeerde Staten t.a.v. de beslis sing over de caravan-opslag. Het hoofdpunt uit de brief is het voorstel tot verplaatsing van de caravan-opslag naar het vrijkomende terrein van de Oude Pontweg of dat van de Amsterdamse weg, beiden in Velsen. Verder schreef Frans de Groot: "Op de inspraak-avond op 1 april 1987 over het ontwerp-bestem- raings-plan Agrarisch Gebied Zuid kwam opvallend veel en vaak 10 scherpe kritiek tot uitdrukking op het "gedoog-beleid" van het gemeentebestuur van Velsen. Een gemeentebestuur dat: -ondanks jarenlang telkens herhaalde waarschuwingen, dringende verzoeken en protesten van omwonenden en van de Stichting Santpoort (resp. sedert 1975 en 1977) aan het verloederings proces van het landschappelijk zo waardevolle weidegebied op de voormalige strandvlakte tussen Haarlem-Noord en Santpoort Zuid nog nooit iets in de weg heeft gelegd -nooit enige moeite heeft gedaan om naleving van landschapbe schermende bepalingen van het vigerende bestemmingsplan (1960) af te dwingen -integendeel, aan de zich van de voorschriften niets aantrek kende grondeigenaar van de caravan—opslagJ.P.Handgraaf adviezen heeft gegeven om door aanplanting van wat boompjes en struikgewas in de berm van de Wüstelaan de aanblik op de onafzienbare caravan-zee enigermate af te schermen(!) Naar de achtergronden van deze opvallend tolerante houding van het gemeentebestuur tegenover een man, die de omgeving (omwo ners, red.) brutaliseert en zich er op voor laat staan, dat alle protesten tegen zijn caravan-opslag -en overig illegaal optreden- hem vooral welkome reclame voor zijn caravan-bedrijf opleveren, kan men slechts gissen". Tot zover zijn brief. Dat was Frans de Groot op zijn best! L.D. 11

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1991 | | pagina 7