Na de oorlog had de gemeente, voor relatief weinig geld, Spaarnberg kunnen kopen. Binnen het bestand aan landgoederen in Velsen zou Spaarnberg, door de unieke ligging en vooral door het ontwerp en de uitvoering van zowel het overbos en het park als de gebouwen door de beroemde J.D.Zocher, een schit terende aanvulling geweest zijn. Is het landgoed als stiefkind behandeld geweest door de lig ging in het "verre" Santpoort of was er inderdaad geen geld genoeg voor behoud en onderhoud? In 1983 hebben wij, via een kort geding, in elk geval voorko men dat een wethouder de door haar gedoogde maar illegale kampeerplaats op Spaarnberg feestelijk zou openen tot openbare camping! Hadden wij via een kort geding, de illegale caravan-opslag van J.P.Handgraaf moeten beëndigen nadat een wethouder ons in 1978 toezegde met bestuursdwang te zullen ingrijpen, maar niets deed? Is het soms zo dat elke keer opnieuw een kort geding de enige weg in Velsen is om de verloedering van de agrarische gebieden en de gedooghouding van het gemeentebestuur te doen beëindi gen? L.D. 14 7. OVERIGE ACTIVITEITEN. 7a. Bouwplan van projectontwikkelaar Hoogbroek B.V. voor het oprichten van een appartenenten-complex met winkels en par keerkelder aan de Hoofdstraat. Dit grootschalige complex zou, in het eerste plan, beginnen aan de Huis ten Biltstraat, naast slagerij Duijn, om de hoek langs de Hoofdstraat doorlopen tot het eind van het parkeer terrein (naast Hop) en, dwars daarop, doorlopen op het lagere terrein met een zeer lange hoge gevel tot vrijwel aan de Broekbergenlaan Dit eerste plan (van medio'89) kromp in tot een heel ander plan waarvoor geen artikel 19 procedure nodig was, omdat het voldeed aan de voorwaarden van het vigerende bestemmingsplan Santpoort-Noord; naast de firma Hop winkels met bovenwoningen en dwars daarop een rijtje eengezinswoningen. Het stug volhouden van de besturen van de Harddraveri jverem- ging en de Stichting Santpoort met bezwaar te maken tegen de eerste grootschalige plannenmakerij èn het weigeren om hieraan mee te doen door het niet verkopen van een fel begeerd stukje terrein door de eigenaren de Erven familie Stam, kon de drei gende aantasting van de Hoofdstraat en het kermisveld behouden blijven. Wij maakten bezwaar op 23 augustus 1989, 13 december 1990 en 13 maart 1991. De architectuurstij1 van de winkelgalerij en woonhuizen in het nieuwe plan achten wij wel storend door toepassing van comple te donkere z.g. "vlieswanden" We hebben geen bezwaar meer gemaakt omdat in elk geval de overheersende grootschaligheid is voorkomen. 7b. Nieuwbouw-project voor 7 villa's aan de Dinkgrevelaan in Santpoort-Noord Dit project zou de bijpassende afsluiting moeten vormen van de laatste bebouwing van Schipbroeken. De 7 vrijstaande ruime villa's liggen, volgens plan, op de Noord-grens van de veel te smalle percelen en hebben een blok vorm met platte daken, zonder enige architectuur-waarde. Omwoners, adspirant-kopers en wij achten de platte daken, om verschillende redenen, aanvechtbaar. In ons bezwaar van september 1990 pleitten wij voor een betere planologische opzet met 6 villa's op bredere percelen en flauw-hellende daken. Nadat het gemeente-bestuur de bezwaren had verworpen zijn wij mede door onvoldoende bestuurscapaciteit niet verder gegaan. De platte daken zullen een dissonant zijn binnen de oudere bebouwing in de omgeving en storen als afsluiting van de Schipbroeken, waar de geprononceerde vorm van grote, vrij steile zadeldaken kenmerkend zijn voor de bouwstijl. 15

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1991 | | pagina 9