aardenwal en het graven van een vijver aan perceel Wüstelaan 78, ter inzage ligt bij de gemeente. 5.e VTI.IA NAJADE. DUINWEG. SANTPOORT- ZUID Villa Najade aan de Duinweg 22 is verbouwd tot drie woningen en aangebouwd met een ronde woontoren van twee bouwlagen. Stichting Santpoort maakte bezwaar bij het college van B&W te Velsen op 19 sptember 1991 (zie bulletin, december 1991). Onze bezwaren gingen uit naar: a. de ronde uitbouw, die o.i. te dominant zal worden door situering, grootte en stijl. b. de enkele, visueel storende, garage aan de Zuidkant onder de bestaande uitbouw. c. de o.i. detonerende stijl aan de Noordzijde. d. de pergola op het dak. e. het ontbreken van garage-voorzieningen voor tenminste drie wooneenheden Op de hoorzitting van 25 maart 1992 lichtten wij onze bezwaren toe Het bestuur van de Stichting Santpoort koos voor het volgende standpunt en deelde dit stanpunt mede aan het college van B&W van Velsen in een brief, d.d. 2 april 1992.: a.Ons bezwaar tegen de ronde uitbouw, die te dominant zal worden door situering, grootte en stijl, blijft bestaan. De bezwaren b,c en d werden opgenomen in de aanpassing van het ontwerp en zijn daarom vervallen. Onze bedenkingen t.a.v. het tekort aan garage-voorzieningen en de te verwachten extra parkeerbehoefte op de zeer smalle Duinweg blijft bestaan. Het voorste huis zal als kantoor-of praktijkruimte gebruikt - kunnen- worden en dan extra verkeer aantrekken. Zowel architect G.J.van Delft als wij zelf gingen er van uit dat het gemeentelijk zij—terrein bedoeld was als toegangsweg naar het achterterrein en als parkeerterrpin. In de brief van de Stichting Santpoort aan B&W van Velsen n.a.v. de hoorzitting op 25 maart 1992 hebben wij aangegeven dat wij bereid waren het bezwaarschrift geheel in te trekken mits het college ons schriftelijk garandeert, dat; a. de parkeerroogelijkheid op het gemeentelijk zij-terrein zal worden toegestaan. b .de renovatie-restauratie-afspraken met architect G,J.van Delft worden nagekomen. c. de inrichting van het zuidelijk terrein tussen de villa en de Duinweg zonder erfafscheidingenslechts door hagen geli miteerd in lengte enhoogte (extra Voorschrift) contractueel met de betrokkenen vastgelegd en gecontroleerd zal worden. 15 sf QpmerVinaen tPn aanzien van dp ontwikkelingen in de groene long va" Santpoort Inleiding Het stuk grond tussen de VlugthovenstraatBurgemeester En- schedélaan en de Wüstelaan en de aangrenzende achtertuinen van de woningen aan de Hoofdstraat is een onderdeel van de 'groene lonq(terrein Vlugthoven) van Santpoort. De groene long is van oudsher al een onbebouwd gebied, dat de kern van het dorp vormt en daarmee bepalend is voor de structuur en het karakter van het oudste gedeelte van Santpoort-Noord. Op dit stuk grond grazen nog koeien, schapen, geiten en worden bloemen gekweekt. Dit uniek stukje Santpoort, waar de blekerij van Samuel van der Swaart en de boerenhofstede Duivensteijn waren gesitueerd, is overgebleven uit het verleden en door gunstige omstandighe den nagenoeg niet bebouwd. Het stukje groen is voor menigeen in de regio een aangename rustgevende verrassing met een dorpskarakter. Dit stukje is nog niet gevallen voor de drang tot het opofferen van groenstroken voor woningbouw. Het zou toch jammer zijn indien deze unieke plek binnen het dorp Santpoort alleen in de herinnering van de nu levende qeneratie blijft voortbestaan, en het huidige unieke karakter niet behouden zal blijven voor het nageslacht. Het kan en mag toch niet zo zijn dat deze unieke stukjes dorpsgezicht, binnen de bebouwing, alle gedoemd zijn uit deze regio te verdwijnen. Mede door de inzet van de monumentencommissie is de groene long nu beschermd gebied. Alhoewel de groene long nu beschermd gebied is, vinden er activiteiten plaats waarbij men zich kan afvragen of deze voor het behoud van dit gebied wenselijk zijn. Dit stuk gaat over de ontwikkelingen ten aanzien van twee percelen in dit gebied, gelegen aan de Burgemeester Enschedé- laan. Ontwikkelingen Psrceel A De eiqenaar heeft geprobeerd om een bungalow te plaatsen op het perceel keurig door het aanvragen van een bouwvergunning voor een woonhuis. De aanvraag is afgewezen. Naar onze mening probeert deze eigenaar, in een open "gevecht", een bungalow te plaatsen op zijn perceel en wacht verder af Pprceel B Ook deze eigenaar maakt er geen geheim van het liefst een bungalow te plaatsen op dit perceel. Bij deze eigenaar is een caravan een alternatief 16

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1993 | | pagina 10