Wij denken bijvoorbeeld aan de haringhaven waar veel kaderuim te gebruikt wordt voor vage doeleinden. De zuidkant van ge noemde haven biedt mogelijkheden voor de aanleg van een kade die ideaal is gelegen aan koelhuizen en open terrein. Het bedrijvengebied tussen haringhaven en vissershaven is uit de tijd en verdient dringend reanimatie. Veranderingen bij Hoogovens kunnen (hopelijk) leiden tot nieuwe bedrijvigheden op de terreinen aldaar. 3. W E L Z T J N Wat deze rubriek betreft spitst onze kritiek zich toe opde voorgestelde lokatie voor het zogenaamde fusieziekenhuis ten oosten van Santpoort-Zuid (in het agrarisch gebied Zuid) Deze lokatie is voor een ziekenhuis van de beoogde omvang vanuit logistiek uitgangspunt een totaal verkeerde keuze. Een ziekenhuis van 700 800 bedden met uitgebreide poliklini sche faciliteiten kan slechts functioneren als centrum van ingrijpende infrastructurele voorzieningen, die op de in de vermelde lokatie slechts te realiseren zijn door het volledig wegvagen van de bestaande landschappelijke structuur. Minstens even ernstig is de infrastructurele spin-off naar een wijder gebied die de vestiging van een fusieziekenhuis ten oosten van Santpoort-Zuid met zich meebrengt. Er ontstaat een kettingreactie die elke discussie, met name op het gebied van verkeer en vervoer, frustreert. Wanneer men ten aanzien van het fusieziekenhuis een Wl1 v°eren dat niet op gesPannen voet staat met het milieubeleid dan ligt een andere lokatie meer voor de hand. en lokatie waar infrastructuur in de vorm van wegen en open baar vervoer voorzieningen nu al aanwezig zijn wordt thans gevormd door het v.d. Aart sportpark omtrent in Haarlem-Noord. p deze plek is sprake van een strategische ligging, ook ten gent Velserbroek en van een toekomstige Zuidtan- 4 RECREATIE en toert smf Juist in het belang van recreatie en toerisme verwijzen wij naar onze argumentatie in rubriek 1."Wonen" ten aanzien van de open gebieden. Het is van belang voorlichting te geven over de samenhang tussen landschap en cultuur, die juist in deze omgeving zo goed afleesbaar is. Binnenduinrandlandgoederen veenweidegebieden en duinen dienen in stand gehouden te worden als karakteristiek punt van Velsen met een inter)nationaal belang. Al ingezette illegale verloedering dient teruggedraaid te worden. Het te realiseren strandplan mag geen infrastructurele gevolgen hebben die elders in de gemeente waardevolle qebieden aantasten Hier dreigt het gevaar dat men het industriegebied d.m.v. omleidende wegen zou willen omzeilen Dit zwakke punt in het strandplan mag niet leiden tot voorzie ningen die bestaande sterke punten op recreatief gebied aan tasten e.g. te niet doen. 7 5. NATUUR EN MILIEU De rubriek Natuur en Milieu staat in samenhang met alle andere rubrieken. Onze, in de vorige vier rubrieken gehanteer de argumentaties inzake oplossingen, houden impliciet rekening met belangen van natuur en milieu. Het is gewenst om in onze regio "pure natuur" in historische samenhang te zien met "cultuur", zoals al werd betoogd onder "Recreatie en Toens- me Wat de toegankelijkheid van de duinen betreft verwijzen wij naar de argumenten van de beheersinstanties. De gesignaleerde geringe toegankelijkheid van de duinen wordt gecompenseerd door een omweg naar de duinen via de landgoede ren. Deze omweg heeft een toeristische meerwaarde die een extra reden vormt om dit gebied in Velsen te bezoeken. Het streven naar de lijn als kortste verbinding tussen twee punten (noord-zuid fietspad) leidt juist tot achteruitgang van de waarde van de duinen als natuurgebied. 6. VERKEER ENVERVOER Het realiseren van nieuwe projecten (strandplan, derde haven, passagiersterminal, fusieziekenhuis) leidt tot nieuwe verkeersstromen. De enige logische oplossing is om die ver keersstromen af te handelen door verbetering van de bestaande infrastructuur Wij wijzen van de hand: -een weg ten westen van Driehuis en Santpoort. Een dergelijke weg vertoont geen relatie met de aan-en afvoer van verkeers stromen die samenhangen met economische activiteiten in IJmui- den. Verder doet een "westelijke randweg" de, ook door ons qewensteverkeersremmende maatregelen in de woonkernen te niet; er zal een populaire vluchtroute ontstaan met alle bijkomende negatieve aspecten zoals o.a. lawaai en onveilig- Tenslotte kan het niet anders zijn dat een randweg een onaan vaardbare aantasting oplevert van het Burgemeester Rijkenspark en de omgeving van de Velserhooftlaan Wederom zou de waarde van Velsen als woongemeente enorm aange- tcist worden Nogmaals wijzen wij er op, dat de westelijke randweg 9ez^e" moet worden in samenhang met het fusieziekenhuis komt het één, dan ook het ander. Op deze wijze zou een groot aantrekkelijk gebied worden YaY nietigd, maar wat tevens wordt vernietigd is het bestuurlijk imago van Velsen. -voorts wijzen wij een tracé van de zuidtangent af, wanneer dit door het open gebied rond Groeneveen zou lopen. Er zou dan een knooppunt van openbaar vervoerslijnen worden gerealiseerd, dat pas rendabel is na omringende kantoor-of woning-bebouwing. Wederom signaleren wij een sneeuwbal-effect -of liever- een lawine-effect. Wij vestigen met klem uw aandacht op de volgende oplossings richtingen 8

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1993 | | pagina 6