5c HET UITBLIJVEN VAN NIEUWE BESTEMMINGSPLANNEN Op 2 april 1992 schreef het bestuur van de Stichting Santpoort een brief naar de gemeenteraad van Velsen betreffende de aanzienlijke achterstand t.a.v. de verplichte herziening van de bestemmingsplannen van Santpoort en vertraging van de procedures door veelvuldige interrupties o.m. vanwege de deelplannen Velserbroek. De gemeente heeft als taak de bestemmingsplannen binnen de wettelijk gestelde termijn (10 jaar) te herzien. Het betreft: bestemmingsplan Santpoort-Noord (1964) bestemmingsplan Burgemeester Rijkenspark (1976) De Biezen" Bestemmingsplan Santpoort-Noord Dit sterk verouderde plan is dringend toe aan een snelle aanpak tot herziening; o.a. naar aanleiding van de inventari satie van Santpoort door de monumenten-commissie (rapport 1989), waarvan het advies tot inbouwen van waarborgen in een conserverend bestemmingsplan tot bescherming van het Vluchtho- venaebied) door het college van B W is aanvaard. Santpoort-Noord als aparte woonkern (streekplan 1987) en behoud van het dorpskarakter zijn eveneens uitgangspunten waar wij graag de aandacht op vestigen. Devertraging in de afwerking van het conceptplan is aanzien lijk. De tervisie legging was volgens plan bepaald in december 1990, maar is noodgedwongen verschoven naar eind 1992. De gehele procedure tot en met de goedkeuring door Gedeputeerde Staten, zal daardoor moeten opschuiven naar 1994-1995. Bestemmingsplan Burgemeester Rijkenspark C1976^ (met als onderdeel het landgoed Spaarnberg) Hoewel dit bestemmingsplan betrekkelijk jong is -althans voor Velsen- heeft het o.i. spoedige herziening nodig, omdat; a. de renovatie-restauratie en de bebouwing van het landgoed Spaarnberg in 1994 gereed zal zijn en het park dan-gro- tendeels-overgedragen zal worden aan de gemeente Velsen in eigendom en beheer, als een aansluitend openbaar wandelgebied van het overbos. De planologische invulling van Spaarnberg zal in het nieuwe bestemmingsplan Burgemeester Rijkenspark overgeno men moeten worden b. Het concept-beheerplan voor het Burgemeester Rijkenspark is vooral gericht op natuur-belevenis en op ecologisch beheer De aansluiting van dit beheerplan op de uitgangspunten voor een nieuw bestemmingsplan zal o.i. noodzakelijk zijn. Het streekplan 1987 wijst het Burgemeester Rijkenspark aan als natuur en cultuurgebied waardoor de cultuurhisto rische waarden als uitgangspunt gewaarborgd dienen te worden in het herzieningsplan. Bestemmingsplan "De Biezen" het concept-ontwerp hiervan zal-zonder verdere vertraging- eind 1992 ter visie gereed kunnen zijn. De genoemde achterstand is zeker niet te wijten aan de inzet van de betrokken ambtenaren, integendeel. t Wij verwachten van het gemeentebestuur dat tet ^leid t.a.v. de herziening van bestemmingsplannen op kor 1 worden verbeterd. Tot nu toe hebben wij geen antwoord op onze brief gemeenteraad ontvangen. S-d HET KOETSHUIS OP lANDCOKD SPMBWPERG Het koetshuis, Wüstelaan 78, gekocht in.198fn s^aarnberg- Snoek van projectontwikkelaar Macobouw, die in het Spaarnberg pS?k een appartementengebouw heeft neergezet, is na renovatxe Antieke8conïtructiedelen zijn verwijderd ten koste van modern woongenot In het najaar van 1992 heeft ons bestuur een klacht ingediend bii de afdeling ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente velsen n.a.v. het opwerpen van een aardenwal en het gr=ven van een vijver zonder dat een aanlegvergunnmg is aangevraagd. in het ter plaatse geldende bestemmingsplan Burgemeester Ri jkenspark is voor dit perceel de bestemming "parken" opgeno- Percelen met deze bestemming zijn bestemd voor het behoud of herstel van de aldaar voorkomende historische natuurwet schappelijke en landschappelijke waarden. Op grond van artikel 15 van voornoemd bestemmingsplan is het verboden op deze bestemming, en de aanlegvergunning) o.m. deze aardenwal op P vijver te graven. Eind november 1992 kreeg de heer Snoek een brief van het sectorhoofd van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Velsen met een bijgesloten aanvraagformulier voor een aanlegvergunning voordat een besluit kan worden genomen op de aanvraag worden door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland aan te wi]zen instanties, deskundig op het gebied van de natuur en lan schapsbescherminggehoord Een verqunning kan slechts worden verleend wanneer Gedeputeer de Staten hiertoe een verklaring van geen bezwaar afgeven. OP 24 juni 1993 kreeg het bestuur van de Stichting Santpoort van het hoofd bouw-en woningtoezicht van de gemeente Velsen mededeling dat de aanlegvergunning voor het opwerpen van een 14

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1993 | | pagina 9