werd aangesteld was A. van Diggelen. Zijn verpondingskaart waarop alle percelen en gebouwen waren afgebeeld kwam in 1810 gereed.57 Op deze kaart werd de voormalige blekerij Spaarnberg in detail weergegeven. We zien hierop het, in 1782 gebouwde, grote blekersgebouw met de daarbij gelegen tuinen en de boerenwoningen 'het Courland' en 'de Stolp'. 'De Stolp' was aan de andere kant van de Herenweg, aan de rand van de 'Molenduinen' gelegen. 30 4. SPAARNBERG GROEIT UIT TOT EEN FRAAIE HOFSTEDE. 4.1. De verwerving van de,grond, 1818-1834 Op 25 december 1818 verkocht timmerman Evert Bouwen uit Bloemendaal namens de weduwe Maria Tirion, de hofstede Spaarnberg aan Adriaan van der Hoop.58 De bij de hofstede behorende, voormalige, blekerij bleef echter in haar bezit. Adriaan van de Hoop was een Amsterdams bankier. Hij was in 1778 geboren, was internationaal georiënteerd en woonde sinds 1799 afwisselend in Denemarken, Frankrijk en Engeland.5® Gedurende de tumultueuze 'Franse tijd' verbleef hij in het buitenland. Nadat Napoleon op 18 juni 1815 definitief bij Waterloo was verslagen waarna koning Willem I de troon van het Koninkrijk der Nederlanden kon bestijgen keerde Adriaan van Hoop naar Nederland terug. Hier ging hij nog in hetzelfde jaar 1815, een zakelijk verband aan met het Amsterdamse bankiershuis Hope Co. Van der Hoop woonde 's zomers op Spaarnberg en in de winter in zijn huis op de Keizersgracht 446 te Amsterdam. In de jaren dertig van de 19e eeuw werd Van der Hoop tot één der rijkste mannen van Nederland gerekend. Dat het hem goed ging blijkt evenzeer uit de aankopen die hij zich ten behoeve van de uitbreiding van Spaarnberg kon veroorloven.60 In 1815 huurde Adriaan van der Hoop de hofstede Spaarnberg van Maria Tirion. Waarschijnlijk heeft zij zich, door slechte financiële omstandigheden, genoodzaakt gezien de hofstede te verhuren. Op 25 september 1818 werd het huurcontract omgezet in een koopakte.61 Met het passeren van de akte van transport op 15 december 1818 verkreeg Adriaan van der Hoop de eigendom van: 'De hofstede Spaarnberg gelegen bij de Zandpoort, gemeente Velsen, met deszelfs heerenhuijzingetuinmanswoning, stalling, koetshuiskoepel en verdere getimmerten'62 De hofstede werd ten noordoosten begrensd door de Boeren of Essenlaan, in het noordwesten door de Heerenweg (nu de Wüstelaan)in het zuidoosten door de blekerij van Maria Tirion en in het zuidwesten door een perceel van Johannes de Vries63. Tegelijkertijd verkocht Maria Tirion aan Adriaan van der Hoop een stuk weiland gelegen achter de hofstede Spaarnberg. Dit weiland werd in het zuidwesten begrensd door de vaart naar de Delft. Voor het gezamenlijk bezit van de hofstede en de voormalige blekerij betaalde Van der Hoop f 8000,-.64 In de koopakte werden de volgende afspraken vastgelegd: 1. De vaart tussen de hofstede en de Delft diende voor altijd in gebruik van de eigenaars van Spaarnberg te blijven. 2. Maria Tirion verplichtte zich ertoe op haar gronden geen bos te planten of gebouwen neer te zetten ten zuidoosten van de hofstede die het gezicht vanuit het herenhuis naar de straatweg zouden 31 GAV, Kaarlenarchief, zonder nr. 58 GAV, OAS nrs. 27 en 28. 59 C.D.H. Moes, Architectuur als sieraad van de natuur, Rotterdam 1991p. 46-50 (in het vervolg: Moes). 60 Moes, p. 46-50. Ter Haar, p. 475-483. 61 GAV, OAS nrs. 27 en 28. 62 GAV, OAS nr. 29. 63 GAV, OAS nr. 29. 64 Zie afbeelding 1

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1994 | | pagina 17