kunnen belemmeren. 3. De vaart naar de Delft diende door beide partijen onderhouden te worden.63 Na deze eerste aankoop volgde een serie van nog eens vijf grondaankopen waarmee Van der Hoop globaal beoogde het oorspronkelijk gebied van de blekerij en lusthof Spaarnberg te reconstrueren. De tweede grote aankoop in deze serie vond plaats op 21 oktober 1820 toen Van der Hoop voor f 2000,- twee stukken: 'bouwland of droogberg en de daarop staande houtgewassen in het duin of wildernisse [de hoolenduijnen] van de Amsterdamse wijnkoper, en eigenaar van de voormalige hofstede 'Bleek en Hoven' Hendrik Möhringer kocht.66 De droogbergen behoorden bij de voormalige blekerij 'Leek in de Bergen', later 'Bleek en Hoven' genaamd. Binnen een maand wist Van der Hoop, middels een derde en vierde aankoop, nog twee percelen grond te verwerven. De derde aankoop vond plaats op 4 november 1820 toen hij een stuk teelland van Johannes de Vries kocht. Op dit stuk grond stond een nieuw huis en een houten was gelegen langs de Heerenweg tussen de voormalige hofstede 'Bleek en Hoven' en Spaarnberg67. Op 14 november 1820 ondertekende landmeter F.J. Nautz een briefje dat hij, op aanwijzing van Cornelis de Boer, een perceel weiland had opgemeten bij de hofstede 'Bleek en Hoven'. Op 18 november 1820 verkocht Cornelis dit stuk wei- of hooiland aan Adriaan van der Hoop. Dit stuk land was gelegen ten oosten van het hiervoor genoemde teelland. Voor ieder van deze stukken grond betaalde Adriaan van der Hoop f 2000, Een vijfde grotere uitbreiding van Spaarnberg vond plaats in 1822 na het overlijden van Maria Tirion op 7 juli 1822. De erven, Barend Rusburg, Catharina Rusburg (weduwe van Hendrik Braun) en Anna Rusburg verkochten op 14 augustus 1822 een deel van de nalatenschap voor f 3200,- aan Adriaan van der Hoop. Het betrof hier de volgende stukken land van de voormalige blekerij op Spaarnberg namelijk een stuk bouw- of teelland achter de hofstede Spaarnberg en een partij duingrond tegenover de hofstede Spaarnberg. De grens van deze duingrond liep via een watering ten zuiden van de boerenwoning 'de Stolp' langs het Neetebosch van de heer Jan van de Poll, dat voorheen behoorde aan Hendrik Möringer, en vervolgens langs de droogberg van de blekerij Zorgvrij69 Het overige deel van de nalatenschap werd op 3 september 1822 onder de erven van Maria Tirion verdeeld.70 32 65 GAV, OAS nrs. 27 en 28. 66 Zie afbeelding 1. GAV, OAS nr. 34. 67 Zie afbeelding 1GAV, OAS nr. 36. 68 Zie afbeelding 1GAV, OAS nr. 37. 69 GAV, OAS nr. 4. G A.V., OAS nr. 42 en 43. De rest van de erfenis bestond uit: 1De boerenwoning 'de Stolp', twee daarbij staande schuren niet erf en gronden. 2. Moesland, eertijds behoord hebbende tot het zogenaamde Engelse bos en een stukken land bezuiden en benoorden de Boeren of Essenlaan 3. Weiland ten zuid-oosten van de hofstede Spaarnberg 4. Weiland ten zuidoosten van de hofstede Spaarnberg 5. Weiland ten zuiden van het weiland genoemd onder vier 6. Weiland ten zuiden van het weiland genoemd onder vijf 7. Een certificaat enz. 8. De boedel bestaande uit: huisraad, meubelen, goud, zilver en boeken enz. De boedel genoemd onder nummer 1 t/m. 6 kwam, na taxatie, toe aan Catharina Rusburg, de twee andere erfgenamen namen genoegen met een derde deel van de getaxeerde waarde van de gehele boedel. 6a»3PJ8"';6'i8A puepnoo

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1994 | | pagina 18