BOSBEEKSCHOOL 12 5 OF RUIM 2 00 JAAR OUD Vorig jaar is het 125-jarige jubileum van de Bosbeeksehool gevierd. Opvallend hierbij was dat uit geen enkel (kranten-)bericht bleek op welke wijze de oprichting van de openbare school tot stand was gekomen.' Aan mij was bekend dat in literatuur feiten werden vermeld waaruit eenvoudig kon worden afgeleid dat de school reeds vóór 1869 bestond.- Al met al was dit voor mij interessant genoeg om de geschiedenis rond de oprichting van de openbare school te Santpoort en het onderwijs uit die periode nader te onderzoeken. Het resultaat van mijn bevindingen volgt hieronder. Eind 18de-eeuw staan er twee scholen binnen het ambacht Velsen, nlde dorpsschool te Velsen en de school te Santpoort. Het zijn beide zogenaamde Nederduitse scholen, waar de jeugd dus onderwezen wordt in de Nederlandse taal. Zij verschillen van de Franse scholen, waarop meestal de beter gesitueerde leerlingen zitten. De twee eerste scholen vormen de basis voor al het latere onderwijs binnen de gemeente Velsen. Op 2 maart 1791 verzoekt Pieter Corver, reeds 6-jaar ondermeester bij Gerbrand Rijperman te Velsen, middels een rekest om als schoolmeester in de Santpoort te worden aangesteld. Hierbij verwijst hij naar een eerder rekest (uit 1742) aan: 'wijlen den weledele gestrenge heer Gerrit Corver, de ambachtsheer van Velsen ende Santpoort' Hieruit blijkt dat er destijds in Santpoort een schoolmeester tot onderwijs van de jeugd is geweest. Het verzoek van Pieter Corver wordt prompt ingewilligd, waardoor nu zowel in Velsen als in Santpoort een schoolmeester was aangesteld.3 Echter op 20 juli 1791 komt Gerbrand Rijperman, in de functie van schoolmeester - voorlezer en koster te overlijden. Tot zijn opvolger wordt op 13 september 1791, de net in Santpoort aangestelde schoolmeester Pieter Corver benoemd. Hiertoe verkreeg hij de benodigde goedkeuring van de toenmalige ambachtsvrouwe Margareta Lievina Hoeufft, geboren Geelvinck. Hoewel de nieuwe schoolmeester kosteloos in de dorpsschool mag wonen, wordt hij verplicht de weduwe van zijn voorganger (Bregje Spruijt) haar leven lang een jaarlijkse som van ƒ150,- uit te keren. De gemeente ziet kennelijk in dat zo'n bedrag wel wat veel is voor de aankomend meester, zodat besloten wordt 50-gulden uit de inkomsten van de gereformeerde kerk bij te dragen.4 De vrijgekomen vacature te Santpoort wordt met ingang van 8 oktober 1791 opgevuld door Jacob van Meerland (geb.1768). Hij was gedurende drie jaar ondermeester bij de 75 1 Gemeente Archief Velsen (in het vervolg GAV), Persdocumentatie dossier 1.851.2A, de Bosbeeksehool. 2 Siebe Rolle. Memoriaal van Velsen1985. 3 GAV, Oud-archief tot 1813, inv.no. 4 (pl.no. 49) fo. 58 vo. 4 GAV, Oud-archief tot 1813, inv.nr. 4 (pl.nr. 49) fo. 72 e.v.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1994 | | pagina 39