REDAKTIONEEL Dit jaar is het bestuur van 'De Zandpoort' weer in staat een tijdschrift aan de lezer te kunnen aanbieden. Worstelde 'De Zandpoort' in het verleden nogal eens met een tekort aan kopijDit jaar was sprake van het tegendeel. Gezien de toename in de hoeveelheid kopij ligt het in het voornemen van het bestuur ook in 1995 weer een tijdschrift uit te geven. Terzijnertijd zal ook nog een verslag in 'de Zantpoort' of de 'Nieuwsbrief' verschijnen over de bemoeienissen van de stichting bij de bescherming van bij Spaarnberg behorende monumentwaardige objecten. De toename van de hoeveelheid kopij valt grotendeels toe te schrijven aan de aktiviteiten van de 'Werkgroep Blekerijen', een regionale kring van amateur-historici, die de geschiedenis van de lokale blekersnering bestudeerd. Het omvangrijke artikel van Jan Morren over de blekerij en buitenplaats 'Spaarnberg' vond hier zijn oorsprong. Jan Morren beschrijft in zijn studie het onstaan van de blekerij Spaarnberg en de latere ontwikkeling van deze blekerij tot hofstede, buitenplaats, landgoed, seminarie en tenslotte flatgebouw De cultuur-historische betekenis van de in de loop der tijden te Spaarnberg opgetrokken gebouwen en aangelegde tuinen worden door hem minutieus belicht. Zowel de tekst als illustraties geven een bijna tastbaar beeld van Spaarnbergsverleden, terwijl het vele kaartmateriaal een, geografisch, zeer exact beeld geeft van de ontwikkeling. De bij de kaarten behorende legenda is bevestigd aan de omslag aan de achterzijde van deze aflevering van 'De Zandpoort. Binnen het artikel van Jan Morren treft men een hoofdstuk aan (2. 'Het werk op een lijnwaadblekerij als Spaarnberg') dat werd geschreven door Jan Hein Beelen: eveneens lid van de 'Werkgroep Blekerijen'. Aangezien hij op het gebied van het bleekproces terzake kundig was werd hem verzocht dit hoofdstuk te schrijven. In zijn verhaal wordt de lezer op bijna tastbare wijze bekend gemaakt met alle facetten van het bleekproces. Het smerige werk en de zware lichamelijke inspanningen van blekersknechten en blekersmeiden worden hier haast voelbaar. Het artikel van Bert Oosterop heeft een geheel andere oorsprong en vormt een reaktie op de viering van het 125-jarig bestaan van de Bosbeekschool in 1993. Hij plaatst enige kanttekeningen bij de keuze van dit jubileumjaar en voorziet het schoolbestuur van een reeks van alternatieve data die evenzeer, zo niet beter, in aanmerking komen voor een toekomstige jubileumviering. Overigens toont hij op overtuigende wijze aan dat er ook in Santpoort al rond het midden van de 18e eeuw lager onderwijs bestond. Tegelijk beschrijft hij de martelgang van de misdeelde en onderbetaalde Santpoortse schoolmeester Jacob van Meerland. Het artikel van Siebe Rolle in 'De Zandpoort' nr. 2 en 3 van 1979, getiteld: 'De bewaarschool van Mevrouw Wüste', sluit hierbij aan. De begeleiding van het drukken van deze 'De Zantpoort' werd opnieuw verzorgd door Hans Kruger die verantwoordelijk was voor de indeling, lay-out en het ontwerp de omslag. De verantwoordelijkheid voor de eindredaktie van de artikelen die in deze aflevering aan u worden aangeboden berustte bij Dirk Post. Ik wens u veel leesplezier Line Deinum 3

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1994 | | pagina 3