Q i J van de 2de rang. Als schoolmeester met de 3de rang is hij werkzaam geweest te Wijk aan Zee. In zijn eerste jaar wordt een geheel nieuw en ruim schoolgebouw opgericht door dhr. Hoeufft lid van de gedeputeerde staten. Uit kadastrale gegevens is op te maken dat aan de noordkant een stukje wordt aangebouwd.14 Ten tijde van deze bouwactiviteiten wordt les gegeven in een hooischuur. Na het overlijden van Pieter Corver in 1833, worden de jaarwedden van de onderwijzers min of meer gelijk getrokken. In het dorp Velsen bestaat nog wel het voordeel van neveninkomsten door werkzaam te zijn als doodgraver en klokkeluiderDe santpoortse school met school meesterswoning wordt in 1842 voor ƒ1200,- aangekocht door de gemeente. In 1856 heeft de openbare school een belangrijke verbetering ondergaan door het aanbouwen van een geheel nieuw en afzonderlijk lokaal voor de laagste klasse, terwijl de onderwijzerswoning goed bewoonbaar wordt gemaakt. De school heeft nu plaats voor 150 leerlingen. Op 1 juli 1869 is een nieuwe school gesticht voor 350 leerlingen in de onmiddellijke nabijheid van de onderwijzerswoning aan de achterweg. Hendrik Slegtkamp is dan hoofdonderwijzer.15 De viering van het 125-jarige jubileum van de Bosbeekschool in 1993 is gebaseerd geweest op de herbouw (afgebroken in 1922) in 1869. Volgens de genoemde datum van 1 juli 1869 had de viering dus moeten beginnen in 1994 en niet in het jaar daarvoor. De oudst bekende lokatie van een school in de gemeente Velsen, waar nog immer onderwezen wordt, ligt aan de Burgemeester Enschedélaan. Precies waar nu de Bosbeekschool staat, stond 202 jaar geleden het eerste schooltje van Santpoort. De school als instituut bestond in 1991 al 200 jaar. Bert Oosterop Schoolopzieners te Velsen: P.Beets 1801-1805 J.C.Berrangé 1806-1815 A. van der Willigen 1815-1819 P.J.Prinsen 1820 1854 G.H.Geerligs 1854-1857 Indeling van de districten: 2de district 1801-1803 3de 1804-1806 7de 1807-1810 3de 1811-1815 2de 1816-1841 2de 1842-1857 Benamingen van de school te Santpoort: Het school te Santpoort De openbare Nederduitse school De openbare lagere school B De openbare lagere school F De openbare lagere school nr.8 De o.l. school Adolf van Nassauschool De openbare basisschool Bosbeekschool 1792 -(1800?) 1801 - - - 1947 1974 - heden -(1946?) - 1973 De Stichting Santpoort stelt zich ten doel het behoud van het landelijk aanzien, van het dorpskarakter, van het woon- en leefklimaat, van objecten van historische, cultuur-historische of culturele waarde en van het natuurschoon van Santpoort en zijn omgeving, alsmede de bescherming daarvan tegen verdergaande) verstedelijking en/of andere vormen van aantasting dan wel bederf, alles in de ruimste zin des woords. De Stichting tracht dit te verwezenlijken door: a. aansluiting te zoeken bij de Bond Heemschut, de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten en/of andere hetzelfde of soortgelijk doel nastrevende organisaties of instellingen; b. een inventarisatie op te maken en bij te houden van de objecten in en om Santpoort, welke in het kader van de doelstelling beschermd, behouden of hersteld moeten worden; c. bij daarvoor in aanmerking komende overheids- of andere instanties, instellingen of personen te bevorderen, dat beschermende maatregelen worden genomen, welke noodzakelijk of wenselijk zijn ter verwezelijking van de doelstelling; d bij de hierboven onder c bedoelde instanties, instellingen of personen, ter behartiging van de in de doelstelling omschreven belangen, gevraagd of ongevraagd, advies uit te brengen in gevallen waarin dit nodig, nuttig of wenselijk wordt geacht; e. indien nodig in rechte op te treden ter behartiging van de in de doelstelling omschreven belangen; f. door middel van de pers en/of andere media, het doen houden van lezingen en het beleggen van vergaderingen, in bredere kring belangstelling en steun voor de doelstelling en activiteiten van de Stichting te kweken; g. andere wettige middelen. (artikel 2 en artikel 3, Statuten Stichting Santpoort) Legenda 4 4- +- Duinland Bleekveld Tuin/Boomgaard Bos/Bouwland Bouwland Bos Boomgaard Weiland Weg of pad Water Bebouwing 80 e> e w o v 14 RANH, Kadastrale minuutplan gemeente Velsen, sectie F Santpoort, eerste blad: perceel nr. 127a. 15 RANH, Rijksschooltoezicht in Noord-Holland.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1994 | | pagina 43