In 1599 maakte Pieter Bruyns een kaart waarop hij de blekerijen van Bloemendaal tot Santpoort afbeeldde.9 Tussen de Jan Gij zenvaart en Santpoort lagen toen de blekerijen van Jan van der Molen, Heyltgen van Daelen, Hans Huybrechtsz. Trompetter en Cornelis de Haen. De blekerij van Van der Molen was een tot dan toe onbekende blekerijDe blekerij van Cornelis de Haen was de blekerij 'Zorgvrijdie eerst in bezit was van Jacob Jans in den Berch. In 1610 maakte landmeter Adriaan de Bruyn een schetskaart van de blekerijen van Heyltgen van Daelen, Hans HuybertszTrompetter en Roelant Huybertsz. Trompetter.10 De laatste was waarschijnlijk een broer van Hans Huybertsz. Trompetter. Roelant beheerde toen de blekerij 'Zorgvrijvoor de kinderen van de intussen overleden Jacob Jans in den Berch.11 Aangenomen mag worden dat de eerder genoemde Cornelis de Haan de blekerij eveneens namens de kinderen beheerde. Zowel op de kaart uit 1599 als op die uit 1610 blijkt een beek door de wildernis van Brederode te lopen. Deze beek die de blekerij 'Zorgvrij' van water voorzag werd op de kaart uit 1610 aangeduid als de Greppel. Op de kaart uit 1610 blijkt dat alle hiervoor genoemde blekerijen gelegen zijn in de 'Lecqpolder'Deze dankte zijn naam aan het feit dat meerdere beken en welsloten vanuit de Wildernis van Brederode hierin uitwaterden. Het water lekte als het ware uit de duinen de 'Lecqpolder' in. Hans Huybertsz. Claerenbeeckalias Hans Huybertsz. Trompetter, ging het waarschijnlijk niet slecht aangezien hij in 1624 zijn blekerij aan de noordzijde wist uit te breiden met een stuk grond in de Leckpolderi: Hij kocht dit stuk land van Cornelis Jacobs in den Berch, oud-schepen van Velsen, en een van de kinderen van de hiervoor genoemde Jacob Jans in den Berch.13 In de koopakte werd vastgelegd dat Hans Huybertsz. een vrije 'nothwech' zou laten aan de 'Carthuysers tot Amsterdam' en dat hij geen 'delvinge' langs de wildernis zou mogen maken.14 Uit het laatste blijkt dat men niet, zomaar, op iedere plaats welsloten mochten graven. Immers, het gevaar bestond dat hierdoor een reeds bestaande, naastgelegen, welsloot over minder water zou kunnen gaan beschikken waardoor de watervoorziening van een van de blekerijen in gevaar zou kunnen komen. In 1623 traden de 'blekers van Velsen tot Overveen' voor het eerst gezamenlijk op bij het verdedigen van gemeenschappelijke belangen. Zij deden dat in een gemeenschappelijke verklaring van 3 juni 1623 waarin zij hun beklag aan dijkgraaf en ingelanden van Rijnland uitspraken over de doorbraken van de Velser- en Slaperdijk tijdens het bleekseizoen van 1621. Door de dijkdoorbraken werd het water in de gietsloten brak en maakte het begieten van het linnen onmogelijk. De schade die hierdoor werd veroorzaakt bedroeg f 20.000,-.15 De Slaperdijk, aangelegd tussen 1612 en 1626, mocht van de bestuurders in Amsterdam niet al te hoog worden. Hetzelfde gold voor de Velserdijk rond de Velserbroekerpolder die rond 1220 werd aangelegd. In Amsterdam bestond de wens het bij stormvloeden opgestuwde water van de Zuiderzee via het IJ en het Wijkermeer af te voeren. 8 9 9 Sliggers, p. 57. 10 GAV, kast 5, plaatsnr. 232. 11 GAV, Oud-Rechterlijk Archief (in het vervolg: GAV, ORA) inv.nr. 957, fo.132. 12 GAV, ORA, inv. nr. 959, fo. 79. 13 GAV, ORA, inv. nr. 957, fo. 112. 14 Siebe Rolle, p. 29. 15 GAH, Notarieel inv.nr. 123, fo. 115 vo. 16 roe, 6 voet hoert dese erfpacht en dese sloot ver- sceyden Het latere Spaar Berg Belent door Jacop in den Berch Blekerij het latere Zorgvrij J.Morren 1993 AJb. 2 Tekening van een wildernis onder Velsen door Pieler Bruyns uil 1597 geprojecteerd (doorJ. Morren) op een deel van de kaart van J.F. Nautz uil 1818-1832 Blekerij het latere Leek in de Bergen

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1994 | | pagina 6