'ingevolge het akkoord van 12 november 1622, hebbende dese het reght van te eijsschen ses guldens jaarlijx van de leijnwaetblekerije [Zorgvrij] van ouds toebehoort hebbende Nicolaes van de Berg, ter sake het water van de beek, beginnende van de heul van de Prince laan af, oost aen over de grond van dit perceel is loopende en eeuwiglijk gelede moet werden'" Het vorengaande behoeft enige toelichting; een heul is een gemetselde duiker onder een weg, in dit geval de Princelaan die een zijweg was van de huidige Middenduinerweg, voorheen Brederodelaan. De Princelaan ontleende zijn naam aan de hofstede de Prinshof die ten noorden van het kasteel Brederode lag. Vanaf het kasteel stroomde de Brederodebeek via deze heul langs de huidige Middenduinerweg naar de hofstede Duijvesteijn om vervolgens via de gronden van de hofstede Broekbergen uit te monden in de Langesloot. Bij de heul splitste de huidige Bosbeek af van de Brederodebeek om de blekerij 'Zorgvrijvan water te voorzien.20 Mogelijk is de in 1610 aangegeven greppel in 1622 verbreed en op een zodanige wijze verbeterd dat hij meer water kon leveren aan de blekerij 'Zorgvrij'. Dit ging hoogstwaarschijnlijk ten koste van de Brederodebeek en de aanvoer van water op de hofstede Duijvesteijn, waarvoor als schadeloosstelling de zes guldens waren bedoeld. Het geschil tussen Quijrijn van Napels en Claes Anthoni kan eveneens zijn veroorzaakt door de verbetering van de Bosbeek aangezien hierdoor meer water werd onttrokken aan de welsloot naar de blekerij van Quijrijn van Napels. In 1645 maakte landmeter P. Wils een kaart van een 'sekere hofstede ende blekerije met de lande'.21 Het geheel is volgens deze kaart gelegen tussen de 'bleijc van Claes Engelsz. (de toenmalige eigenaar van de blekerij 'Leek in de Bergen') en de bleijc van Claes Anthoni' (Zorgvrij).22 Op de kaart wordt in het oosten de Delft weergegeven en in het westen de Wildernis die in deze tijd ook als 'Molenduinen' werd aangeduid. Onderzoek naar de namen van de eigenaren van de belendende percelen toonde aan dat hier de blekerij van Quijrijn van Napels werd afgebeeld. Op de kaart zien we aan de noordzijde de eerder genoemde teelhof, in het centrum de blekersgebouwen en aan de zuidzijde de twaalf bleekvelden die onderling door gietsloten van elkaar zijn gescheiden. Vanuit deze gietsloten werd met hoosspanen het te bleken goed op de bleekvelden nat gehouden. In de 'Molenduinen' staat een watering getekend, het betreft hier de eerder genoemde welsloot die de blekerij van Quijrijn van Napels van water voorzag. Op een apart gedeelte van de kaart worden nog twee in de 'Molenduinen' gelegen stukken land aangegeven die eveneens bij de blekerij behoorden. De grond is naast bebouwing gesitueerd waarbij de naam 'Advocaet Boorten' staat geschreven. Deze bebouwing behoorde toe aan advocaat Dirck Boorten, eigenaar van de hofstede 'De Witsenborghdie oorspronkelijk in het bezit was geweest van de al eerder genoemde 'Karthuijsers buij ten Amsterdam'.23 Aangenomen mag worden dat de op de kaart afgebeelde bebouwing behoorde tot de in de 12 '■OQ.yaQÖ \0 °v0 fJ\ oe cat- nusers 13 19 GAV, ORA inv.nrs. 968 en 969; resp. folionrs. 207vo. - 208vo. en folionr. 188. 20 GAV, kaart van F.J Nauiz., zonder nr. C.J. Gonnet, Hofsteden in den banne van Velsen in de 17e -19e eeuwzonder plaats, zonder datum. 21 GAV, dia-nrs. 10-44. GAH. negatief-nr. 991(20). 22 GAV, OAS nr. 5. 23 GAV, ORA inv.nr. 961, fo. 69 vo. De landen behorende bij de blekerij die ongeveer ten noorden van de wo ning de Witsenborgh ligt, in eigendom van: Advocaet Boorten "Erfpach van d'Advocaet Boorten» V vJ' "Erfpach van Claes Antoni e "De bleije van Claes Engelz (Leek in de Bergen) "De bleije van Claes Antoni (Zorgvrij) Bleekvelden Ouiri^J^ -=-fc-::^a[pels (Spa3' 60 Be'9 p\ De teelhof Quirt) .i»" QoitÜ V°" ttapel v»11 ttapels ja" Aren den °teotC^terdam J.Morren 1993 De kaart van P. Wils uit 1645 van een 'sekere Hofstede en Blekerije met de lande' geprojecteerd (door J. Morrenop van de kaart van F.J. Nauiz uit 1818-1832.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1994 | | pagina 8