Deze hield de blekerijen slechts kort in bezit, want op 24 juli van dat jaar verkocht hij deze door aan Dirck Boortens10. Gedurende deze verkopingen blijven de begrenzingen gelijk aan die uit 1656, alleen treden in de grootte van het bezit kleine wijzigingen op. Zo verkocht Nanninge Vroom op 3 augustus 1662 een 'erfpacht grond van een huijs, lant en tuijn te samen gelegen onder de bleecke van Dirck Boortens' aan dezelfde Dirck Boortens. Jan Meijnes Duijnmajer blijkt deze grond in erfpacht uit te geven. In het zuiden en het westen werd deze grond door de Wildernis begrensd, in het oosten door de 'Brederooswech' en in het noorden door de ble- kerij van de Dirck Boortens11. Het is deze Dirck Boortens geweest die één van de blekerijen in een hofstede veranderde. Na het overlijden van Dirck Boortens werden op 7 november 1671 de hofstede en de blekerij door diens weduwe, Anna van Rossum, aan Davidt Caffert verkocht. Het geheel werd omschreven als een: 'welgelegen hofstede voorsien van bequaeme huijsinge, hebbende verscheijde vertrecken, alsmede stallinge ende wagen huijs, met een welbeplante boomgaert ende verdere plantagie, mitsgaders een waterrijke bleekerij ende verdere landerijen aenden andere gelegen, binnen de banne van Velsen, bij't huijs te Brederode De omvang bedroeg 13 morgen en 416 roeden en werd in het oosten begrensd door de Heerewech, in het zui den en westen door de Wildernis en in het noorden door de gronden van Juffrouw Hoflant en de erven van Jacobus Reijnst. De koopsom bedroeg 4075 gulden.12 Uit de beschrijving blijkt welke belangrijke verbeterin gen Dirck Boortens aan het bezit had aangebracht. Tot 11 oktober 1681 hield Davidt Caffert de hofstede en de blekerij in zijn bezit waarna het geheel voor 6000 gulden aan Jacob Looten werd verkocht. De beschrijving van het bezit bleef hierbij gelijk aan die uit 1671.13 Hoe waterrijk de blekerij in deze tijd was is te zien op de aquarel van de hand van A. Rademaker (1675- 1735).14 Vele gietsloten omringen de bleekvelden welke werden gevoed door de Schipbroekenbeek welke ter hoogte van de blekerij in de duinen ontsprong. Deze beek stroomt nog steeds vanuit dit gebied door de weilan den in de richting van Santpoort. In het midden van de aquarel is de ruïne van Brederode te zien en rechts de hofstede Velserend. Achter de ruïne liggen de Molenduinen en aan de horizon zijn de contouren van de St. Bavo te Haarlem te zien. De afbeelding is door Rademaker vervaardigd vanaf het duin bij de blekerij. Als men op de huidige topografische kaart vanaf de Sint Bavo, over de ruïne van Brederode heen, een loodrechte lijn trekt dan blijkt deze lijn precies daar te eindigen waar in het verleden de hofstede en de blekerij waren gelegen. Tevens is hiermee aangetoond dat op de aquarel de blekerij van Jacob Looten staat afgebeeld. Dezelfde Jacob Looten wijzigde de voornoemde blekerij overigens in een boerenbedrijf. 30 Dit was geen geïsoleerd verschijnsel aangezien de blekersnering in deze periode in het algemeen in betekenis afnam. De belangrijkste oorzaken hiervan waren de toenemende buitenlandse concurrentie en de heffing van invoerrechten op linnen.15 Het is in deze zelfde periode dat de hofstede voor het eerst met de naam Hoogsigtenburgh wordt aangeduid. Het is zeer waarschijnlijk dat Jacob Looten deze naam aan de hofstede heeft toegekend. Mogelijk ontstond deze naam aangezien de hofstede wat hoger tegen het duin aanlag en hierdoor uitzicht bood op het kasteel, of de burcht, van Brederode. Jacob Looten was koopman te Amsterdam en was getrouwd met Duijfje van der Poll.16 Op 11 juni 1697 breidde hij de hofstede uit door de naastgelegen hofstede Ipenhage aan te kopen die een omvang van 3 morgen en 50 roeden had.17 Op 26 augustus 1721 verkocht hij de hofstede voor 4500 gulden aan Frederik Berewout uit Amsterdam. 31 10 GAV, Oud Rechterlijk Archief inv.nr. 962 fo. 33 r. 11 GAV, Oud Rechterlijk Archief inv.nr. 962 fo. 32 v. 12 GAV, Oud Rechterlijk Archief inv.nr. 963 fo. 13 v. 13 GAV, Oud Rechterlijk Archief inv.nr. 964 fo. 8 v. 14 J. van der Aar/ S. Rolle, Santpoort, Twee dorpen in de schaduw van Brederode, IJmuiden 1991, p 39 (In het vervolg aangeduid als Twee dorpen, p Op de voorgrond een deel van de blekerij van het latere Hoogsigtenburg, bij Brederode. In het centrum de ruïne van Brederode, rechts de hofstede Velserend. Aan de horizon zijn de contouren van de St. Bavokerk in Haarlem te zien. Gemeentearchief Velsen, Cartografisch-historische Atlas, Aquarel van A. Rademaker (1675-1735). 15 S.C. Regtdoorzee Greup-Roldanus, Geschiedenis der Haarlemmer blekerijen, s'Gravenhage 1936, p 276-297. 16 De Vroedschap, paginanummer onbekend. 17 GAV, Oud Rechterlijk Archief inv.nr. 965 fo. 139 r.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1995 | | pagina 16