"v, a, Helaas is het gedeelte van Jachtlust dat in de gemeente Bloemendaal ligt niet op het minuutplan niet geheel aangegeven. Uit de beschrijving blijkt dat het sterrebos bestond uit zogenaamd hakhout dat voor verkoop was bestemd.Verder zien we dat de naam Heerenwech is gewijzigd in Zeeweg.28 We keren weer terug naar de geschiedenis van Jachtlust. In 1836 werd de hofstede gekocht door Jan Paulus Taunay die de tegenover Jachtlust gelegen hofstede Middenduin in zijn bezit had. Van wie hij Jachtlust kocht is niet bekend. Tot Middenduin behoorden ook de terreinen van de voormalige hofstede de Prinshof die aanslui tend ten oosten van Middenduin lagen. Jan Paulus Taunay was advocaat te Amsterdam en was gehuwd met Anna Maria Kammeijer.29 Na zijn overlijden (omstreeks 1862) ging het bezit over aan zijn vrouw en enkele mede-eigenaren. De namen van de laatsten zijn niet bekend. In 1865 werden zowel Jachtlust als Middenduin aan de, op de hofstede Wildhoef te Bloemendaal woonachti ge, J.P.A. Wickevoort Crommeling verkocht.30 Na zijn overlijden, op 15 september 1873, erfde diens oudste dochter Cornelia zijn bezittingen. Zij woonde in Amsterdam en was de weduwe van Hendrik Willink. In 1874 ging zij op Wildhoef wonen. In 1877 liet zij een gedeelte van de dan aanwezige bebouwing op Jachtlust slopen.31 Na haar overlijden in 1898 erfde, aangezien het huwelijk met Hendrik Willink kinderloos was geble ven, haar nicht Cornelia Adolphina van Wickevoort Crommelin de bezittingen. In 1904 gaf zij het beheer over haar onroerende goederen, waaronder Jachtlust, in handen van de maatschappij Veenduin te Amsterdam. Cornelia Adolphina leefde erg sober, maar was gul voor anderen. In 1926 schonk zij, ten behoeve van de bouw van enkele lighallen, het zuidelijk deel van Jachtlust aan de Vereniging tot Bestrijding van Tuberculose. De vereniging kwam tot een samenwerking met het aan de overzijde van de weg gelegen Provinciaal Ziekenhuis. In het jaarverslag van het Provinciaal Ziekenhuis uit 1927 staat hierover het volgende vermeld: 'De lighallen van de Vereniging tot bestrijding der tuberculose, welke op het "Brederode Duin achter ons Gestichtsterrein zijn gebouwd, werden in dit jaar in gebruik genomen. Door ons Ziekenhuis wordt tegen kost prijs, water, gas en electriciteit geleverd, evenals het benodigde voedsel in toebereide vorm. Naar wij mochten vernemen is men over onze hulpverlening tevreden en wordt vooral het middageten op prijs gesteld'. Het ziekenhuis had toen nog de naam, 'Geneeskundig Gesticht voor krankzinnigen Meer en Berg'. In hetzelf de jaar werd omstreeks 13 hectare grond van Jachtlust aan het Provinciaal Ziekenhuis verkocht. Hierop bevon den zich 2 hectaren teelgrond waarop de patiënten in het kader van de arbeidstherapie aardappelen verbouw den. In 1929 werd het nog resterende deel van Jachtlust aan het Provinciaal Ziekenhuis verkocht. Ook deze grond werd gebruikt voor de arbeidstherapie. In deze periode worden door patiënten veel jonge dennen in de duinen aangeplant.32 Na de tweede wereldoorlog werd ten behoeve van de patiënten een zwembad op het noordelijk gedeelte van het oorspronkelijke Jachtlust aangelegd. 35 28 Wim Post, Hartenlust, p 47 t/m 49. 29 GAV, Kadastrale legger, boek 1 art. 175, boek 3 art. 361, boek 5 art. 633. 30 GAV, Kadastrale legger, boek 1 art. 175, boek 3 art. 361, boek 5 art. 633. 31 Twee dorpen, p 50. 32 Provinciaal Ziekenhuis Meer en Berg (een uitgave ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van het Ziekenhuis), 1959, p 41. 41 Aangevuld met gegevens verstrekt door de heer P. van Twuyver, Coördinator Museum Meerenberg; Wim Post, Buitenplaatsen van Bloemendaal, Haarlem 1992, p 155 t/m 157 en 162; GAV, Kadastrale legger, art. 962.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1995 | | pagina 18