In deze akte werd voor het eerst de naam Stuijvesant vermeld. Het enige verschil tussen de akten uit 1660 en 1670 is dat de belending aan de oostzijde van de hofstede ver schilt, desondanks moet worden aangenomen dat hier in beide gevallen sprake is van de hofstede Stuijvesant. Machtelt Buchers was de eigenaresse van de hofstede Sinneveld. De Kerkweg is de huidige Bloemendaalsestraatweg waar in vroeger tijd aan de westzijde de Jan Gijzenvaart langs liep. Ter hoogte van de huidige Dekamarkt aan de Bloemendaalsestraatweg boog de vaart met een scherpe bocht in oostelijke richting af om uiteindelijk in het Spaarne uit te komen. Langs dit laatste gedeelte van de vaart waren deze, tot de banne van Velsen behorende, gronden bezit van de stad Haarlem. De oudste bekende naam van de huidige Bloemendaalsestraatweg is Heerewech, maar na het gereedkomen in 1636 van de Hervormde kerk in Bloemendaal kwam de naam Kerklaan in gebruik omdat de weg rechtstreeks naar deze kerk leidde.8 Dankzij deze gegevens kon de ligging van de hofstede Stuijvesant nauwkeurig worden bepaald; namelijk tussen de hui dige Bloemendaalsestraatweg en de Van Dalenlaan. De eerder genoemde Geest, een overgangsgebied tussen de duinen en de polder, meestal ontstaan door het afgraven van duin,9 zal tussen de Van Dalenlaan en de Delft hebben gelegen. Michiel Geraerts stichtte op het grondgebied van de hofstede een lijnwaatblekerij. Na zijn overlijden verkoch ten zijn erfgenamen, op 12 januari 1682, de lijnwaatblekerij en een vierde deel van een woning met 16 morgen land 'van ouds genaamd Stuijvesant' aan Pieter Verrooten.10 Hieruit blijkt dat de hofstede niet meer stond en dat deze was omgezet in een blekerij en land. Uit de akte blijkt tevens dat het perceel in het oosten niet meer werd begrensd door de Geest, maar door de Delft, de nog steeds bestaande afwateringsvaart voor het polder en geestgebied tussen Haarlem en Santpoort. Voor het overige bleven de belendingen gelijk aan die van 1670. Pieter Verrooten bezat al een blekerij, namelijk de blekerij Berckenrode, die eveneens aan de Jan Gijzenvaart was gelegen. Dit blijkt uit de schepenrol van Velsen waarin hij werd genoemd omdat hij het klaarblijkelijk niet zo nauw nam met de zondagsrust van zijn personeel. Op een vierschaar die op 1 augustus 1673 door schout en schepenen van Velsen werd gehouden werd hij namelijk veroordeeld tot het betalen van een boete omdat hij op zondag 12 maart van dat jaar zijn personeel had laten werken.11 Op 20 februari 1702 breidde Pieter zijn bezittingen uit door een moestuin, die gelegen was tussen de blekerij Zorgvrij en de blekerij Spaar en Berg, aan te kopen.12 Na het overlijden van Pieter Verrooten was zijn zoon Comelis zijn enige erfgenaam. Deze Cornelis Verrooten heeft hoogstwaarschijnlijk een deel van Stuyvesant vervreemd aangezien op 14 december 1714 Cornelis Sijmon zoon Campen als eigenaar optrad bij de verkoop aan Jan Malefeijt van 'een zeecker stuk tuijnlant met alle t' houtgewas daarop staande, groot twee morgen twee hond genaamd Stuifsant met desselfs huijs en verder erf en werf staande op de Jan Gijzenvaart'. De bezitters van de belendende gronden worden als volgt vermeld; in het zuiden en oosten door Cornelis Verrooten, 42 ten westen Engel Gillisz de Gruijter en ten noorden door de stad Haarlem.13 We mogen aannemen dat het stuk 'tuijnlant' voorheen tot de hofstede Stuijvesant heeft behoord en door Cornelis Verrooten indirect of direct is verkocht aan Comelis Sijmon Campen. Vergelijkend met de eerder aan gegeven belendingen is af te leiden dat het om een stuk grond gaat dat in het noordelijk deel van Stuijvesant heeft gelegen. Aan de hand van de door F.J. Nautz tussen 1818 en 1832 vervaardigde kaart kon door middel van de in de akten vermelde begrenzingen en grootte van de percelen grond de ligging en omvang van de hofstede Stuijvesant gereconstrueerd worden. Een voordeel hierbij was dat de perceelsgrenzen door de tijd heen niet sterk wijzigden. Op de kaart van Nautz wordt het voornoemde perceel aangegeven met perceelnummers 467 en 467a in sectie F.14 43 8 Bert Sliggers, Bloemendaal 350jaar kerk en dorpHaarlem 1986, p. 19. 9 Winkler Prins Pocket-encyclopedie, deel 3, Amsterdam 1982, p. 914. 10 GAV, Oud Rechterlijk Archief inv.nr. 964 fo. 15 v. 11 GAV, Oud Rechterlijk Archief inv.nr. 936, schepenrol. 12 GAV, Oud Rechterlijk Archief inv.nr. 965 fo. 248 r. Overzicht van de blekershuizen en opstallen, bleekvelden, gietsloten en droogbergen langs de Jan Gijsenvaart omstreeks 1715. Rechtsonder het restant van de Stuyvesantlaan. Kaart van Anthony Velsen, Gemeentearchief Velsen, KV III 126-A2. 13 GAV, Oud Rechterlijk Archief inv.nr. 966 fo. 139 v. 14 GAV. kaartencollectie.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1995 | | pagina 22