W d^te r -- srioeU. Kaart van F.J. Nautz (tussen 1818 en 1832) waarin door middel van de in de akten vermelde begrenzingen en grootte van de percelen grond de ligging van de hofstede Stuijvesant is gereconstrueerd. 46 De Stichting Santpoort stelt zich ten doel het behoud van het landelijk aanzien, van het dorpskarakter, van het woon- en leefklimaat, van objecten van historische, cultuur-histori sche of culturele waarde en van het natuurschoon van Santpoort en zijn omgeving, alsmede de bescherming daarvan tegen (verdergaande) verstedelijking en/of andere vormen van aan tasting dan wel bederf, alles in de ruimste zin des woords. De Stichting tracht dit te verwezenlijken door: a. aansluiting te zoeken bij de Bond Heemschut, de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten en/of andere hetzelfde of soortgelijk doel nastrevende organisa ties of instellingen; b. een inventarisatie op te maken en bij te houden van de objecten in en om Santpoort, welke in het kader van de doelstelling beschermd, behouden of hersteld moeten wor den; c. bij daarvoor in aanmerking komende overheids- of andere instanties, instellingen of personen te bevorderen, dat beschermende maatregelen worden genomen, welke noodzakelijk of wenselijk zijn ter verwezel ij king van de doelstelling; d bij de hierboven onder c bedoelde instanties, instellingen of personen, ter behartiging van de in de doelstelling omschreven belangen, gevraagd of ongevraagd, advies uit te brengen in gevallen waarin dit nodig, nuttig of wenselijk wordt geacht; e. indien nodig in rechte op te treden ter behartiging van de in de doelstelling omschre ven belangen; f. door middel van de pers en/of andere media, het doen houden van lezingen en het beleggen van vergaderingen, in bredere kring belangstelling en steun voor de doel stelling en activiteiten van de Stichting te kweken; g. andere wettige middelen. (artikel 2 en artikel 3, Statuten Stichting Santpoort) VSj

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1995 | | pagina 24