REDAKTIONEEL Het bestuur van de Stichting Santpoort is verheugd u ook dit jaar weer een volwaardig tijd schrift te kunnen aanbieden. De plannen voor de aflevering van 1996 verkeren overigens ook al in een vergevorderd stadium. De stichting is namelijk druk bezig de bestaande landschap pelijke buffer, die tussen de Santpoortse stedelijke bebouwing en de duinen is gesitueerd, te beschrijven. Het uiteindelijke doel is het verkrijgen van een officiële beschermde status voor dit gebied. In de volgende 'De Zandpoort' zal hieraan dan ook zeker aandacht worden geschonken. Ook in deze aflevering is het landschap, min of meer toevallig, sterk centraal komen te staan. Dit blijkt in de eerste plaats uit de bijdragen van Bert Oosterop die betrekking hebben op de waterhuis-houding in en rond Santpoort. Het artikel 'Duinrellen, vroeger en nu'bevat een uitleg over ontstaan van de duinrellen (beken of stroompjes) in het landschap achter de duinen. Hierbij wijst hij op de cultuur-historische betekenis die deze stroompjes voor de her kenbaarheid van het landschap hebben en benadrukt hij de noodzaak tot bescherming van dit karakteristieke element in het landschap. In zijn tweede bijdrage, 'De vervuiling van de Brederoodse Beek', toont hij aan dat vervui ling geen recent probleem is en laat hij zien hoezeer de lokale overheid regulerend optrad ten aanzien van het gebruik dat van de beken werd gemaakt. Niet minder dan drie bijdragen werden geschreven door Jan Morren. Hij concentreerde zich op de wordingsgeschiedenis van twee oude hofsteden/blekerijen, namelijk Jachtlust (Hoogsigtenburg) en Stuyvesant, in de omgeving van Santpoort. Het curieuse stukje over de Blauwe Trappen vormt een aanhangsel bij het artikel over Jachtlust en geeft een indruk van de trappen die vroeger naar een uitzichtpunt bovenop de huidige, 45 meter hoge, Brederodeberg leidden. Van oudsher waren deze 'Blaauwe trappen' een druk bezocht punt vanwaar een schitterend uitzicht had over de omliggende dorpen, Haarlem en het Wijkermeer. Wij hopen met Jan Morren dat dit uitzichtpunt nog eens in oude glorie kan wor den hersteld. Het bestuur wenst u veel plezier met de inhoud van deze aflevering. 5

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1995 | | pagina 3