1 8 i 16 EENS BEGON ER DE ZEE; DE SANTPOORTSE BINNENDUINRAND 1. Inleiding. Agrarisch gebied West, de oude strandvlakte, de binnenduinrand. Dit zijn allemaal benamingen voor het gebied dat binnen de gemeentegrenzen van Velsen landschappelijk gezien het meeste aandacht verdient. De Santpoortse binnenduinrand is gesitueerd aan de westzijde van de gemeenten Velsen en Bloemendaal en wordt in het westen begrensd door de duinrand en in het oosten door de spoorweg Haarlem-Beverwijk. Dit waardevolle gebied bestaat uit een oude strandvlakte met een, tot op heden, open karakter dat een aantal zeer markante historische gebouwen herbergt: denk aan de ruïne van Brederode en het landgoed Duin en Kruidberg. De binnenduinrand is een geweldig mooie overgang tussen bebouwing en beschermd duingebied. Niet alleen voor de mens van groot belang maar ook voor de flora en fauna. De provincie Noord-Holland heeft de drie te onderscheiden weidegebieden aangewezen als mogelijke "natuur-ontwikkelingsgebieden". Veel historisch waardevolle gebouwen hebben reeds de status van monument. En toch dreigt het gebied te verloederen. De ontwikkelingen op en rond het terrein van het provinciaal ziekenhuis dreigt de belas ting van het gebied aanzienlijk te vergroten. De bouwplannen op het terrein van Velserend betekenen een verdergaand opdringen van de woningbouw en de aanbouw die gerealiseerd wordt bij Duin en Kruidberg is een ander voorbeeld van sluipend gevaar. Blijkbaar biedt bescherming van bepaalde elementen van een dergelijk aaneengesloten gebied geen garantie voor conservering. Wat nodig is is een integra le visie gericht op behoud en versterking van de binnenduinrand. De Stichting Santpoort blijft, gezien de vigerende stedebouwkundige plannen, ernstig bezorgd over de toekomstige ontwikkeling van dit gebied. Middels dit artikel wil de Stichting, de lezer, maar vooral de betrokken gemeenten Velsen en Bloemendaal, en zo mogelijk andere instanties, zoals Heemschut, op het belang van dit gebied attende ren. Het uiteindelijke doel is steun te verwerven voor het plan om de Santpoortse binnen duinrand van een extra bescherming te voorzien waardoor dit unieke cultuurlandschap ook voor toekomstige generaties bewaard kan blijven. 2. Het landschap Omstreeks 10.000 jaar voor Christus ontstonden langs de huidige Nederlandse westkust stranden en lage duinen (strandwallen) in een spel van water, wind en zand. De strandwallen werden doorsneden door brede geulen waar de eb- en vloedstroom nog vrij toegang had. Omstreeks 800 en 1100 na Chr. ontstonden op de meest westelijke strandwallen de hoge jonge duinen die wij nu nog kennen. Op de strandwallen oostelijk van de duinenrij verschenen nederzettingen. Met de vorming van de jonge duinen ontstonden tevens, de voor dit landschap zo kenmerkende duinrellen. Dit zijn natuurlijke beekloopjes die worden gevoed met kwel water dat aan de voet van de duinrand ontspringt. Vanaf de duinvoet meanderden derge lijke beken of duinrellen van hoog naar laag door het landschap. Santpoort ligt op de uit loper van de westwal, vroeger omringd door moerassen: "De Schipbroeken" in het wes ten, "De Velserbroek" in het oosten en de "Venen" in het zuiden. Vanaf de 12de eeuw werden de woeste gronden van wouden en moerassen in cultuur gebracht.De naam Brederode duidt daarop (uitgestrekt breed terrein, waar bossen gerooid zijn). Het kasteel Brederode werd omstreeks 1282 gebouwd op een strategische plek op de westwal aan de zuidrand van het (toen ontoegankelijke) moeras "De Schipbroeken" bij de noord-zuid route. Aan de noordkant van de Schipbroeken (bij de boog van de spoorlijn) lag een ouder en kleiner kasteel, het "Huis te Velsen". Rond 1100 onderging dit landschap een grote verandering toen grote stukken land, vlak 17

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1996 | | pagina 10