terrein niet past in het streekplan, waarin het is aangeduid als natuurgebied, heeft de gemeente Velsen het voornemen de recreatieve bestemming van het Velserendterrein te wijzigen in een woonbestemming. Als deze plannen worden gerealiseerd zal aan de duinrel op het Velserendterrein, die één geheel vormt met het duinrelstelsel op het Provinciaal Ziekenhuis-terrein, ernstige schade worden toegebracht. Het is zeer de vraag of de plannenmakers zich realiseren dat dit duinrelstelsel aan het begin staat van de Brederoodse beek, die de gracht van de Ruïne van Brederode van zuiver duinwater voorziet. Woningbouw op dit terrein zal verstrekkende gevolgen voor het landschap met zich meebrengen. Het aanzien van dit gebied, dat zo dicht tegen de Ruïne van Brederode is gelegen, zal ingrijpend van karakter veranderen terwijl aantasting van de bestaande waterhuishouding de kwalitatief hoogwaardige vegetatie op de gras landen van de binnenduinrand kan aantasten. Van een geheel andere orde, maar niet minder ernstig, is de geplande verkeersafwik keling binnen de Gemeente Velsen. De binnenduinrand langs de dorpen Driehuis en Santpoort wordt bedreigd door de aanleg van de Zuid-Tangent, een toekomstige open baar vervoerslijn van IJmuiden naar Weesp, en de Randweg, die is bedoeld om het autoverkeer uit de bebouwde kom van Driehuis te weren. Eén van de reële varianten van de Zuid-Tangent voorziet in de aanleg van een groot Sloterdijk-achtig NS-station met kantoorterreinen en knooppunt van buslijnen dat tussen Driehuis en Santpoort in moet komen te liggen. De Randweg zal nog ingrijpender van aard zijn; deze weg zal de gehele binnenduinrand ten westen van Driehuis en Santpoort doorsnijden. Zowel de woningbouwplannen als de aanleg van de verkeerswegen staan haaks op het conserverende beleid dat door zowel de provincie als de gemeente Velsen ten aanzien van de Santpoortse binnenduinrand is ontwikkeld. Desondanks gaan zowel de Provincie als de Gemeente Velsen door met de plannen voor de Zuid-Tangent en zal de ontwikkeling van de Randweg in het jaar 2005 of eerder opnieuw worden geëva lueerd. 5. Kansen. In de politiek van de gemeente Velsen is uitvoerig gesproken over voorstellen om de Duin en Kruidbergerweg auto-luw te maken. De Stichting Santpoort heeft dit voorstel met anderen, zoals natuurmonumenten, Milieudefensie, Stichting Zuid-Kennemerland Natuurlijk en de ENFB (Enige Echte Fietsers Bond) naar voren gebracht om de rust in dit gebied enigszins te waarborgen. Dit is niet alleen vanuit landschappelijk oogpunt van belang maar ook gezien het feit dat veel dieren deze weg oversteken die de scheiding vormt tussen het duingebied en het grasland. De Duin en Kruidbergerweg is de gezichts bepalende weg in dit gebied en heeft een interessant historisch karakter omdat het langs vele in deze uitgave genoemde historische gebouwen voert. In de nota "Lokaal verkeers en vervoersplan" die de Gemeente Velsen in 1995 heeft opgesteld is aangegeven dat er een onderzoek naar de wenselijkheid en uitvoerbaarheid van het autoluw maken van deze weg zou worden uitgevoerd. Dit voorstel dreigt echter in de bezuinigingsdrift van de Gemeente Velsen ten onder te gaan. De ultieme kans om de landschappelijke en cultuur-historische waarden van de binnenduinrand te versterken ligt in de prioriteit die momenteel wordt geschonken aan de vorming van een aaneengesloten duingebied aan de Nederlandse westkust. In dit kader zijn de Kennemerduinen, de duinen van Natuurmonumenten (Duin en Kruidberg) en enke le kleinere duingebieden van particulieren in één beheersplan ondergebracht en voorzien van de status van Nationaal Park. Bij de vorming van dit park is expliciet aangegeven dat aandacht besteed moet worden aan de randgebieden van het park. Het mag niet zo zijn dat aan de rand van het park intensieve woningbouw of industrie het karakter hiervan aantast. De oude strandvlakte, waarvan de Santpoortse binnenduinrand deel uitmaakt, is zo'n randgebied. Ter bevordering van een geleidelijke overgang van bebouwing en Nationaal Park zou het goed zijn om het onderhavige gebied te behouden en dus maatre gelen te nemen voor extra bescherming opdat het voortbestaan van de Santpoortse bin nenduinrand ook naar de toekomst toe kan worden gewaarborgd. 20 21 BIJLAGE I. VIGERENDE BESTEMMINGSPLANNEN Van Noord naar Zuid zijn de volgende bestemmingsplannen op het onderhavige gebied van toepassing: 1. Bestemmingsplan de Heerenduinen Vastgesteld door de gemeenteraad van Velsen op 4 november 1975, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 15 februari 1977 2. Bestemmingsplan Santpoort-Zuid Vastgesteld door de gemeenteraad van Velsen op 20 juni 1985, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten oop 16 september 1986. Kroonbesluit 17 maart 1989. ad 1. Planbeschrijving van het bestemmingsplan de Heerenduinen De begrenzing van dit plan wordt gevormd aan de westzijde door de Noordzee, aan de noordzijde door het plan 'Zeebad' en de Heerenduinweg, aan de oostzijde hoofdzakelijk door de spoorlijn Haarlem-Beverwijk en aan de zuidzijde door de Middenduinerweg en de grens met de gemeente Bloemendaal. Het plan heeft een conserverend karakter en is dan ook in hoofdzaak gelijk gehouden aan de bestemmin gen van de in dit plan opgenomen delen van drie bestaande uitbreidingsplannen, te weten: 'Uitbreidingsplan in hoofdzaak ten zuiden van het Noordzeekanaal', goedgekeurd door Gedeputeerde Staten d.d. 8 augustus 1951, no. 231, waarvan bijna het gehele gedeelte ten westen van de spoorlijn is opge nomen: uitbreidingplan 'Nieuw IJmuiden', goedgekeurd door Gedeputeerde Staten d.d. 30 september 1953, no. 9, te weten het gedeelte ten zuiden van de Heerenduinweg en het uitbreidingsplan 'Agrarisch gebied West', goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d. 15 augustus 1964, no. 14, voor zover gelegen ten westen van de spoorbaan Haarlem-Beverwijk. De volgende, op de ontwerplijst van natuurgebieden in Noord-Holland, voorkomende terreinen zijn in dit plan opgenomen: Kennemerduinen, voor zover gelegen binnen de gemeente Velsen; de landgoederen Duin en Kruidberg, Heerenduin, Slingerduin en Midden-Heerenduin. ad 2. Planbeschrijving van het bestemmingsplan Santpoort-Zuid I De begrenzing van dit plan wordt gevormd aan de westzijde door de Bergweg en de Velserenderlaan, aan de noordzijde door de Middenduinerweg, aan de oostzijde door het Burgemeester Rijkenspark en dé Wustelaan, aan de zuidzijde door de gemeentegrens met de gemeente Bloemendaal. Het onderhavige gebied wordt doorsneden door de spoorlijn Haarlem-Beverwijk. Het onderhavige bestemmingsplan bestaat uit drie delen, te weten: a. de omgeving van de ruïne van Brederode; b. het gebied ten westen van de spoorlijn, de Neethof; c. het gebied ten oosten van de spoorlijn, genaamd Bosbeek-Zuid. Het kan worden aangeduid als een gebied waarin de ruimere bebouwing van Santpoort-Zuid is opgeno men. Het is een binnenduinrandgebied, dat in de loop der jaren voor een groot deel is bebouwd met in hoofd zaak villa's en twee onder één kap woningen. Het voorliggende plan is een samenvoeging van delen van de bebouwde kom en bestemmingsplannen. Onder de bebouwde kom wordt hier verstaan het gebied aangegeven op de kaart behorende bij en bedoeld in art. 8 van de bouwverordening van de gemeente Velsen; voor het onderhavige plan zijn het de delen omgeving Brederoodseweg, Vinkenbaan, Duinlustparkweg, Harddraverslaan en Wüstelaan. Met bestemmingsplannen is hier bedoeld: a. Uitbreidingsplan in onderdelen Santpoort(-Zuid) vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 9 juni 1965, no. 12, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten d.d. 21 februari 1967, no. 193. Van dit plan zijn opgenomen: de omgeving Ruïne van Brederode, de Neethof en een gedeelte Bosbeek ten zuiden van het Burgemeester Rijkenspark; b. Een deel van het uitbreidingsplan in hoofdzaak voor het zuidelijk deel van de gemeente, vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 1 augustus 1950, no. 5, en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten d.d. 8 augustus 1951, no. 231; dit deel heeft betrekking op de spoorbaan. Tevens worden hier de wijzigingen t.o.v. vorige plannen bedoeld. Het betreft hier de uitbreiding van de kantine van natuurbad 'Velserend', de bouw van 5 woningen aan de Louise de Colignylaan, de bouw van dubbele garages aan de Papenburghlaan, uitbreiding van een supermarkt aan de Bloemendaalsestraatweg, de beperking van het bebouwingsareaal op het terrein van Najade aan de Duinweg, de legalisering van de kwekerij tussen de bebouwing aan de Bloemendaalsestraatweg en Pedagogische Academie, het inbrengen van bouwmogelijkhe den op de zijwaartse open ruimte en op het achtererf conform huidige gedrags-regels, en ten slotte de uitbrei ding van het gevestigde bedrijf Mellona. Bovendien zijn de volgende bouwwerken tot stand gebracht in het bebouwde kom van Santpoort-Zuid en als zodanig opgenomen in het huidige bestemmingsplan, namelijk: 18 woningen aan de Willem de Zwijgerlaan (Longwood); de voormalige spoorlijn naar het Provinciaal Ziekenhuis is als groenvoorziening aangeduid; en gebouwde woningen aan de Vinkenbaan, de Duinweg, de Wüstelaan en het Beukenlaantje De hiervoor omschreven situatie wordt in het bestemmingsplan als eindfase gezien, waarbinnen slechts rekening kan worden gehouden met algemeen maatschappelijke veranderingen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1996 | | pagina 12