Hoogsichtenburg en Duin en Berg heeft gelegen. Bovendien kon worden vastgesteld dat de weduwe van advocaat Soutmaneen perceel grond bezat ten noorden van de hofstede Ipenhage dat ook aansloot op de hofstede Duin en berg Op de topografischekaarten uit 1640s 16809 en 172010 wordt de hofstede niet aangegeven waardoor de ligging via deze kaarten niet is aan te geven. Op 11 juni 1697 werd de hofstede door de executeurs van de boedel van Anthony Reepmaeker en zijn echtgenote Susanna Corners verkocht aan de heer Jacob Looten. Jacob betaalt maar 850 gulden voor de hofstede. Bij deze verkoop wordt voor het eerst de naam Ipenhage vermeld. De hofstede wordt bij deze verkoop hetzelfde omschreven als in de akte van 16 mei 1682. Wel valt op dat er tweemaal een oostelijke begrenzing wordt genoemd en dat de naam Buijrewege veranderd is in Buijtewege Jacob Looten wordt als oostelijk belendend eigenaar genoemd, als we dit veranderen in zuidelijk, dan kloppen de begrenzingen weer ten opzichte van de akte uit 1697. We mogen aannemen dat het hier gaat om fouten die gemaakt zijn bij het opstellen van de akte. Jacob Looten voegt de hofstede Ipenhage bij zijn hofstede Hoogsichtenburg. Als Jacob Looten de hofstede Hoogsichtenburg tezamen met de gronden van de voormalige hofstede Ipehage in 1721 verkoopt dan wordt het herenhuis van Ipenhage niet meer genoemd12 Het herenhuis zal in opdracht van Jacob zijn gesloopt, waarmee tevens de geschiedenis van de hofstede Ipenhage een einde neemt. J. Morren. 26 DE PRINSHOF, EEN HOFSTEDE BIJ HET HUIS BREDERODE. De hofstede De Prinshof is een hofstede die nog weinig bekendheid geniet. De naam De Prinshof moet niet verward worden met de naam Het Prinsenbosch, de naam die de hofstede de Kruidberg een periode heeft gehad. De hofstede De Prinshof heeft gele gen ter hoogte van de Willem de Zwijgerlaan, nabij de kruising met de Middenduinerweg. Voor het eerste ons bekende gegeven over de geschiedenis over de hofstede De Prinshof moeten we teruggaan tot het jaar 1593. In dit jaar is de hofstede in bezit van Gijsbert van Beresteijn, hij is poorter van de stad Haarlem. Hij verhuurt de hofstede aan Huijbert Dircx Flinck. Op 15 oktober van dit jaar verkoopt hij de hofstede aan Jan Dircxzn. Flinck, de broer van Huijbert Dircx. Bij deze ver koop wordt de hofstede omschreven als 'een hofstede met een huis, een erf en werf, boomgaard en de geestlanden die bij de hofstede behoren'. De hofstede is gelegen bij het huis Brederode en wordt in het westen begrensd door de landen behorende bij Brederode en in het zuiden door de bezittingen van Jacop Jansz en die van de 'Carthuijsers buijten Amsterdam', in het noorden door de bezittingen van Willem Stuijver en Adriaen Duveland en in het oosten door de bezittingen van Pieter van Dale Flamen.1 De bezittingen van de Carthuijsers betreffen de hofstede de Witsenborg die gelegen is in de 'Wildernis', later de Molenduinen genaamd. Jan Dircxzn. Flinck is poorter van stad Haarlem, hij houdt de hofstede een kleine 5 jaar in bezit. Op 2 mei 1598 verkoopt hij de hofstede aan zijn broer Huijbrecht die de hofste de tot dan toe in huur had. Bij deze verkoop zijn de beschrijving en de begrenzende eigenaren van de hofstede gelijk aan die in 1593.2 Huijbrecht Dircx Flinck houdt de hof stede in bezit tot de laatste april van het jaar 1608. Op deze dag verkoopt hij de hofstede aan Dammus Pieters uit Velsen voor 425 Carolus gulden. Bij deze verkoop wordt in de verkoopakte vermeld dat het geestland behorende bij de hofstede 12 morgen groot is. In het oosten wordt de hofstede begrensd door de Molenduinen, in het zuiden door de bezittingen van de 'Carthuijser Convente buijten Amsterdam (de eigenaars van de hof stede de Witsenborch) en Claes Jan soon Jager', in het westen door de landen van de 'heerlijckheid van Brederode en de landen toekomende aan de kinderen van wijlen Adriaen Gerrijts Duijflandt en in het noorden door de landen genaamt Zeebroeck'.3 Dammus Pieters houdt de hofstede niet lang bezit, op 31 juli 1609 verkoopt hij de hofstede aan IJsbrant Willemszoon die een brouwerij heeft in Amsterdam." De begren zingen die in de akte uit 1608 en 1609 zijn genoemd zijn identiek. De familie IJsbrant Willems houdt de hofstede lang in hun bezit, alhoewel niet helemaal duidelijk is hoe de vererving binnen de familie is verlopen. Op 25 januari 1664 verkoopt Willem IJsbrantse Kieft uit Amsterdam namens hem zelf en namens ene Michel, de man van zijn zuster Elisabeth Kieft en de andere kinderen, allen erfgenamen van Cornelis IJsbrantse Kieft sr. de hofstede voor 1600 gulden aan de edele heer Rogier Bon.5 Rogier Bon is baljuw en rentmeester van Brederode. In deze verkoopakte wordt voor het eerst de naam Prinshof genoemd. De hofstede wordt omschreven als; 'een partij wei en teelland genaamt het Pringen hoff groot omtrent 14 morgen met daarop een huis en plantage'. De hofstede wordt in het oosten begrensd door de bezittingen van de weduwe en de kinderen van Pieter Clase van den Berge, in het zuiden door de de hofstede de Witsenborgh in de Molenduinen, die in 1648 door mr. De Kies was aangekocht,6 in het westen door de 27 7 GAV, Oud Rechterlijk Archief inv.nr. 968 fo. 197 r. 8 Dr. C.M. Roderkerk, Kaart van het Hoogheemraadschap van RijnlandDe Kennemerduinen 25 jaar nationaal park, Haarlem 1975. 9 H.J. Calkoen, Velsen, IJmuiden 1967, p 8. Kaart van het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende sluizen in Kennemerland en West-friesland. 10 Nederland in kaarten, Ede 1985, p 46-47. Kaart van Kennemerland, uitgegeven door van Limme te Haarlem. 11 GAV, Oud Rechterlijk Archief inv.nr. 965 fo. 139 r. 12 GAV, Oud Rechterlijk Archief inv.nr. 967 fo. 55 v. Toelichting: een totaal onderzoek van alle hofsteden gelegen van Brederode tot en met Duin en berg (nu Duin en Kruidberg) maakte het mogelijk om de ligging van de hofstede Ipenhage met zekerheid vast te stellen. 1 Gemeentearchief Velsen, Oud Rechtelijk Archief (verder aangeduid als GAV, ORA) nr. 955 fo. 202 recto -203 recto. 2 GAV, ORA, nr. 955 fo. 327 recto. 3 GAV, ORA, nr. 956 fo. 110 recto. 4 GAV, ORA, nr. 957 fo. 23 verso. 5 GAV, ORA, nr. 962 fo. 38 recto. 6 GAV, ORA, nr. 961 fo. 69 verso.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1996 | | pagina 15