J. Het gebied waar de hofstede het Prinshof lag, naar een zakatlas en de kaart van de landme ter F.J. Nautz 1821 en 1832 en gegevens uit transport-akten. Op deze kaart is duidelijk te zien waar de hofstede het Prinshof lag. J. Morren 1996 30 Niet lang na de aankoop van perceel I moet Rogier Bon zijn overleden. Dit valt op te maken uit een akte waarin vermeld wordt dat Frans Janse schulden heeft aan Juffrouw Alepandrina de Wolf, weduwe van wijlen de heer Rogier Bon. Op 24 augustus 1668 verklaart Frans Janse aan juffrouw de Wolf de huur van een woning en de pacht over de Hofweide, die hij overigens van de Excellentie van Brederode pacht, schuldig te zijn. Om deze schuld af te lossen moet hij zijn beste bouwgereedschap en roerende goederen verkopen. In de akte worden genoemd; zeven koeien, een paard, twee schapen, twee kalveren, twee mouten, twee koperenketels, een wagen, een ploeg, een eg, een ijsslee, een kamp hooi, een partij ongedorste rogge en gerst. Tevens ook huisraad en inboedel', zoals bedden, dekens, linnen en wol, kasten, banken, stoelen, koper, ijzer en al hetgeen dat tot de voornoemde boedel behoort.11 Na het aflossen van deze schuld is Frans Janse ridder te voet, uit de akte is niet op te maken of de woning die hij huurde het huis op de hofstede De Prinshof is of dat deze woning in de omgeving van de hofstede stond. Juffrouw de Wolf wordt tot 1683 in transportakten betreffende percelen in de omgeving van Brederode genoemd als begrenzend eigenaresse.12 Hieruit mag worden opgemaakt dat zij de hofstede zeker tot dit jaar in bezit heeft. Hierna worden de hofstede en Juffrouw de Wolf niet meer in de archiefstukken genoemd. Uiteindelijk werd de hofstede De Prinshof in de eerste helft van de achttiende eeuw gesloopt.13 De nog resterende perceelsbegrenzingen van de hofstede de Prinshof die in het landschap kunnen worden aangetroffen worden gevormd door sloten. In een deel van de Brederodebeek die langs de hofstede stroomde en nog bestaande bosrand is de omtrek van de hofstede nog gedeelteijk zichtbaar in het landschap. Deze overgebleven perceelgrenzen zijn aangegeven op de afbeelding op pag. 32. Het gehele gebied rond Brederode is van groot historisch belang omdat delen van het historische landschap bewaard zijn gebleven. Tevens is het van belang dat het totaal beeld van het landschap en de ruïne van Brederode niet verder verstoord wordt door bebouwing of wijzigingen in het landschap. Een bescherming van dit gebied is hiervoor van groot belang. Door het gebied onder te brengen in het Nationaal Park Zuid- Kennemerland kan deze bescherming mogelijk verkregen worden. J. Morren 31 Ai V*v A Cl» - S. K ocr wi i i **oo 11 12 13 GAV, ORA, nr. 962 fo. 144. GAV, ORA, nr. 964 fo. 56 recto. J. van der Aar en S. Rolle, Santpoort twee dorpen in de schaduw van Brederode (Velsen 1991) p. 39.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1996 | | pagina 17