Het gebied waar het Prinshof lag, kaart van de gemeente Velsen 1986. Met pijlen is aangege ven welke oude perceelgrenzen van het Prinshof bewaard zijn gebleven. J. Morren 1996 32 De Stichting Santpoort stelt zich ten doel het behoud van het lan delijk aanzien, van het dorpskarakter, van het woon- en leefklimaat, van objecten van historische, cultuur-historische of culturele waarde en van het natuurschoon van Santpoort en zijn omgeving, alsmede de bescherming daarvan tegen (verdergaande) ver stedelijking en/of andere vormen van aantasting dan wel bederf, alles in de ruimste zin des woords. De Stichting tracht dit te verwezenlijken door: a. aansluiting te zoeken bij de Bond Heemschut, de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten en/of andere hetzelfde of soortgelijk doel nastrevende organisaties of instellingen; b. een inventarisatie op te maken en bij te houden van de objecten in en om Santpoort, welke in het kader van de doelstelling beschermd, behouden of hersteld moeten worden; c. bij daarvoor in aanmerking komende overheids- of andere instanties, instellingen of personen te bevorderen, dat beschermende maatregelen worden genomen, welke noodzakelijk of wenselijk zijn ter verwezelijking van de doelstelling; d bij de hierboven onder c bedoelde instanties, instellingen of personen, ter behartiging van de in de doelstelling omschreven belangen, gevraagd of ongevraagd, advies uit te brengen in gevallen waarin dit nodig, nuttig of wenselijk wordt geacht; e. indien nodig in rechte op te treden ter behartiging van de in de doelstelling omschreven belangen; f. door middel van de pers en/of andere media, het doen houden van lezingen en het beleggen van vergaderingen, in bredere kring belangstelling en steun voor de doelstelling en activiteiten van de Stichting te kweken; g. andere wettige middelen. (artikel 2 en artikel 3, Statuten Stichting Santpoort) Ruïne van

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1996 | | pagina 18