4 TWINTIG JAAR STICHTING SANTPOORT 1. Inleiding Twintig jaar Stichting Santpoort! Reden om feest te vieren? Nee, natuurlijk niet zeggen cynici. Na twintig jaar heb je nog steeds niet bereikt dat de Gemeente de doelstellingen van de Stichting volledig heeft opgenomen in haar beleid. Ja, zeggen de donateurs en medewerkers van de Stichting. In de afgelopen twintig jaar heeft de Stichting zoveel aandacht voor cultuurhistorische waarden en landschap gevraagd dat zo'n Stichting preventief gaat werken; als een soort geweten van de Gemeente. Als lezer kunt u zelf oordelen, want in dit artikel over "Twintig jaar Stichting Santpoort" wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste activiteiten die de bestuursleden en medewerkers de afgelopen twee decennia hebben ontwikkeld. De doelstellingen van de Stichting zijn al die jaren ongewijzigd gebleven. De accenten hebben echter per periode verschillend gelegen. Middels direct contact met de Gemeente of indirect via de monumenten commissie is er veel aandacht gegeven aan monumentenzorg en landschapsbehoud. Drijvende kracht hierachter is altijd Line Deinum geweest. De afgelopen jaren een gezichtsbepalende figuur binnen onze Stichting. Er zijn ook perioden geweest dat het dorps karakter de boventoon voerde en er veel aandacht werd geschonken aan het tegengaan van allerlei (grote en kleine) ingrepen in het straatbeeld van Santpoort. De heer de Groot was in deze periode beleidsbepalend. De afgelopen jaren heeft de Stichting meer aandacht gegeven aan de publicaties en de informatie naar de donateurs. Dirk Post heeft als eindredacteur samen met een groot aantal auteurs voor een drietal zeer professioneel verzorgde uitgaven van De Zandpoort getekend. Maar waar de Stichting uiteindelijk op draait zijn de bijna 300 donateurs en de trouwe ploeg bestuursleden en medewerkers. Wat is een Stichting zonder secretaris of penningmeester? Wat kan een bestuur doen zonder mensen die voldoende specialisti sche kennis inbrengen? Daarom mogen mensen als Ricky Molenaar, Huub Kerssens, Hans Kruger, Loek Kramer, Bert Oosterop, Aadje Beltman, Marcel Klein Schiphorst en Jaap Gouda niet ongenoemd blijven. Twintig jaar Stichting Santpoort, een moment om terug te blikken. Maar tevens een moment van bezinning en heroverweging voor de toekomst. Waar moet de Stichting de komende jaren het accent leggen? Enerzijds zal het belangrijk zijn om de basis te versterken. Er zijn veel nieuwe mensen in Santpoort komen wonen. De bekendheid van de stichting bij deze groep moet vergroot worden. Het aantal nieuwe donateurs zal moeten groeien. Om het gewicht van de Stichting in de discussies met bijvoorbeeld de Gemeente te vergroten moet aansluiting gezocht worden bij andere maatschappelijke organisaties met vergelijkbare doelstellingen. Denk aan Natuurmonumenten en Heemschut, maar ook dichter bij huis aan de Stichting Ons Bloemendaal en Dorpsraad Driehuis. Tevens is het van belang dat meer dan voorheen politieke druk uitgeoefend wordt door nauwer contact te zoeken met politieke partijen, ambtenaren en gemeente- raads leden. Persoonlijk contact werkt vaak beter dan het doorlopen van de formele procedures! Dit betekent echter niet dat de Stichting niet ook haar tanden moet kun nen laten zien en tot het uiterste moet gaan om essentiële kwesties ten goede te keren. Om deze doelstellingen waar te maken blijkt steeds weer dat het bestuur versterking nodig heeft. Meer mensen die een deel van de contacten kunnen verzorgen of een deel van het werk kunnen doen blijven van harte welkom. 5

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1996 | | pagina 4