Een jaar later werd door Burgemeester en Wethouders een nieuwe monumentencom missie geïnstalleerd. Haar taak was een volledige inventarisatie van Velsen te maken met een advies tot bescherming, waarover het college vervolgens kon beslissen. De Stichting Santpoort kreeg doordat mevrouw Deinum zitting had in de Commissie, meer gelegenheid te wijzen op het beleid ten aanzien van belangrijke cultuur-historische waarden in Santpoort. Het onderzoek van de commissie voor Santpoort-Noord en Zuid werd vereenvoudigd door de inventarisaties die de Stichting in de jaren 80 had samenge steld. Toen in 1995 de taken van de commissie voltooid waren werd de commissie ontbonden. Het resultaat van alle inspanningen was een uitvoerige inventarisatie van geheel Velsen, vastgelegd in zes rapporten samengesteld door drs. Joke van der Aar, in 1985 als adviseur toegevoegd aan de commissie, in samenwerking met Siebe Rolle. Op grond van deze inventarisatie koos de commissie welke objecten in aanmerking zouden moeten komen voor bescherming. De zes rapporten, beschreven de volgende objecten: - Oud IJmuiden (1986) - Het sluizencomplex en de haven van IJmuiden (1987) - Santpoort Noord en Zuid (1989) - Driehuis, Velserbroek en de Spaarndammerpolders (1992) - Velsen Zuid en Velsen Noord (1994) - Nieuw IJmuiden (1996) Boerderijcomplex aan Duin en Kruidbergerweg Het woonhuis is beschermd 14 Deze uitgebreide inventarisatie vormt een blijvende en onuitputtelijke bron van de historie van Velsen. De adviezen van de commissie zijn vrijwel geheel door de Gemeente overgenomen. Tevens ging de Provincie grotendeels akkoord met het advies betreffende de objecten die volgens de commissie provinciale bescherming moesten genieten. Er zijn inmiddels drie lijsten van monumenten in Velsen betreffende - Gemeentelijke monumenten - Provinciale monumenten - Rijksmonumenten Deze lijsten liggen op het Gemeentehuis ter inzage. Na de opheffing van de monumentencommissie in 1995 en het aantreden van een nieuw college van B&W is er vrijwel niets overgebleven van het eigen monumentenbeleid, terwijl middelen voor de restauratie van gemeentelijke monumenten in Velsen nauwelijks voorhanden zijn. Velsen deed vervolgens in 1995 het minimale dat een Gemeente wettelijk behoort te doen op het gebied van monumentenzorg: "Het samenstellen van een geïntegreerde commissie monumenten en welstand" de zogenaamde commissie Stedelijk Schoon. Deze com missie, die bestaat uit vier leden, kent slechts twee leden met een cultuur- of architectuur historische achtergrond. Zij fungeren als waakhonden voor het eerder vastgestelde monumentenbeleid maar wordt niet in staat gesteld om nieuw beleid te ontwikkelen. De Stichting Santpoort hoopt dat het monumentenbeleid in de toekomst in enigerlei vorm wordt voortgezet. Een aantal gebieden die momenteel nog niet op de lijst van beschermde objecten voorkomen verdienen zeker extra bescherming, zoals: - het binnenduinrandgebied van Driehuis tot aan Bloemendaal (tussen duinen en spoorbaan) - het Vlugthovengebied: de zogenaamde "Groene Long van Santpoort" - een gedeelte van de Wüstelaan - de agrarische gebieden rondom Santpoort die beschermd moeten worden voor verdere aantasting door geleidelijke uitbreiding van sportvelden, volkstuintjes en andere activiteiten. 15

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1996 | | pagina 9