ma* Liictitlicsclierminy (Blok Hoofdstraat). Het militaire rijbewijs, dat de heer Kruithof behaalde tijdens zijn dienstplicht. MILITAIR RIJBEWIJS. .tfbOl89- De ondergeteekende, Commandant van 3choolm«etafde«littg .2 R.V.A. verleent aan deH di^USt Kruithof j (i) G#rrit vergunning lot net oesiufen van militaire automobielen, Afgegeven den 6 D«cember 19 37 De Commandant,. Uc Lomraanaam,, ft) Rang. naam «n voortaan konden in café Donselaar een kleintje pils van 13 of een grote pils van 17 cent nuttigen. In het begin werd alle proviand en foerage uit de bossen bij Wassenaar gehaald door soldaat Gerrit Kruithof. DDKPL (dienstdoende korporaal) Kruithof bracht tijdens nachtelijke missies het proviand naar drie keukens, nl. naar de locaties Broek- bergenplein (1ste batterij), Hofgeest (2de batterij) en Engelmundusschool te Driehuis. Bij erg warm weer werden de bederfelijke etenswaren gekoeld opgeslagen bij de slagerij te Driehuis. Soldaat Kruithof was één van de weinigen met een militair rijbewijs. Zijn bevelen kwamen oorspronkelijk van een luitenant, die zijn bureau op het Huis te Velsen had. Al snel zou de bevoorrading op lokaalniveau plaats vinden, zodat soldaat Kruithof als stukrijder overgeplaatst werd naar het 6de regiment artillerie te Santpoort dorp. Van de dienstdoende opperwacht meester Speksnijder tevens instructeur had soldaat Kruithof tijdens zijn diensttijd in '37 paard leren rijden. Het bureau van de eerste batterij zat in het CUSA-gebouw aan de Hoofdstraat. Hier zaten de bureau-kapitein (de batterij commandant van Zelm), luitenant van Kempen, luitenant Hellemans (na de oorlog dir. Staatsmijnen), een opperwachtmeester administrateur en foerier. Op 10 mei werden de houwitsers in veiligheid gebracht onder het bladerdek van de Bosweg tussen Waterland en Beeckestijn in verband met Duitse vliegtuigen. Vlak hierna kreeg de 1-III-6 RA het bevel zich te verplaatsen en zou als divisiereserve in Zuid Holland gaan dienen. Santpoort werd ver- Dc collecte op ZalcrJaymidday 9 Juni j.I. heeft netto f 36,95 opgebracht. Onmiddellijk is tot bestelling van twee brancards over gegaan. Onze blokbcwoncr, den lieer Verbeek was zoo bereid willig deze bestelling tegen minimumprijs te doen uit voeren in de centrale werkplaats van liet Provinciaal Ziekenhuis. De aanschalfing van deze twee brancards is ons niet alleen mogelijk gemaakt door de bewoners van blok I loofdstraat, doch ook voor een belangrijk gedeelte door de soldaten van I lil6 R, A. gelegerd in ons blok. Indien zij niet zoo royaal in hun beurs hadden getast, dan was liet nu nog niet mogelijk geweest, om brancards in het blok te plaatsen. Dit ter overpeinzing aan de bewoners. Een hartelijk woord van dank aan hen die zich zoo geheel en al hebben ingespannen oin deze collecte te doen slagen. Tevens hartelijk dank aan allen ,die spontaan vrijwillig in de achter ons liggende moeilijke dagen meegewerkt hebben om er van te maken wat er van te maken viel. Wij kunnen echter nu nog niet gaan stil zitten. Integen deel. Op last' van liet hoofd van de Luchtbescherming, moet dag en nacht de blokpost bezet blijven, terwijl des nachts de orde- en bewakingsdienst tot in de punt jes uitgevoerd moet worden door mannen uit hetblok zelf. Krachtens tie Luchtbcschcrmingswet kan een ieder die daartoe bekwaam is, verplicht worden, of met de juiste term, gevorderd worden. Hij die zijn of haar plicht niet volbrengt kan gestraft worden met gevangenisstraf van twee jaar of duizend gulden boete. Het hoofd van de Luchtbescherming heeft aan ons ver klaard dat een ieder die onwillig doch wel in de gele genheid is een taak bij de Luchtbeschermingsdienst te vervullen, binnen vier en twintig uur gevorderd zal wor den voor het volbrengen van de taak welke hem door hel Blokhoofd is opgelegd. Ik hoop echter van deze maatregel nimmer gebruik te behoeven maken, doch zal anderzijds niet gedoogen dat een enkeling parasiteert op de goede wil van de vrijwilligers. De Blokpost is verplaatst naar dc Broekbergenlaan 42 hoek I loofdstraat. Het Blokhoofd, A. Blaauw. Huis aan Huis 24 augustus 1940. De Neder landse luchtbeschermingsdienst (LBD) is de voorloper van Bescherming Bevolking (BB). In Santpoort-Dorp waren de volgende onderdelen opgericht: Vakpost III in garage Koster t.b.v. de verbindingsdienst, wijkpost A in school F (Bos- beekschool) voor o.a. de dienstindeling en de blokpost 3.A.I. op Kerkerinklaan 23 voor be waking en controle. Bij elke blokverbandplaats moest o.m. een brancard aanwezig zijn. De blokbewoners en vrijwilligers toonden echter niet veel animo. Zo weinig zelfs dat in een officieel stuk uit 1940 het volgende opgemerkt wordt: "Geen enkele burger van Santpoort mag zich langer aan deze gemeenschapsplicht (bewaking) onttrekken. Vele der bewakers vinden het voldoende gedurende twee uren gezellig pratende door ons dorp te wandelen". Ook blijken grote problemen te rijzen omtrent de blokpost annex winkel. "Een winkel eigent zich niet om deze elke nacht over te laten aan een wisselende bezetting", zodat na veel geharrewar de blokpost verplaatst werd naar het reeds ontruimde pand Broekbergenlaan 42 (nu Apotheek). De 1-111-6 RA was al twee maanden geleden opgeheven, waardoor de drie panden aan de Broekbergenlaan weer leeg kwamen te staan (GAV seer. arch. 1936-1945, nr. 406).

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1998 | | pagina 13