wêêêêêêÊÊÊÊ, de achtergrond van het toneeltje werden door een neef van Jan beschilderd. Als persoonlijke noot had deze neef op één van de achtergronden de gebochelde dorpsgek van Santpoort afgebeeld. Vlak boven deze schertsfiguur was een vliegtuigje zichtbaar, waarbij het geheel gecomplementeerd werd met de tekst "Bulthuis ziet ze vliegen". Deze Bulthuis zou uit Groningen afkomstig zijn en was ondergebracht bij een Santpoortse familie. Een andere opvallende figuur behorende tot deze categorie was Jaap Mus van de Rijksstraatweg of Hoofdstraat. In het zaaltje van de Tuinman werden vele vergaderingen van de Boerenleenbank gehouden. De harmonie-vereniging Soli Deo Gloria bracht verscheidene muzikale uitvoeringen ten gehore in het zaaltje. De Tuinman was het cultureel centrum van het dorp geworden, waardoor men ruimte te kort kwam. Vandaar dat Böhm in maart 1922 een ruim café met grote zaal aan de overkant liet bouwen, nl. café Zomerlust. Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen bepaalden echter wel dat het schenkrecht alleen van toepassing mocht zijn voor café Zomerlust, zodat de Tuinman als café kwam te vervallen. Vlak voor de opening van café Zomerlust werd op 27 april 1922 in café De Tuinman nog een vergadering gehouden. Deze bijeenkomst had ten doel een katholieke voetbalvereniging op te richten. Op 22 juli van hetzelfde jaar werd de Rooms Katholieke Voetbal Vereniging (R.K.V.V.) "Santpoort" opgericht. Sinds de fusie in 1945 met de R.K. sportvereniging O.I.V. uit IJmuiden-Oost heet de vereniging "Velsen". Nog voordat café Zomerlust geheel ingericht was, werd in verband met de dure tapvergunning de zaak al op 1 mei 1922 geopend. In 1925 zou in het voormalige café De Tuinman Joh. Th. Blom en zijn vrouw Anna Maria Böhm (zuster van Jan) zich vestigen, terwijl hun zoon Jan na de oorlog hier een groentezaak zou beginnen. Zomerlust werd het centrum voor allerlei dorpsevenementen, zoals toneel kleinvee- tentoonstellingen dansavonden concer ten veilingen ruil- en verzamelaars beurzen etc. Als voorbeeld kan het kwartet van de Santpoortse zangvereniging Vox Humana genoemd worden. Deze groep De groentezaak van Jan Blom begin zestiger jaren. De ingang van het voormalige café de Tuinman aan de Hagelingerweg zat ook ongeveer in het midden van het pand. bestond uit Jan Vallentgoed - Stien Petri - Frits Arisz - Annie van der Plas en Henk Arisz als dirigent. Zij trokken altijd volle zalen. Op de hoek van de Hoofdstraat en Puinweg werd door een zekere Johannes Beelien in 1880 herberg "De Hoop" (nu café Bartje) met aangrenzend winkelhuis gesticht. In 1888 kocht Hermanus van Donselaar (eigenaar van café de Tuinman) het café. Sindsdien zou het café met panorama over de Velserbroekpolder officieel café Ruimzicht heten, doch in lengte van jaren zou de nering bekend hebben gestaan als café Donselaar. Zijn weduwe Geertruida Kohier (oude Trui) zou tot haar dood in 1913 "de koffie huishouders affaire" leiden. Daarna komt het café door familiebanden in handen van H.C. Ouwerkerk, die in de kleinere helft van het café woonde. Mede door de aanleg van de Rijksweg rond 1928 ging de klandizie hard achteruit, waardoor Ouwerkerk zich genoodzaakt zag een ander beroep te kiezen en werd koster tevens doodgraver. In 1938 verpachtte hij de vergunning aan Bart van Donselaar! De Hoofdstraat was oorspronkelijk de Rijks (straat) weg en onderdeel van de hoofdverbinding tussen Haarlem en Alkmaar. Maar in verband met de komende verbetering van deze Rijksweg verzocht de gemeente Velsen in 1926 aan Rijkswaterstaat om met name de toestand in de bebouwde kom van Santpoort zo spoedig mogelijk aanpassingen te maken. De toestand was van dien aard, dat met recht gevaar voor de veiligheid van het verkeer mocht worden gevreesd. Door opheffing van de stoom- tramdienst Haarlem-Alkmaar ontstond op de Rijksweg ook een zeer druk verkeer van autobussen, waarvoor de weg geheel ongeschikt was. In een stuk (zitting 1926 1927 no. 340; RAH no. 4679) van Rijks waterstaat staat het volgende: "In de kom van het dorp Santpoort, ongeveer van H.M. 54 tot H.M. 71, kan de bestaande weg niet Rechts café Tromp en schoenenwinkel van Sterk waar nu eetcafé "eetlokaal 't Palet" zit (foto: P.Korpershoek GAV, 1973).

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1998 | | pagina 15