Reconstructie Broekbergenplein Naar aanleiding van de grote hoeveelheid klachten over de toenemende verkeersdrukte op het traject Hoofdstraat-Broekbergenlaan- Hagelingerweg, werd in 1992 door de gemeente Velsen vastgesteld dat de route door Santpoort-Noord en Driehuis een groot knelpunt in de huidige verkeerscirculatie was. Het aantal motorvoertuigen dat de route per dag passeerde bedroeg in 1990 maar liefst 19.525 per dag. Zo'n groot aantal voertuigen moest wel veel problemen veroor zaken, zodat in 1993 werd in het Vooront werp Structuurvisie Velsen een voorstel gedaan werd om de Hagelingerweg als door gaande route geheel af te sluiten. Volgens de Winkeliers- en Ondernemers Vereniging Santpoort-Noord (WOVS) zou dat de doodsteek voor de ondernemers in Santpoort-Noord betekenen vanwege de slechte bereikbaarheid. Een verkeersrem- mend alternatief d.m.v. versmalling van de doorgaande weg ter hoogte van de Hage- lingerweg-Hoofdstraat-Broekbergenlaan werd aangedragen, waarbij de ontstane ruimte aan weerszijde van de weg als parkeergelegenheid ingericht zou moeten worden. Door de parkeerruimte aan te kleden met bomen en banken zou een gezellig winkelcentrum ont staan. Dat het verkeersaanbod in deze eeuw explosief is gestegen bewijst wel het volgende: Toen in 1926 de Hoofdstraat nog een rijksweg was, werden tussen acht uur in de ochtend en zes uur in de avond gemiddeld 482 motorrijtuigen geteld, waarbij geconclu deerd werd dat de rijksweg niet meer voldeed aan de eisen van het steeds toenemende verkeer. Nu gaan er over de route Hoofd- straat-Broekbergenlaan-Hagelingerweg, een eenvoudige "gemeentelijke" weg, ruim 40 maal zoveel motorvoertuigen. Men kan zich zo langzamerhand afvragen waar dit op den duur toe zal leiden. Om de verkeersstroom door Driehuis Santpoort te beperken, werd in 1994 middels de Verkeersstudie Hoofd- en nevenroute van het ingenieursbureau DHV Milieu en Infrastructuur o.m. het volgende voorgesteld: "Een minirotonde in het centrum van Santpoort-Noord op de krui sing van de Broekbergenlaan, Hagelingerweg en Hoofdstraat" (in de volksmond beter bekend als Broekbergenplein). Als reactie op het plan kwam de WOVS wederom met het voorstel om een uniek centrum met royale parkeergelegenheid aan te leggen (zie schets). De Stichting Santpoort kwam onder het motto "Geef Santpoort-Noord haar dorps kern terug" met de suggestie om geen minirotonde, maar een heus dorpsplein te creëren. De slinger in de weg en het "dorpskernkarakter" zou het verkeer op een natuurlijke manier afremmen (zie schets op de volgende bladzijde). De Stichting en de WOVS waren het snel eens. De aan de wethouders Vooys en Westendorp aan geboden schets van het mogelijke toe komstige plein (met centrale dorpsboom), is zowaar de basis geworden voor het huidige nieuwe plein. De dorpsboom, een wit bloeiende vruchtloze paardekastanje, wordt door de Harddraverij-Vereniging "Santpoort en Omstreken" aangeboden. Mede naar aanleiding van de vele reacties - bijna niemand was vóór een rotonde ter hoogte van de Hoofdstraat/Hagelingerweg werd door de gemeente reeds gedacht aan een alternatief. In het Lokaal Verkeers- en Vervoersplan van 1995 werd in ieder geval vermeld, dat de uiteindelijke vorm van de kruising in overleg met de meest betrokken belanghebbende vastgesteld zou gaan worden. Hierbij was de stedenbouwkundige inpassing i.v.m. de plein- en winkelfunctie van groot belang. Als uitgangspunt bleef

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1998 | | pagina 5