Historie (zie de plattegronden uit 1930 en 1941) Veiling te Santpoort Uit oude kaarten is gebleken dat het Broekbergenplein in 1940 werd aangelegd en in 1958 compleet heringericht werd. Vóór 1928 was de Rijks(straat)weg of Hoofdstraat de doorgaande hoofdverbinding tussen Haarlem en Alkmaar. Op de Hoofdstraat ter hoogte van het tegenwoordige plein kwamen slechts twee zijwegen uit nl. de Hagelinger- weg en de Voorplaats. In het begin van deze eeuw was de Hagelinger- of Puinweg in het midden voorzien van een smalle strook van klinkers. Ter weerszijde van deze strook bestond de weg uit puin vol met gaten en kuilen, zodat het geen pretje geweest zal zijn als men met de ketkar of tilbury naar de kerk in Driehuis ging. Voordat de Anemonen- straat in 1935 werd aangelegd, liep de Voorplaats langs café Donselaar (nu café Bartje) en tussen de boerderij van Braam (nr. 4) en de huisjes van Schipper en weduwe Kamkes (resp. huis nr. 1-3 en 5 als turf- of kolenschuur van de brandstoffenhandelaar Schipper) door tot op de huidige Voorplaats. In de volksmond werd de Voorplaats ook wel Zandlaan en later Zwarteweg vanwege het gemorst kolengruis genoemd. Behalve de kolenhandel van Schipper (mogelijk een filiaal van de Haarlemse firma W. H. van Staveren) was er vlak om de hoek aan de Hagelingerweg nog een cokes en kolenhandel. Eerst was deze kolenhandel van F. W. Kochx, daarna voor enkele jaren van G. J. Witteman en in het begin van de oorlog zou hier C. N. Böhm van de Voorplaats een kolenhandel beginnen. Gelijktijdig kwam daar ook de aardappelenhandel van zijn zoon J. A. Böhm (Hoofdstraat 130). Gerardus J. Witteman was van 1922 tot 1925 steenkolenhandelaar aan de Hagelingerweg 3 (later wordt het adres plotseling Hoofdstraat 128) naast de bierbottelarij. Volgens over levering zou Gerardus zijn zaak de rug toegekeerd hebben, nadat zijn handel in de brand was gevlogen. Op 14 januari 1925 verscheen er dan ook een advertentie in de IJmuider Courant, waarin een veiling van zijn materieel werd aangekondigd (zie advertentie). Het huis ging over op zijn ouders en zij bleven daar wonen tot zijn moeder, inmiddels weduwe van Bartholomeus, in 1939 overleed. Het huisje nr. 408 aan de Hoofdstraat gehuurd door P. P. J. Heeremans, hoek Hoofdstraat/ Hage lingerweg v.h. van Johannes Vermeulen houder van brood depot "Santpoort", werd samen met het huisje ernaast van zuivel- monteur Joh. Menet (Hagelingerweg 2) al in 1931 in opdracht van de gemeente Velsen gesloopt. Ten behoeve van het doortrekken van de Broekbergenlaan nl. het tot stand brengen van de verbinding Broekbergenlaan - Hoofdstraat en aanleg van het plein werd in 1939 de woning van aannemer Holleman gesloopt. Dit huis werd in 1905 gesticht door de bierbottelier Johannes Donselaar recht tegenover het café van zijn moeder. Het huisje even ten noorden van Holleman van een handelaar in muziek-instrumenten, Bartholomeus Rijbroek, werd een jaar eerder gesloopt. Naast Holleman was de kruidenierswinkel van Sluiters, waar Molenkamp later houder van het hulp postkantoor zou zijn. Daarnaast was de slagerij van Kees Halff (opgevolgd door Nol) gevestigd. Beide huizen zijn gesloopt of verbouwd ten behoeve van de Algemene Bank Nederland. Resumerend kan gezegd worden dat met bovenstaande activiteiten en de aanleg van de Velserbroekstraat eind dertiger jaren, het (verkeers-)plein in 1940 is ontstaan. De tweede auto van Jan A. Böhm in de Gladiolenstraat begin vijftiger jaren. Als venter van aardappelen ging Jan langs de deur (foto J. Ruijgvoorn). IJmuider Courant 14 januari 1925. Behalve dat Gerrit Witteman een kolenhandelaar was, blijkt uit de advertentie dat hij ook boer was. Phots. I». «sss. «.stort... Hoek Straatweg naar Velsen. SANTPOORT. Hoek Hoofdstraat/Hagelingerweg rond 1900. Rechts depot maatschappij Haarlemsche brood meelfabriek van Johannes Vermeulen. In het midden van de briefkaart ziet men café de Tuinman aan de Puin- of Hagelingerweg. Geheel links is de hooiberg van Adrianus Duineveld zichtbaar. Alle afgebeelde gebouwen zijn gesloopt. op Donderdag 15! Januari 1925, voorm. 10 uur bij den heer O. J. Witteman, Hagelingerweg 3 van 2 beste werkpaarden, 2 platte wa gens, 1 luxe dogkar', 1 hittenkar, 1 eenpaards grasmanimachlne „Cormick", bascule, tuigen, gereedschappen, planken, beddings, brandhout, enz. Voorts: 3 varkens en 14 kippen (6 {3arnev. en 8 Hamb. zilverlaken, broed '24.) Daags ttvoran te bezichtigen. Makeiaar D. Bus, te Velsen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1998 | | pagina 7