INGEZONDEN. De Broekbergenlaan tot café Zomerlust De Hoofdstraat (oude Rijksweg) heeft hier nog het uiterlijk van de grote verkeersweg tussen Haarlem en Alkmaar. Rond 1928 werd echter al het gedeelte Rijksweg tussen de Delft en Hofgeest aangelegd, waardoor het verkeer buitenom het dorp werd geleid. Links van de bewegwijzering staat het huis van Slebos (foto: Foto Schutte, 1944). Ingevolg het uitbreidingsplan Santpoort Noord van 19 augustus 1953 moest het Broekbergenplein heringericht worden en wel zodanig dat het verkeer over de Broekbergenlaan goed zou aansluiten op de Hagelingerweg. De herinrichting werd in 1958 gerealiseerd. Bovendien zou de Hagelingerweg over de gehele lengte verbreed moeten worden. Volgens een rapport uit 1957 zou na voltooiing van de Velsertunnel het wegverkeer van Haarlem naar IJmuiden en vice versa in nog sterkere mate dan toen het geval was voornamelijk door Santpoort en Driehuis worden geleid. Deze visie is helaas juist gebleken. Vanwege de aansluiting van de Broek bergenlaan op de Hagelingerweg moest het huis met schuurtje (in oorsprong van fam. Slebos) voor café Zomerlust wijken. De linker helft van het huis (nr. 2a), voorheen een kruidenierswinkeltje, is tijdelijk in gebruik geweest door banketbakker Theo C. Böhm. Daarna is de banketbakker nog twee keer verhuisd, eerst naar Hageling erweg nr. 3 waar nu bloemist Huijboom zit en daarna is de banketbakker gekomen in het pand Hoofdstraat 144 waar zijn zoon Hans tegenwoordig een fotozaak heeft. In het kleine pakhuisje was een toonkamer ingericht met haarden en kachels van smid Vonk en uiteindelijk met schoffels - harken en ander tuingereedschap van Tabernal. Aan de zuidkant van Slebos stond in het verlengde van de heg een schutting, waartegen de haringkar van Arie van Zijp stond. Piet Kossen zou de handel na de oorlog overnemen. Een meer uitgebreide ambulante vishandel staat tegenwoordig alleen op vrijdag nabij de ABN AMRO-bank. In het boekje Spiegel van Santpoort van Jan J. E. van Baarsel staat over Jan Slebos, van beroep vrachtrijder, het volgende vermeld: "Slebos onderhield met paard en (overkapte) wagen een bodedienst op Haarlem. Daartoe had hij een stenen schuur bij zijn huis, die later in het nieuws zou komen toen de schuur was verhuurd aan iemand die er een worstfabriekje begon; het heeft kort bestaan, want de man van de worstfabriek werd ge arresteerd, verdacht van moord op een boer in de omgeving van Den Helder". Uit de huisnummering is heden ten dage nog steeds op te maken dat het huis met schuurtje aan de Hagelingerweg stond. Men zal namelijk tevergeefs zoeken naar Hage lingerweg nr. 2 Eind vijftiger jaren is de Broekbergenlaan in opdracht van Rijkswaterstaat verlengd van de Westlaan (Huis ten Biltstraat) tot op de Hoofdstraat bij de toenmalige boekhandel Erasmus. Het plantsoentje nabij de Westlaan, waarin een zitbank en vlaggenmast van "Santpoort's bloei" stond, verdween hiermee ook. De vereniging Santpoort's Bloei, min of meer de voorganger van Stichting Santpoort, had in Santpoort negen zitbanken geplaatst t.b.v. inwoners en doortrekkende wande laars. In verband met onderhoudsproblemen werden in 1954 de houten banken over gedragen aan de gemeente Velsen onder de voorwaarde dat uit een opschrift zou blijken, dat de banken waren aangeschaft door de vereniging Santpoort's Bloei en aangeboden aan de bevolking van Santpoort. Zes van de negen zitbanken zijn nog op locatie, maar zonder opschrift of embleem. Een gedeelte van het Broekbergenplein rond 1952. Links in het plantsoen, net niet zichtbaar, stond de klok. Op de achtergrond het huisje en werkplaats van de fam. Ruijgvoorn. Op de voorgrond de familie Böhm van de aardappelenboer. Van links naar rechts, bovenste rij: Riet, José en Han. De onderste rij: Jan, Ab en Kees (foto J.Ruijgvoorn). Op de laatste vergadering van Santpoort's Bloei werd terecht de opmerking gemaakt, dat nog zoovelen tot liet doen van in- koopen naar I laarlem gaan, ter wijl een ieder er zich van kan overtuigen, dat de te Santpoort gevestigde winkeliers hunne ver koopprijzen zóó hebben gesteld, dat men, zooal niet goedkooper dan toch in ieder geval tot de zelfde prijzen terecht kan als in Haarlem, terwijl zij tevens ge toond hebben en nog toonen, door sorteering en kwaliteit met hun tijd mede te kunnen. Men bespaart zich door te Santpoort te koopen niet alleen de uitga ven van bus, tram enz., doch toont daardoor mede te willen bouwen aan de bloei van ons mooie dorp. I let lijkt mij juist hierop nog eens de aandacht van alle inwo ners te vestigen en hun te ver zoeken „DOET UW INKOOPEN TOCH IN SANTPOORT". Aan den anderen kant mag de ver wachting worden uitgesproken, dat alle neringdoenden hun eigen belang zullen inzien en door ad- verteeren in dit plaatselijk blad de aandacht van het publiek op de door hen te verkoopen arti kelen zullen blijven vestigen. Mag ik tevens den winkeliers wijzen op de billijkheid, dat zij zich als lid van onze mooie vereeniging „Santpoort's Bloei" opgeven waardoor óók zij dan blijk kunnen geven Santpoort en onze vereeniging een warm hart toe te dragen. U dankend voor de verleende plaatsruimte. Hoogachtend, P. J. BONTE Ingezonden stuk door vereniging Santpoort's Bloei in Huis aan Huis van 25 mei 1934. Uit dit artikel blijkt, dat ondanks de grote inzet van Santpoort's Bloei ten behoeve van de Sant- poortse gemeenschap, veel winkeliers geen lid waren van de vereniging. Santpoort's Bloei kritiseerde uitbreidingsplannen van de gemeente Velsen en probeerde de leefbaarheid in Santpoort op de meest uiteenlopende wijze te bevorderen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1998 | | pagina 9