in zijn behoorlijcke diepte en wijte sulcke dat de buijren buijten klachten mogen blijven en aan de eijgenaar van de bleeckerije van wijlen Nicolaas Hoffman [van de hofstede Duijvesteijn] jaarlijks moeten betaalen ses guldens'26. Met 'te heul van de Princelaan' wordt de stenen duiker bedoeld, die onder de Princelaan door liep De Princelaan (van de vroegere hofstede Princehof), de huidige Brederoodse- weg, liep voor de oorlog nog in rechte lijn door tot op de Middenduinerweg. De heul lag dus ter hoogte van het punt waar de Brederoodseweg op de Middenduinerweg uitkwam. Kort na de heul volgde de splitsing van de Brederoodse beek, waarbij de Greppel of Watering door de Molenduinen richting blekerij Zorgvrij liep. De Brederoodse beek, die van de ruïne van Brederode kwam, vervolgde zijn weg richting het dorp Santpoort en kwam via de hofstede Duijvesteijn op de Hoofd straat uit en waterde af in de Delft27 Op 12 november 1776 verkoopt Catharina, de weduwe van Cornelis Malefijt Jansz van linnenblekerij Zorgvrij, de grond van een gewezen garenblekerij aan Jan Buijsant, wonend te Haarlem. Dit was de garenblekerij die in het verleden hoorde bij de eerder genoemde hofstede Duivesteijn. De eigenaren van het terrein waarover de Brederoodse beek liep, hadden dus recht op een jaarlijkse schadevergoeding van ƒ6,-. De voormalige garenblekerij wordt als volgt omschreven: 'De grond van een geweese gaarenbleekerije, soo veldendroogberg, als een stukje land, en aanhoorige beek [de Brederoodse beek], als mede nog de grond alwaar voor deze het huis, stallingen, schuuren of loosen, van de gemelde gaarenbleekerije op hebben gestaan, mitsgaders de grond van de werf en boomgaartje, door een schutting afgesloten en geweest tot een moestuijn. En dat tans is gemaakt tot een wijland, met een bosje, gelegen in de Santpoort onder deeze Ambachte (Velsen), en genaamd de bleek, te zaamen groot volgens het verpondingsboek een morge eenhonderd roeden.' Het geheel wordt in het oosten begrensd door de beek achter de woningen aan de Heerenweg, in het zuiden deels door de Brederoodse beek, in het westen door de 'Graafelijkheids Wildernisse' (de Molenduinen) en een gedeelte van de Buurtweg (de huidige Burgemeester 28 gavora 971 fo. ïoor Enschedélaan) en in het noorden door de Brederodelaan (nu Vlugthovenstraat). Uit de transportakte blijkt dat Catharina bij de verkoop haar positie als verkoper uitbuit om af te komen van de betaling van 6 gulden jaarlijks voor het gebruik van het water uit de beek, die de blekerij Zorgvrij van water voorziet. Dit staat in de transportakte als volgt om schreven: 'Hebbende de kooper van dit perceel van ouds het regt van te eijsen ses gulden jaarlijks, van de eijgenaar van de lijnwaatbleekerije van ouds toebehoord hebbende Nicolaas van den Berg, en heden de Juffrouw Comparante zelvs, ter zaake dat het water, beginnende van de heul van de Princelaan af oostwaars over de grond van dit perceel is loopende, en eeuwiglijk geleden zal moeten werden, ingevolge het accoord den 12 november 1622, tusschen de voorgaande eijgenaars van de twee voornoemde bleekerijen opgeregt. Dog werd hierbij speciaal nu en ten eeuwige dagen het gemelde regt vernietigd, als doende de heer kooper voor hem en zijnen successeuren hier bij van het zelve afstand, soo dat dit perceel nimmermeer eenig regt van eisch tot eenige sommen op de gemelde lijnwaatbleekerije van de Juffrouw comparante zal hebbem, ofuijt eenig hoofde kunnen pretenderen 2S. Hierna konden Catharina Malefijt en de latere eigenaren van de blekerij vrijelijk over het water uit de beek beschikken. 26 GAV ORA 965 fo. 243r-244v 27 GAH afd. Atlas, kaart van de Prinshof door A, v.d. Walle 1670 RAN Minuutkaart F. J. Nautz 1832

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1999 | | pagina 10