-3. De Blekerij breidt uit Op 2 mei 1746 breidt Cornelis Malefijt Jansz blekerij Zorgvrij uit door de aankoop van een stuk Molenduin van Harman Hendrick van de Poll. Dit stuk grond, begroeid met houtgewas30' is gelegen tussen de Brederoodsebeek, een gedeelte van de Achterweg, het erf en de molenwerf van Jan de Winter (molen de Zandhaas), de weg ten westen van blekerij Zorgvrij, de watering en de droog- bergen. Dit stuk Molenduin staat op de kaart van 1728 vermeld met de letter D. De kaart van de gehele Molenduinen is gemaakt door landmeter J. Rollerus Als we de begrenzingen, opgegeven in de akten, volgen op de kaart van Rollerus, dan zien we dat het om de Brederoodse beek gaat die langs de huidige Middenduinerweg heeft gestroomd. Met de Achterweg wordt de huidige Burgemeester Enschedélaan bedoeld, in die tijd ook vaak vermeld als Burenweg. De weg ten westen van de blekerij is de huidige Wüstelaan. De Watering is de huidige Bosbeek. De droog- bergen zijn de droogberg waar nu de voormalige bewaarschool op staat en de droogberg daar vlak naast. Op 28 mei 1748 breidt Cornelis Malefijt Jansz de blekerij opnieuw uit door de aankoop van een huis met erf en tuin, waarmee het perceel opnieuw bij de blekerij wordt getrokken. Dit huis is het latere Litslust. Nog weer later kreeg het de naam Schoonoord32. 33 gav verpondingen, boek 154, inv. nr. 64 en TT ti die tijd wordt de totale bezitting van Cornelis Malefijt ora 975 fo. 22r I Jansz in het verpondingsboek als volgt omschreven 33: - katern no 75 een bouwhuijs, Koerland (de eerder genoemde boerenstolp). - katern no.76 lijnwaatbleekerije, stallingen, wagenhuis, schuur. - katern no. 77 een huijs naast de bleek (de woning Hardenberg). - katern no. 78 een huijs naast het voornoemde (het latere Lits lust of Schoonoord). - bleekland, droogberg en weij hooijland. - gewese bleekvelden in de Sandpoort (deze zijn in 1776 bij de Korenmolen de Zandhaas gevoegd). - bos bij het huijs no 75 (Koerland). De 'gewese bleekvelden inde Sandpoort' zijn van de voormalige hofstede Duijvesteijn, die vóór 1761 in het bezit zijn gekomen van Cornelis Malefijt Jansz. Voor het geheel werd ruim 161 gulden aan verponding betaald.Over het grootste deel van de bezittingen in de Molenduinen werd geen verponding betaald, maar een erfpacht van 20 gulden aan de rentmeester-generaal van -jg Kennemerland en Brederode. «7.^ •«- Afb. 10 Schetsje van de Molenduinen achter de Zandpoort in 1728 door landmeter J.Rollerus. Rechtsonder de blekerij Zorgvrij, daarboven de twee droogbergen in de Molenduinen met daarlangs de "uijtwaateringh der bleek van de weduwe Cornelis Voet", die zorgde voor de watertoevoer naar de blekerij. Rechts daarvan het stuk D dat in 1746 werd aangekocht door Cornelis Malefijt Jansz. Boven en rechts van stuk de Brederoodsebeek. ARA Verz. Hingman, inv.code VTH, inv. nr.43 30 GAV ORA 969 fo. 183r 31 ARA-Verz.Hingman, inv.code VTH, inv.nr.43, kaart van de Molenduinen achter de Zandpoort 1728 door landmeter J.Rollerus 32 Velisena, Historische Kring Velsen, tweede jaargang, Schoonoord, K.P. Ackema, Velsen 1993, p. 10-15. Afb. 11 De buitenplaats Schoonoord aan de Hoofdstraat in Santpoort, het voormalige Litslust, foto B.J.Oosterop.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1999 | | pagina 12