Al de verkopen door Catharina en haar dochters kunnen voortgevloeid zijn uit het feit dat de blekersnering in deze tijd hard achteruitging. Eén van de belangrijkste oorzaken was de toenemende concurrentie uit het buitenland Na het overlijden van Arent Lits in 1798 en zijn vrouw Anna Rusburg op 8 maart 1802 verdelen hun twee zonen, Matthijs Rusburg Lits en Jan Jacob Lits, die enig erfgenaam zijn, de blekerij onder elkaar. Voor de duidelijkheid hebben wij de percelen uit de periode 1808-1825 op de schetskaart weergegeven met perceelnummers, die in 1832 werden toegekend bij de kadestrale registratie. De blekerij bestaat uit (Gemeente Velsen sectie F perceel nr.): wei of hooiland 80,81,82,83,deel van beek 92,115 moestuin 84,bleekvelden 93t/ml06, erf 85,percelen 111,114, huur,stal en erf 86,droogbergen 112, houtwal (bosrand) 87,weiland 116, wandhuis (lakenhal) 88,bosperceel 118, woning Hardenbergh 89,teelland 120,124, boomgaard 90,bos met opgaand hout 122, bos 117,123, 91, Verder de helft van het bos het Coerland met het weiland en de helft van de Middellaan 107 t/m 110. Matthijs Rusburg Lits krijgt in bezit 'twee grote droogbergen (Fill,112,114) en andere gerechtig heden in de Molenduinen (F115,116,117,118), Hardenbergh, de helft in een bosch genaamd 't Courland, een paar stukken wey en hooijland (F81,82 en 83) en de lijnwaatblekerij Zorgvrij, bestaande uit de percelen F84 t/m 106.Zijn broer Jan Jacob Lits komt in het bezit van: De hofstede Duin en Daal in Bloemendaal, twee stukken wei of hooiland F80 en 81a, bos, duin en weiland (F120, 122, 123, 124), de andere helft van het bos het Courland en de gebou wen die hierop staan, met name de eerder genoemde boeren- stolp en de andere helft van Middellaan F10840. Uit akten, opgemaakt op 10 februari 1824 en 25 mei 1825, blijkt dat Jan Jacob Lits in financiële moeilijk heden verkeert4I. Ten laste van hem wordt een hypo theekinschrijving gedaan op al zijn bezittingen met uit zondering van zijn hofstede, in totaal ten bedrage van f2600 gulden. Op 15 juni 1825 verkoopt hij voor 2500 gulden twee stukken hooiland, een stuk hooi- of weiland (perceel F80, 81a) en de helft van de Middellaan aan Catharina Rusburg, de weduwe van Hendrik Braun, in leven landbouwer en wonend onder Velsen42. Op dezelfde datum verkoopt hij voor 2000 gulden de boeren- stolp en het bijbehorende land, genaamd het Coerland aan Adriaan van der Hoop, die de stolp samenvoegt met het perceel 345 van de voormalige blekerij Spaarnberg en er een fraaie hofstede op laat aanleggen. Nu kan hij ruimschoots het ten laste gelegde betalen. Het bos bij de korenmolen houdt hij in bezit. Jan Jacob Lits is in deze tijd ontvanger der directe belastingen enz. in De Rijp en Graft in Noord-Holland. Hij woont in De Rijp43. Maria de Koning erft na de dood van haar man Mathijs Rusburg Lits in 1808 zijn bezittingen. Maria de Koning houdt een deel van blekerij Zorgvrij tot haar dood in bezit, terwijl hun zoon Jan Arent Lits het bedrijf na 1829 in bezit heeft en voortzet als kleerblekerij45. Op afbeelding 12 is de verdeling van de percelen tussen Maria de Koning en Jan Jacob Lits aangegeven in de periode dat de blekerij nog juist in zijn volle omvang bestaat. Tevens is de grootte van de kleerblekerij van Jan Arend Lits aangegeven. 39 Roldanus, p. 267-296 40 GAV Oudarchief Spaarnberg nr. 19, 20 en 21. Buitenplaatsen van Bloemendaal, Wim Post, Haarlem 1992, p. 146. In het vervolg genoemd Post. 41 GAV ORA Spaarnberg nr. 52; RAN Minuutkaart van F.J. Nautz 1832 42 GAV Oudarchief Spaarnberg nr.55, 62 en 63 43 Morren, p. 35 en GAV kadastrale legger 1832 art. 120 44 GAV Oudarchief Spaarnberg nr. 41 45 GAV Kadastrale legger 1832 art. 105 en Roldanus, p. 296

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1999 | | pagina 14