stenen schuur als kerkgebouw voor de Rooms Katholieken in Santpoort. Santpoort had in deze tijd geen R.K. kerk, de Santpoortse Rooms Katholieken gingen in Driehuis naar de kerk. Aan het eind van de brief vraagt het meisje of de bisschop geen bericht terug wil sturen, want ze woont nog met haar vijf zusters thuis en die zullen dan zeggen, wat is dat kind een rare wijsneus De tijd leert dat de bisschop niet is ingegaan op het verzoek van dit meisje. In 1923 wordt Zorgvrij verkocht aan de Fries Lieuwe Bangma. In 1927 kwam de familie Bangma op Zorgvrij wonen. Ze gaven de villa de Friese naam Us Honk. Lieuwe Bangma koopt ook nog enkele percelen aan die voorheen tot de voormalige blekerij hebben behoord. Hij breidt hiermee "Zorgvrij" uit tot zijn huidige omvang 57. Omstreeks 1968 werd villa "Zorgvrij" verkocht aan de familie Kat. Deze liet de villa slopen en bouwde op dezelfde plaats een moderne villa 58. J. Morren Burgemeeester Rijkenspark en B O S B E E K Adriaan van der Hoop zal de percelen 116 en 117 gekocht hebben van de erfgenamen van Maria de Koning, weduwe van Mathijs Rusburg Lits, tussen 1822 en 1832, vermoedelijk middels een onderhandse akte. Zoals we reeds vastgesteld hebben komen de droogbergen met de perceelnummers 111,112 en 114 in 1836 in zijn bezit. Tezamen met een duinpartij (de percelen 342 en 343), perceel 344 met daarin de stolp (het latere chalet) en de percelen 116 en 117 vormen zij het latere Burgemeester Rijkenspark. Toen de Gemeente Velsen dit park in 1930 kocht, werd door de eigenaar, Mr.C.H.Guépin, bepaald dat aan het gekochte niet de naam "Spaarnberg" verbonden mocht worden. De familie Guépin woonde in het herenhuis van Spaarnberg. Een Plaisierbosch, bestaande uit de percelen 115 en 118, wordt in 1836 verkocht aan Jan Pieter A. van Wickevoort Crommelin (Uit de benaming plai sierbosch blijkt dat er al sprake is van een aangelegd bos met wandelpaden). Het noordelijk deel van de Molenduinen bij de korenmolen, dat in bezit was van Jan Jacob Lits, wordt in 1832 gekocht door Pieter Abraham Jacobus Rijke 60. Deze verkoopt dit gebied in 1836 door aan Jan Pieter A. van Wickevoort Crommelin, waardoor het bos in de Molenduinen bestaande uit de percelen 120, 122, 123, 124 en het Plaisierbosch weer één geheel met elkaar vormen6'. In 1837-1838 liet J.P.A. van Wickevoort Crommelin de boerenwoning, genaamd Boschbeek met de bijbehorende stal naar het ontwerp van Jan David Zocher in het Plaisierbosch bouwen. Uit het Plaisierbosch en het bos in de Molenduinen zal later het park Bosbeek ontstaan. De woning Boschbeek en de stal krijgen perceel nummer 513. De rest van perceel 118 krijgt het nieuwe perceelnummer 512 en wordt omschreven als bos met opgaande bomen. De percelen 120, 122, 123 en 124 houden hun oorspronkelijke nummer en omschrijving 62. In de percelen 120, 122, 123, 124 en 513 zijn weliswaar wijzigingen aangebracht naar het ontwerp van Jan David Zocher, maar deze hebben geen gevolgen gehad voor de kadastrale verdeling. Rond 1850 wordt Bosbeek omschreven als een buitenplaats63. 56 Weekblad Huis aan Huis, artikel Metselaar uit de droom, Guus Hartendorf 25-4-1996 Oprechte Haarlemse Courant 25 maart 1922. Archief van het Bisdom Haarlem. 57 GAV Kadastrale legger art. 4275 58 Weekblad Huis aan Huis, artikel Metselaar uit de droom, Guus Hartendorf 25-4-1996 28 Afb.14 Het huis Boschbeek gebouwd in 1837-1838 naar het ontwerp van J.D. Zocher Jr. FotoB.J.Oosterop Stichting Santpoort 59 GAV Kadastrale legger art 105 en 270 60 GAV Kadastrale legger art 120 en 221 61 Landgoederen van Zuid-Kennemerland, drs. L. H. Albers, Amsterdam 1984, p. 79. In het vervolg genoemd Albers. 62 Droogbak 63 Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, A.J. van der Aa, Gorinchem 1839-1851.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1999 | | pagina 17